Ur­nach Wy­bor­czych Złożono Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ur­nach Wy­bor­czych Złożono Cytaty: W iluż ur­nach wy­bor­czych złożono po­pioły społecznych nadziei!  -Stanisław Fornal
w iluż-ur­nach-wy­bor­czych-złożono-po­pioły-społecznych-nadziei 
Ur­nach Wy­bor­czych Złożono Cytaty: Za ok­nem ciemno, blask po­jedyn­czych lamp, jak światło nadziei. -cytlopka
za ok­nem-ciemno-blask-po­jedyn­czych-lamp-jak-światło-nadziei
Ur­nach Wy­bor­czych Złożono Cytaty: Naj­przyk­rzej­sza z ma­nii prześla­dow­czych - prześla­dowa­nie innych. -Józef Kuśmierek
naj­przyk­rzej­sza-z ­nii-prześ­dow­czych- prześ­dowa­nie-innych
Ur­nach Wy­bor­czych Złożono Cytaty: Wy­bor­nie! ___________________________ Zachęcam wszys­tkich do głosowania. -Andrea
Ur­nach Wy­bor­czych Złożono Cytaty: to­le­ran­cja to umo­ty­wo­wa­ny ka­muf­laż za­bor­czej obojętności 012  -wdech
to­­ran­cja-to umo­ty­wo­wa­ny-ka­muf­ż-za­bor­czej-obojętnoś-012 
Ur­nach Wy­bor­czych Złożono Cytaty: Ludzie są bez­bor­nni wo­bec lo­su, są ofiara­mi cza­su. I włas­nych uczuć. -John Irving
ludzie-są bez­bor­nni-wo­bec-lo­su-są ofiara­mi-cza­su-i włas­nych-uczuć
Ur­nach Wy­bor­czych Złożono Cytaty: Ma­tema­tyka jest mo­ral­nie obojętna, również diabeł, jak się do­myśla­my, może być wy­bor­nym matematykiem. -Leszek Kołakowski
ma­tema­tyka-jest mo­ral­nie-obojętna-również-diabeł-jak ę-do­myś­my-może-być-wy­bor­nym-matematykiem
Ur­nach Wy­bor­czych Złożono Cytaty: Przed chwilą złożono mi życzenia szczęśliwego Nowego Roku w lokalnej telewizji, zrobił to jakiś zidiociały prezenter. Nie lubię, jak mi obcy składa życzenia. Skąd ten kretyn może wiedzieć, do kogo się zwraca? A może mówi do faceta, który właśnie zakneblował i powiesił za nogi pod sufitem swoją pięcioletnią córeczkę, a teraz kroi ją w kawałki? [...] -Charles Bukowski
Ur­nach Wy­bor­czych Złożono Cytaty: Poz­nasz głupiego po czy­nach jego  -Forrest Gump
poz­nasz-głupiego-po czy­nach-jego 
Ur­nach Wy­bor­czych Złożono Cytaty: Wisława Szym­bor­ska po­wie­działa mi, że trze­ba czy­tać tak, jak­by się głośno myślało. Wte­dy słowo nie tra­ci swo­jej mo­cy i sensu. -Anna Dymna
wisława-szym­bor­ska-po­wie­działa-mi-że trze­ba-czy­ć-tak-jak­by ę-głośno-myśło-wte­dy słowo-nie tra­-swo­jej-mo­cy
Ur­nach Wy­bor­czych Złożono Cytaty: W Ram­pto­pach cza­row­ni­ce cie­szyły się po­zycją, jaką w in­nych kul­tu­rach zaj­mo­wały za­kon­ni­ce, po­bor­cy po­dat­ko­wi al­bo czyści­ciele szamba. -P » Terry Pratchett » Równoumagicznienie
Ur­nach Wy­bor­czych Złożono Cytaty: Pociąg... Przy­nosił w ok­nach ty­siące twych spojrzeń... -Krzysztof Kamil Baczyński
Ur­nach Wy­bor­czych Złożono Cytaty: - Nie uz­na­jesz żad­nych war­tości, całe two­je życie to ni­hilizm, cy­nizm, sar­kazm i orgazm. - We Fran­cji mógłbyś zro­bić z te­go hasło wy­bor­cze i wygrać. -Woody Allen
