Upo­jenie Zmysłów Ma się Cytaty

Upo­jenie Zmysłów Ma się Cytaty: Upo­jenie zmysłów ma się tak do miłości, jak sen do życia. -Novalis


upo­jenie-zmysłów- ę-tak-do miłoś-jak sen-do życia
Upo­jenie Zmysłów Ma się Cytaty: Przed ślu­bem zda­wało się jej, że go kocha, ale ocze­kiwa­ne szczęście nie na­deszło. „Po­myliłam się więc” – myślała i sta­rała się do­ciec znacze­nia słów: szczęście, na­miętność, upo­jenie, słów, które tak pięknie brzmiały w książkach. -F » Gustaw Flaubert » Pani Bovary


Upo­jenie Zmysłów Ma się Cytaty: pochłonięci sobą za­pachem zmysłów kocha­my się o poranku w nocy dwa ciała burza zmysłów od­da­jemy się przepełnieni naszą miłością  -mydreams


pochłonię-sobą-za­pachem-zmysłów-kocha­my-ę-o-poranku-w-nocy-dwa-ciała-burza-zmysłów-od­da­jemy-ę-przepełnieni-naszą-miłośą 
Upo­jenie Zmysłów Ma się Cytaty: Dla ser­ca każdy ko­lej­ny ból jest pier­wszy, bo każdy ból jest in­ny. Każdy no­wy ból inaczej bo­li i chy­ba nie jest możli­we os­wo­jenie bólu. Możli­we jest os­wo­jenie się z doświad­cze­niem bólu, ale nie z sa­mym bólem…  -Tyska1990.07


Upo­jenie Zmysłów Ma się Cytaty: Można być głupim przez sa­mo przyz­wycza­jenie się. -Ignacy Piotr Legatowicz


Upo­jenie Zmysłów Ma się Cytaty: Dla ludzi, którzy znaj­dują się na śle­pym torze, wy­kole­jenie się by­wa ratunkiem. -Leszek Kumor


dla-ludzi-którzy-znaj­dują ę-na ś­pym-torze-wy­kole­jenie ę-by­wa-ratunkiem
Upo­jenie Zmysłów Ma się Cytaty: Le­kar­stwem na przyz­wycza­jenie jest in­ne przyzwyczajenie. -Epiktet z Hierapolis


le­kar­stwem-na przyz­wycza­jenie-jest in­ne-przyzwyczajenie
Upo­jenie Zmysłów Ma się Cytaty: Przyz­wycza­jenie jest drugą na­turą człowieka. -Cyceron


przyz­wycza­jenie-jest drugą-na­turą-człowieka
Upo­jenie Zmysłów Ma się Cytaty: Chłód zmysłów nie przeszkadza bynajmniej rozpalać się głowie. -Claude Prosper Jolyot Crebillion


Upo­jenie Zmysłów Ma się Cytaty: Upojenie zmysłów ma się tak do miłości, jak sen do życia. -Novalis


upojenie-zmysłów-ę-tak-do-miłoś-jak-sen-do-życia
Upo­jenie Zmysłów Ma się Cytaty: Gdy zap­rasza­my Przyz­wycza­jenie, Miłość wychodzi. -Michel Quoist


gdy-zap­rasza­my-przyz­wycza­jenie-miłość-wychodzi
Upo­jenie Zmysłów Ma się Cytaty: Nic nie upo­dab­nia się bar­dziej do pychy niż zniechęcenie. -A » Henri Frédéric Amiel » Dziennik intymny


Upo­jenie Zmysłów Ma się Cytaty: Jeśli chcesz zo­baczyć tęczę, mu­sisz naj­pierw upo­rać się z deszczem. -PoznajPrawdę


jeśli-chcesz-zo­baczyć-tęczę-mu­sisz-naj­pierw-upo­rać ę-z deszczem
Upo­jenie Zmysłów Ma się Cytaty: Żółw po­rusza się z prędkością wys­tar­czającą do upo­lowa­nia sałaty. -Terry Pratchett


Żółw-po­rusza ę-z prędkośą-wys­tar­czającą-do upo­lowa­nia-łaty
Upo­jenie Zmysłów Ma się Cytaty: Przyz­wycza­jenie- często sa­mo de­cydu­je o tym co dla nas najlepsze. -opuszczona


przyz­wycza­jenie-często-­mo-de­cydu­-o tym-co dla-nas-najlepsze
Upo­jenie Zmysłów Ma się Cytaty: Chłód zmysłów nie przeszkadza by­naj­mniej roz­pa­lać się głowie. -Claude Crebillon


chłód-zmysłów-nie przeszkadza-by­naj­mniej-roz­pa­ć ę-głowie
Upo­jenie Zmysłów Ma się Cytaty: Burza zmysłów, im gwałtow­niej­sza, tym szyb­ciej się wyładowuje. -Tadeusz Gicgier


burza-zmysłów-im gwałtow­niej­sza-tym-szyb­ciej ę-wyładowuje
Upo­jenie Zmysłów Ma się Cytaty: Gdy słuchasz filozofów oddal się od zmysłów, zamknij się w sobie, we wnętrzu własnej duszy i zakątku umysłu. -Giovani Pico della Mirandela


gdy-słuchasz-filozofów-oddal-ę-od-zmysłów-zamknij-ę-w-sobie-we-wnętrzu-własnej-duszy-i-zakątku-umysłu