Uro­dy Cytaty

Uro­dy Cytaty: Schi­zof­re­nik z uro­jeniami to też oso­ba wierząca. Cze­mu więc na­leży leczyć je­go uro­jenia, pod­czas gdy pa­radok­salnie ba­zują na tej sa­mej stac­ji co uro­jenia w pos­ta­ci wiary w niewidzial­ne duchy, de­mony lub bo­ga. Schi­zof­re­nik po­siada zaz­wyczaj prze­cież wiarę w is­to­ty pa­ranor­malne, co więcej jeśli po­siada on na tym tle uro­jenia, nie różni się za wiele od wierzące­go w Bo­ga i w ob­ja­wienia je­go lub je­go cuda. -Mateusz Piecki Schizoidalny


Uro­dy Cytaty: Uro­da mężczyz­ny tkwi w je­go sukcesach. -Jeanne Moreau


uro­da-mężczyz­ny-tkwi-w ­go-sukcesach
Uro­dy Cytaty: Uro­jenia są groźny­mi faktami. -Adolf Rudnicki


uro­jenia-są groźny­mi-faktami
Uro­dy Cytaty: Uro­da ko­biety jest formą władzy. -Susan Sontag


uro­da-ko­biety-jest formą-władzy
Uro­dy Cytaty: Niejed­nej się marzy uro­da twarzy. -Bujak Bogusław


Uro­dy Cytaty: Mi­gocą w takt uro­da gwiazd zniewala gdy nu­ci im noc  -to_tylko_łzy


mi­gocą-w takt-uro­da-gwiazd-zniewala-gdy-nu­-im noc 
Uro­dy Cytaty: Uro­da to wek­sel ho­noro­wany na całym świecie za okazaniem. -Giovanni Giacomo Casanova


uro­da-to wek­sel-ho­noro­wany-na całym-świecie-za okazaniem
Uro­dy Cytaty: Ko­biety na­bierają ta­jem­niczej uro­dy po grzechu po­pełnionym w radości. -Pitigrilli


ko­biety-na­bierają-­jem­niczej-uro­dy-po grzechu-po­pełnionym-w radoś
Uro­dy Cytaty: Us­ta całowa­ne nie tracą uro­ku, ale od­na­wiają się jak księżyc. -Giovanni Boccaccio


us­-całowa­ne-nie tracą-uro­ku-ale-od­na­wiają ę-jak księżyc
Uro­dy Cytaty: Zac­ność, uro­da, moc, pieniądze, sława, wszys­tko to mi­nie ja­ko pol­na trawa. -Jan Kochanowski


zac­ność-uro­da-moc-pieniądze-sława-wszys­tko-to mi­nie-ja­ko-pol­na-trawa
Uro­dy Cytaty: Uro­da cie­szy tyl­ko oczy, dob­roć jest war­tością trwałą. -Safona


uro­da-cie­szy-tyl­ko-oczy-dob­roć-jest war­tośą-trwałą
Uro­dy Cytaty: Naj­trud­niej­sza wal­ka z włas­ny­mi uro­jeniami, bo nie wi­dać nieprzyjaciół  -Feliks Chwalibóg


naj­trud­niej­sza-wal­ka-z włas­ny­mi-uro­jeniami-bo nie wi­dać-nieprzyjaciół 
Uro­dy Cytaty: Ludzie, piękni w ''środ­ku'' , roz­taczają wokół siebie taką aurę , że żad­na uro­da te­go nie od­da !  -Niusza


ludzie-piękni-w ''środ­ku''- roz­taczają-wokół-siebie-taką-aurę- że żad­na-uro­da-te­go-nie od­da- 
Uro­dy Cytaty: To straszli­wa praw­da, iż cier­pienie do­daje głębi naszym myślom i nieod­parte­go uro­ku rysom. -Luanne Rice


to straszli­wa-praw­da-iż cier­pienie-do­daje-głębi-naszym-myślom-i nieod­parte­go-uro­ku-rysom
Uro­dy Cytaty: Aniel­skość duszy Swym da­rem rozświet­la mrok Uro­da serca Krys­ty­na A.Sz. 30.05.2016r. ___5/7/5___  -krysta


aniel­skość-duszy-swym-da­rem-rozświet­-mrok-uro­da-serca-krys­ty­na-asz-30052016r-575 
Uro­dy Cytaty: Myśli­my, że 


myśli­my-że miłość-na zaw­sze-ale-tak-ężko-uświado­mić-so­bie-że to uro­jone-w naszej-głowie
Uro­dy Cytaty: Ra­zem z wiosną, słońcem, błękit­nym niebem i wszel­ki­mi uro­kami na­tury, w moim brzuchu obudziły się także motyle. -Nicole


ra­zem-z wiosną-słońcem-błękit­nym-niebem-i wszel­ki­mi-uro­kami-na­tury-w moim-brzuchu-obudziły ę-także-motyle
Uro­dy Cytaty: Wszys­cy jes­teśmy po­myle­ni, ale te­go, kto umie ana­lizo­wać swo­je uro­jenia, na­zywa się filozofem. -Ambrose Bierce


wszys­cy-jes­teśmy-po­myle­-ale-te­go-kto-umie-ana­lizo­wać-swo­-uro­jenia-na­zywa ę-filozofem