 nie-uz­na­jesz-żad­nych-war­toś-całe-two­-życie-to ­hilizm-cy­nizm-sar­kazm-i orgazm-we fran­cji-mógłbyś-zro­bić-z te­go
Ur­nach Wy­bor­czych Złożono Cytaty: Cnotę wi­dać wy­raźniej w czy­nach niż w ich braku. -Arystoteles
cnotę-wi­dać-wy­raźniej-w czy­nach-ż-w ich-braku
Ur­nach Wy­bor­czych Złożono Cytaty: U Fukiera U war­szaw­skiego Fu­kiera Wy­bor­ne wi­no sta­wiała Wiera. Zbieg­li się Wa­nie i Rapaporty. Nie pat­rząc w paszpor­ty Fu­kier tu­rystów sponiewierał. -awatar
u-fukiera-u-war­szaw­skiego-fu­kiera-wy­bor­ne-wi­no-sta­wiała-wiera-zbieg­li ę-wa­nie-i rapaporty-nie-pat­rząc-w paszpor­ty
Ur­nach Wy­bor­czych Złożono Cytaty: Ur­na wy­bor­cza tworzy zgod­ność bez jed­no­myślności zaś ry­nek jed­no­myślność bez zgodności. -Milton Friedman
ur­na-wy­bor­cza-tworzy-zgod­ność-bez-jed­no­myślnoś-zaś-ry­nek-jed­no­myślność-bez-zgodnoś
Ur­nach Wy­bor­czych Złożono Cytaty: Obojętność jest jak lód po­lar­ny na biegu­nach: za­bija wszystko. -Honoré de Balzac
obojętność-jest jak lód-po­lar­ny-na biegu­nach-za­bija-wszystko
Ur­nach Wy­bor­czych Złożono Cytaty:
diabel­ska-moc-tkwi-w czy­nach-człowieka-~pa­weł-rychlica 
Ur­nach Wy­bor­czych Złożono Cytaty: Gdy ko­bieta długo w mężczyz­nach prze­biera, zwyk­le naj­gorzej wybiera. -Wojciech Stanisław Bogusławski
gdy-ko­bieta-długo-w mężczyz­nach-prze­biera-zwyk­-naj­gorzej-wybiera
Ur­nach Wy­bor­czych Złożono Cytaty: Pra­cujesz po godzi­nach, by mieć coś w do­mu... lecz po co, sko­ro ciebie w nim nie ma. -Xmen
pra­cujesz-po godzi­nach-by mieć-coś-w do­mu-lecz po co-sko­ro-ciebie-w nim-nie 
Ur­nach Wy­bor­czych Złożono Cytaty: Trze­ba zaak­cepto­wać to, że nie zaw­sze będzie się w pla­nach in­nych osób. -kamilka88
trze­ba-zaak­cepto­wać-to-że nie zaw­sze-będzie ę-w pla­nach-in­nych-osób
Ur­nach Wy­bor­czych Złożono Cytaty: Mądry i skrom­ny rząd, który ochra­niałby każde­go człowieka przed możli­wym wyrządze­niem mu szko­dy przez in­ne­go człowieka, który w każdym in­nym przy­pad­ku po­zos­ta­wiałby ludzi wol­ny­mi, mogący­mi sa­mi de­cydo­wać o spo­sobach dążenia do reali­zac­ji celów gos­po­dar­czych i po­lep­sza­nia swo­jej doli. -Thomas Jefferson
Ur­nach Wy­bor­czych Złożono Cytaty: Do­piero późną nocą, przy szczel­nie zasłoniętych ok­nach gry­ziemy z bólu ręce, umiera­my z miłości. -Małgorzata Hillar
do­piero-późną-nocą-przy-szczel­nie-zasłoniętych-ok­nach-gry­ziemy-z bólu-rę-umiera­my-z miłoś
Ur­nach Wy­bor­czych Złożono Cytaty: Jeśli chcesz rozśmie­szyć Bo­ga, opo­wiedz mu o twoich pla­nach na przyszłość. If you want to ma­ke God laugh, tell him about your plans. (ang.)  -Woody Allen
jeśli-chcesz-rozśmie­szyć-bo­ga-opo­wiedz-mu o twoich-pla­nach-na przyszłość-if-you-want-to ­ke-god-laugh-tell-him-about-your-plans
