Upo­jenie Zmysłów Ma się Tak Do miłości Cytaty

Upo­jenie Zmysłów Ma się Tak Do miłości Cytaty: Upo­jenie zmysłów ma się tak do miłości, jak sen do życia. -Novalis


upo­jenie-zmysłów- ę-tak-do miłoś-jak sen-do życia
Upo­jenie Zmysłów Ma się Tak Do miłości Cytaty: Przed ślu­bem zda­wało się jej, że go kocha, ale ocze­kiwa­ne szczęście nie na­deszło. „Po­myliłam się więc” – myślała i sta­rała się do­ciec znacze­nia słów: szczęście, na­miętność, upo­jenie, słów, które tak pięknie brzmiały w książkach. -F » Gustaw Flaubert » Pani Bovary


Upo­jenie Zmysłów Ma się Tak Do miłości Cytaty: Upojenie zmysłów ma się tak do miłości, jak sen do życia. -Novalis


upojenie-zmysłów-ę-tak-do-miłoś-jak-sen-do-życia
Upo­jenie Zmysłów Ma się Tak Do miłości Cytaty: pochłonięci sobą za­pachem zmysłów kocha­my się o poranku w nocy dwa ciała burza zmysłów od­da­jemy się przepełnieni naszą miłością  -mydreams


pochłonię-sobą-za­pachem-zmysłów-kocha­my-ę-o-poranku-w-nocy-dwa-ciała-burza-zmysłów-od­da­jemy-ę-przepełnieni-naszą-miłośą 
Upo­jenie Zmysłów Ma się Tak Do miłości Cytaty: Rozkosz w miłości wypływa ze skojarzenia uczucia i zmysłów, więc upojenie miłosne jest ucieleśnioną ideą. -Honore de Balzac


rozkosz-w-miłoś-wypływa-ze-skojarzenia-uczucia-i-zmysłów-więc-upojenie-miłosne-jest-ucieleśnioną-ideą
Upo­jenie Zmysłów Ma się Tak Do miłości Cytaty: Błys­ka­wiczny po­ciąg zmysłów - to jeszcze nie ek­stra po­ciąg miłości. -Alfred Aleksander Konar


błys­ka­wiczny-po­ąg-zmysłów- to jeszcze-nie ek­stra-po­ąg-miłoś
Upo­jenie Zmysłów Ma się Tak Do miłości Cytaty: Dla ser­ca każdy ko­lej­ny ból jest pier­wszy, bo każdy ból jest in­ny. Każdy no­wy ból inaczej bo­li i chy­ba nie jest możli­we os­wo­jenie bólu. Możli­we jest os­wo­jenie się z doświad­cze­niem bólu, ale nie z sa­mym bólem…  -Tyska1990.07


Upo­jenie Zmysłów Ma się Tak Do miłości Cytaty: Jak możesz my­lić mo­ment zachwy­conej miłości, która pa­li ci trze­wia wo­nią kadzidła, z roz­pa­saniem zmysłów, o których wiesz, że z siarki. -Umberto Eco


jak-możesz-my­lić-mo­ment-zachwy­conej-miłoś-która-pa­li- trze­wia-wo­ą-kadzidła-z roz­pa­saniem-zmysłów-o których-wiesz
Upo­jenie Zmysłów Ma się Tak Do miłości Cytaty: Nasza zem­sta ni­kogo nie upo­karza tak, jak nas samych. -Henryk Mann


nasza-zem­sta-­kogo-nie upo­karza-tak-jak nas-samych
Upo­jenie Zmysłów Ma się Tak Do miłości Cytaty: Na­miętność źle zno­si rozczarowania. Cóż może być bar­dziej upo­karzające­go od od­kry­cia, iż obiekt naszej miłości nie jest jej wart?  -Jeanette Winterson


na­miętność-ź-zno­-rozczarowania-cóż-może-być-bar­dziej-upo­karzają­go-od od­kry­cia-iż obiekt-naszej-miłoś-nie jest jej
Upo­jenie Zmysłów Ma się Tak Do miłości Cytaty: Można być głupim przez sa­mo przyz­wycza­jenie się. -Ignacy Piotr Legatowicz


Upo­jenie Zmysłów Ma się Tak Do miłości Cytaty: Dla ludzi, którzy znaj­dują się na śle­pym torze, wy­kole­jenie się by­wa ratunkiem. -Leszek Kumor


dla-ludzi-którzy-znaj­dują ę-na ś­pym-torze-wy­kole­jenie ę-by­wa-ratunkiem
Upo­jenie Zmysłów Ma się Tak Do miłości Cytaty: Ale nie za­pom­nij o jed­nym: to, co za­pomi­na się z miłości, pa­mięta się później z niena­wiści, tak dob­rze, tak dobrze!  -August Strindberg


ale-nie za­pom­nij-o jed­nym-to-co za­pomi­na ę-z miłoś-pa­mię ę-później-z niena­wiś-tak-dob­rze-tak-dobrze 
Upo­jenie Zmysłów Ma się Tak Do miłości Cytaty: Spojrzenia ponad koktajlem, które zdawały się tak słodkie, nie są tak pełne miłości, nad ściętą pszenicą. -Benny Fields


spojrzenia-ponad-koktajlem-które-zdawały-ę-tak-słodkie-nie-są-tak-pełne-miłoś-nad-śętą-pszenicą
Upo­jenie Zmysłów Ma się Tak Do miłości Cytaty: Nic tak nie zabija miłości, jak wybuchy prawdziwej miłości u partnera. -Stendhal


nic-tak-nie-zabija-miłoś-jak-wybuchy-prawdziwej-miłoś-u-partnera
Upo­jenie Zmysłów Ma się Tak Do miłości Cytaty: Nic tak nie zabija miłości, jak wybuchy prawdziwej miłości u partnera! -Henri Stendhal


nic-tak-nie-zabija-miłoś-jak-wybuchy-prawdziwej-miłoś-u-partnera
Upo­jenie Zmysłów Ma się Tak Do miłości Cytaty: Bra­kuje mi słów ,aby opi­sać to, co czuję do Ciebie Jaką ra­dością jest wy­pełnione mo­je serducho. Gdy Cię widzę ,to góry mógłbym przenosić, zacho­wywać się jak zwie­rze i upo­lować coś dla Ciebie. Łza się w oku kręci,gdy odchodzisz. Wiem ,że tak trzeba. Nie bój się mnie i mo­jego uczucia. Pozwól na to ,aby trwało... -JozinSz


Upo­jenie Zmysłów Ma się Tak Do miłości Cytaty: Nie ginie się od żadnej nieszczęśliwej miłości. Nieszczęśliwa miłość jest dobrą podstawą. W nieszczęśliwej miłości podobamy się sobie. Ale ja ginę dlatego, że całe moje upodobanie w sobie tak beznadziejnie wzięło w łeb. -Tomasz Mann