Upo­jenie Zmysłów Cytaty

Upo­jenie Zmysłów Cytaty: Upo­jenie zmysłów ma się tak do miłości, jak sen do życia. -Novalis


upo­jenie-zmysłów- ę-tak-do miłoś-jak sen-do życia
Upo­jenie Zmysłów Cytaty: Przed ślu­bem zda­wało się jej, że go kocha, ale ocze­kiwa­ne szczęście nie na­deszło. „Po­myliłam się więc” – myślała i sta­rała się do­ciec znacze­nia słów: szczęście, na­miętność, upo­jenie, słów, które tak pięknie brzmiały w książkach. -F » Gustaw Flaubert » Pani Bovary


Upo­jenie Zmysłów Cytaty: pochłonięci sobą za­pachem zmysłów kocha­my się o poranku w nocy dwa ciała burza zmysłów od­da­jemy się przepełnieni naszą miłością  -mydreams


pochłonię-sobą-za­pachem-zmysłów-kocha­my-ę-o-poranku-w-nocy-dwa-ciała-burza-zmysłów-od­da­jemy-ę-przepełnieni-naszą-miłośą 
Upo­jenie Zmysłów Cytaty: Dla ser­ca każdy ko­lej­ny ból jest pier­wszy, bo każdy ból jest in­ny. Każdy no­wy ból inaczej bo­li i chy­ba nie jest możli­we os­wo­jenie bólu. Możli­we jest os­wo­jenie się z doświad­cze­niem bólu, ale nie z sa­mym bólem…  -Tyska1990.07


Upo­jenie Zmysłów Cytaty: Le­kar­stwem na przyz­wycza­jenie jest in­ne przyzwyczajenie. -Epiktet z Hierapolis


le­kar­stwem-na przyz­wycza­jenie-jest in­ne-przyzwyczajenie
Upo­jenie Zmysłów Cytaty: Przyz­wycza­jenie jest drugą na­turą człowieka. -Cyceron


przyz­wycza­jenie-jest drugą-na­turą-człowieka
Upo­jenie Zmysłów Cytaty: Gdy zap­rasza­my Przyz­wycza­jenie, Miłość wychodzi. -Michel Quoist


gdy-zap­rasza­my-przyz­wycza­jenie-miłość-wychodzi
Upo­jenie Zmysłów Cytaty: Można być głupim przez sa­mo przyz­wycza­jenie się. -Ignacy Piotr Legatowicz


Upo­jenie Zmysłów Cytaty: Przyz­wycza­jenie- często sa­mo de­cydu­je o tym co dla nas najlepsze. -opuszczona


przyz­wycza­jenie-często-­mo-de­cydu­-o tym-co dla-nas-najlepsze
Upo­jenie Zmysłów Cytaty: Przyz­wycza­jenie, obyczaj i zwyczaj są moc­niej­sze niż prawda. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Upo­jenie Zmysłów Cytaty: Przyz­wycza­jenie do tru­du spra­wia, że łat­wiej zno­simy cierpienia. -Cyceron


przyz­wycza­jenie-do tru­-spra­wia-że łat­wiej-zno­simy-cierpienia
Upo­jenie Zmysłów Cytaty: Przyz­wycza­jenie jest drugą naturą. Con­suetu­do est al­te­ra na­tura. (łac.)  -Autor nieznany


przyz­wycza­jenie-jest drugą-naturą-con­suetu­do-al­te­ra-na­tura-łac 
Upo­jenie Zmysłów Cytaty: Przyz­wycza­jenie. Le­nis­two.Tchórzos­two. Bóg je­den wie, dlacze­go ludzie ze sobą zostają. -Danielle Steel


przyz­wycza­jenie-le­nis­twotchórzos­two-bóg ­den-wie-dlacze­go-ludzie-ze sobą-zostają
Upo­jenie Zmysłów Cytaty: Ko­bieciarz: je­go upo­doba­nie, to panie. -Bujak Bogusław


Upo­jenie Zmysłów Cytaty: Po­wiet­rze, światło, od­poczy­nek uz­dra­wiają, lecz naj­większe uko­jenie płynie z kochające­go serca. -Theodor Fontane


po­wiet­rze-światło-od­poczy­nek-uz­dra­wiają-lecz-naj­większe-uko­jenie-płynie-z kochają­go-serca
Upo­jenie Zmysłów Cytaty: Los książek za­leży od upo­dobań i pojętności czytelnika. -Terencjusz


los-książek-za­ży-od upo­dobań-i pojętnoś-czytelnika
Upo­jenie Zmysłów Cytaty: Jed­no pros­te słowo pot­ra­fi upo­korzyć człowieka na ca­le życie  -Intryga


jed­no-pros­te-słowo-pot­ra­fi-upo­korzyć-człowieka-na ca­-życie 
Upo­jenie Zmysłów Cytaty: Miłość bez upo­mina­nia nie jest miłością. -Talmud


miłość-bez-upo­mina­nia-nie jest miłośą