Upier­dli­wości Cytaty

Upier­dli­wości Cytaty: Nic gor­sze­go niż na­mol­ny mężczyz­na, co się do swo­jej upier­dli­wości nie przyzna. -RedRose


nic-gor­sze­go-ż-na­mol­ny-mężczyz­na-co ę-do swo­jej-upier­dli­woś-nie przyzna
Upier­dli­wości Cytaty: Cza­sami war­to dać ob­ce­mu człowieko­wi po­moc­ne­go pal­ca - wte­dy okaże się czy upier­dzieli ci całą rękę, czy uściśnie dłoń. -Krio


cza­sami-war­to-dać-ob­­mu-człowieko­wi-po­moc­ne­go-pal­ca- wte­dy-okaże ę-czy-upier­dzieli- całą-rękę-czy-uśśnie-dłoń
Upier­dli­wości Cytaty: Gdy człowiek na początku jest pew­ny, kończy na wątpli­wości, a gdy zaczy­na od wątpli­wości, kończy na pewności. -Ramón Gómez de La Serna


gdy-człowiek-na początku-jest pew­ny-kończy-na wątpli­woś-a gdy-zaczy­na-od wątpli­woś-kończy-na pewnoś
Upier­dli­wości Cytaty:


Upier­dli­wości Cytaty: Jeżeli masz wątpli­wości - mów prawdę. -Mark Twain


jeżeli-masz-wątpli­woś- mów-prawdę
Upier­dli­wości Cytaty: O uświado­mionej wrażli­wości: Po­kuta za przyjście na świat. -Marcin Kossek


o uświado­mionej-wrażli­woś-po­kuta-za przyjście-na świat
Upier­dli­wości Cytaty: Od­ro­bina pożądli­wości na­daje do­piero życiu rozmach. -Samuel Johnson


od­ro­bina-pożądli­woś-na­daje-do­piero-życiu-rozmach
Upier­dli­wości Cytaty: NIE MA SPRA­WIED­LI­WOŚCI, JES­TEM TYL­KO JA. -Terry Pratchett


nie-ma spra­wied­li­woŚci-jes­tem-tyl­ko-ja
Upier­dli­wości Cytaty: Nie ma rzeczy bo­gat­szej w możli­wości od próżni. -Stanisław Lem


nie- rzeczy-bo­gat­szej-w możli­woś-od próż
Upier­dli­wości Cytaty: `Cieka­we czy ktoś ma ty­le sa­mo cier­pli­wości do Ciebie co ja ?  -bluecaffe


`cieka­we-czy-ktoś- ty­-­mo-cier­pli­woś-do ciebie-co ja  
Upier­dli­wości Cytaty: Sy­tość sprzy­ja uczci­wości, ale jej nie gwarantuje. -Władysław Loranc


sy­tość-sprzy­ja-uczci­woś-ale-jej-nie gwarantuje
Upier­dli­wości Cytaty: co dzień od­kry­wać no­we gwiaz­dy na niebie możli­wości -- szczęście. -thrillofit


co dzień-od­kry­wać-no­we-gwiaz­dy-na niebie-możli­woś-szczęście
Upier­dli­wości Cytaty: Uczcie się spra­wied­li­wości i nie lek­ce­ważcie bogów. -Wergiliusz


uczcie ę-spra­wied­li­woś-i nie lek­­ważcie-bogów
Upier­dli­wości Cytaty:


sa­mi-od­da­jemy-mocpo­mysłów-możli­woś-wol­noś-i wiary- ~pa­weł-rychlica 
Upier­dli­wości Cytaty: We­getac­ja... Ut­ra­ta wszel­kich możli­wości życia w ocze­kiwa­niu na śmierć. -kbmars


we­getac­ja-ut­ra­-wszel­kich-możli­woś-życia-w ocze­kiwa­niu-na śmierć
Upier­dli­wości Cytaty: Wspom­nienia i możli­wości są bar­dziej prze­rażające niż rzeczywistość. -L » Howard Philip Lovecraft » Herbert West – Reanimator


Upier­dli­wości Cytaty: Spra­wied­li­wości mu­si się stać za­dość, choćby świat miał zginąć. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Upier­dli­wości Cytaty: Tak bar­dzo się lu­bimy, po­nieważ nasze do­leg­li­wości są ta­kie same. -Jonathan Swift


tak-bar­dzo ę-lu­bimy-po­nieważ-nasze-do­leg­li­woś-są ­kie-same