Ur­nach Wy­bor­czych Złożono Cytaty: Króle tym ok­rzepłej na tro­nach siedzą, im gor­li­wiej pląta się u ich nóg chwal­ca z gęślą. -Wacław Berent
kró-tym-ok­rzepłej-na tro­nach-siedzą-im gor­li­wiej-plą ę-u ich-nóg-chwal­ca-z gęślą
Ur­nach Wy­bor­czych Złożono Cytaty: Po osiem­nastych urodzi­nach życie le­ci jak z górki, gdzie cza­sem na­poty­kamy na rzeczy, które nas przerastają. -AnDree
po osiem­nastych-urodzi­nach-życie-­-jak z górki-gdzie-cza­sem-na­poty­kamy-na rzeczy-które-nas-przerastają
Ur­nach Wy­bor­czych Złożono Cytaty: W woj­nach, bez względu na to, która stro­na będzie się uważała za zwy­cięzcę, nie ma wyg­ra­nych, są tyl­ko przegrani. -Neville Chamberlain
w woj­nach-bez-wzglę-na to-która-stro­na-będzie ę-uważała-za zwy­ęzcę-nie  wyg­ra­nych-są tyl­ko-przegrani
Ur­nach Wy­bor­czych Złożono Cytaty: Szczęście ka­retą nie jeździ, ale i w łachma­nach nie chodzi. -Samuel Adalberg
szczęście-ka­retą-nie ździ-ale-i w łachma­nach-nie chodzi
Ur­nach Wy­bor­czych Złożono Cytaty: Gniew mężczyzn wyłado­wuje się w czy­nach gwałtow­nych, gniew ko­biet w głupocie. -Henry Millon Montherlant
gniew-mężczyzn-wyłado­wuje ę-w czy­nach-gwałtow­nych-gniew-ko­biet-w głupocie
Ur­nach Wy­bor­czych Złożono Cytaty: Poz­być się Bo­ga to praw­do­podob­nie pier­wszy sto­pień do sta­nia się niewin­nym, to ut­ra­cić poczu­cie grzechu i pod­da­nia, su­bor­dy­nac­ji, fałszy­wego żalu za rzecza­mi, które i tak są stracone. -R » Anne Rice » Wampir Lestat
Ur­nach Wy­bor­czych Złożono Cytaty: Miłość leczy ra­ny duszy - pomyślał. Po czym łagod­nie pod­ciągnął rękaw osłaniający je­go dłoń i na swoich bliz­nach, de­likat­ny­mi rucha­mi wy­malo­wał serce... -patt_
Ur­nach Wy­bor­czych Złożono Cytaty: Wszys­cy są biurok­ra­tami. Jed­ni w gar­ni­turach, drudzy w su­tan­nach, ale wszys­cy muszą py­tać o zda­nie swych szefów. -C » Jonathan Carroll » Durne serce
wszys­cy-są biurok­ra­tami-jed­ w gar­­turach-drudzy-w su­tan­nach-ale-wszys­cy-muszą-py­ć-o zda­nie-swych-szefów
Ur­nach Wy­bor­czych Złożono Cytaty: Chy­ba wiążemy zbyt wiel­kie nadzieje związa­ne z or­gazmem, ocze­kując, że zre­kom­pensu­je on pus­tkę pa­nującą w in­nych dzie­dzi­nach życia. -Woody Allen
chy­ba-wiążemy-zbyt-wiel­kie-nadzieje-związa­ne-z or­gazmem-ocze­kując-że zre­kom­pensu­-on pus­tkę-pa­nującą-w in­nych
Ur­nach Wy­bor­czych Złożono Cytaty: Ser­ce nasze to in­stru­ment niezu­pełny, li­ra, w której bra­kuje strun, tak iż ak­centy ra­dości trze­ba nam od­da­wać w to­nach przez­naczo­nych dla westchnień. -Francois Rene de Chateaubriand
Ur­nach Wy­bor­czych Złożono Cytaty: Ten ogień jeszcze nie zgasł, wciąż tlo­ny is­kra­mi nadziei Wi­dok ty­siąca gwiazd przyćmiony blas­kiem tych oczu Kieliszek wy­bor­ne­go wi­na cieniem Twoich ust Naj­lep­szy ja... nie wart cząstki Ciebie In­tymność, na­miętność i zaan­gażowa­nie zle­wają się w jedno  -eR