Us­ta­wione Ujem­ny­mi Cytaty

Us­ta­wione Ujem­ny­mi Cytaty: Trzy­mając się za ręce Krzycze­liśmy so­bie tę na­miętną niemiłość Słowa się wy­rywały Sil­ne i czułe Na próżno Ciała lgnęły do siebie Po­za kontrolą Jak magnes Siłą zat­rzy­mać nie możesz A ser­ca us­ta­wione Ujem­ny­mi jo­nami Choćby chciały Żad­na siła ich nie złączy  -MartynaR


Us­ta­wione Ujem­ny­mi Cytaty: Gol­dsmith po­wiada, że kiedy piękną ko­bietę ogar­nia obłęd, nie po­zos­ta­je jej nic in­ne­go jak tyl­ko um­rzeć; a kiedy zaczy­na sta­wać się przyjść dla otocze­nia, jest to również wyjście god­ne po­lece­nia, za­biera bo­wiem wszel­kie ujem­ne sądy. -Jane Austen


Us­ta­wione Ujem­ny­mi Cytaty: Cze­kam na dru­gie, pop­ra­wione wy­danie człowieka. -Antoni Regulski


cze­kam-na dru­gie-pop­ra­wione-wy­danie-człowieka
Us­ta­wione Ujem­ny­mi Cytaty: Naj­wyższe miłosier­dzie poz­ba­wione jest tkliwości. -Czuang Cy


naj­wyższe-miłosier­dzie-poz­ba­wione-jest tkliwoś
Us­ta­wione Ujem­ny­mi Cytaty: Bo­gac­two zaw­sze nas­ta­wione jest na po­kaz, ale życie człowieka bied­ne­go – to rzecz poufna. -Simone de Beauvoir


bo­gac­two-zaw­sze-nas­­wione-jest na po­kaz-ale-życie-człowieka-bied­ne­go- to rzecz-poufna
Us­ta­wione Ujem­ny­mi Cytaty: To, co su­biek­tywnie może być us­pra­wied­li­wione, przes­ta­je nim być wo­bec faktów. -Stanisław Lem


to-co su­biek­tywnie-może-być-us­pra­wied­li­wione-przes­­-nim-być-wo­bec-faktów
Us­ta­wione Ujem­ny­mi Cytaty: Przy­padek to słowo poz­ba­wione sen­su; nie ma nicze­go, co nie miałoby swoich przyczyn. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Us­ta­wione Ujem­ny­mi Cytaty: Nig­dy nie po­win­no się za­bierać człowieko­wi kłam­stwa, które ochra­nia je­go ser­ce. Wys­ta­wione na emoc­je zewnętrzne szyb­ko wysycha. -Elodja


nig­dy-nie po­win­no ę-za­bierać-człowieko­wi-kłam­stwa-które-ochra­nia-­go-ser­-wys­­wione na emoc­-zewnętrzne-szyb­ko
Us­ta­wione Ujem­ny­mi Cytaty: Zak­rwa­wione myśli ko­nają z bólu jak dzień, nic się nie wydarzy prze­cież wiesz, że odejdziesz gdy tyl­ko powiem, że chcę  -via0993


zak­rwa­wione-myśli-ko­nają-z bólu-jak dzień-nic ę-nie wydarzy-prze­cież-wiesz-że-odejdziesz-gdy-tyl­ko-powiem-że-chcę 
Us­ta­wione Ujem­ny­mi Cytaty: Duch ludzki nies­trudzo­ny jest w glo­sowa­niu życia przy po­mocy mitów, w 


duch-ludzki-nies­trudzo­ny-jest w glo­sowa­niu-życia-przy-po­mocy-mitów-w usen­so­wianiu-rzeczy­wis­toś-słowo ­mo-po­zos­­wione
Us­ta­wione Ujem­ny­mi Cytaty: Ma­cie­rzyństwo nie jest dla słabych duchem. Żaby w sa­lonie, pok­rwa­wione ko­lana i in­wekty­wy od nas­to­lat­ki nie są dla mięczaków. -Danielle Steel


ma­cie­rzyństwo-nie jest dla-słabych-duchem-Żaby w ­lonie-pok­rwa­wione-ko­lana-i in­wekty­wy-od nas­to­lat­ki-nie są dla
Us­ta­wione Ujem­ny­mi Cytaty: marzyła o księciu na białym koniu o la­tach które z wiat­rem przeminęły a prok­reac­ja wsiąknęła w ziemię niestety... książęta już daw­no w zaświatach a ułas­ka­wione ko­nie od lat stoją w miłości staj­niach obojętne na cudze marzenia. -dzieńświstaka


Us­ta­wione Ujem­ny­mi Cytaty: rozchylasz za­cieka­wione usta zamykając oczy czekasz wdychając po­wiew nieznanego ekscytacja rośnie a ser­ce bije szyb­ciej szyb­ciej co będzie dalej *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


rozchylasz-za­cieka­wione-usta-zamykając-oczy-czekasz-wdychając-po­wiew-nieznanego-ekscytacja-rośnie-a-ser­-bije-szyb­ciej-szyb­ciej-co
Us­ta­wione Ujem­ny­mi Cytaty: Możemy zamówić gra­naty na mi­lita­ria.pl i roz­piep­rzyć wszys­tkim hej­te­rom głowy, które na­wet nie będą krwa­wić, bo są tak wy­suszo­ne jak rodzyn­ki po­zos­ta­wione przez wygłod­niałe wielbłądy na pustyni. -dooorotis


Us­ta­wione Ujem­ny­mi Cytaty: Jest tyl­ko jed­na dro­ga do by­cia szczęśli­wym. To ak­ceptac­ja życia ta­kim ja­kie ono jest. Im mniej od życia ocze­kujesz tym więcej zys­ku­jesz. Szczęście to obec­ne, pros­te chwi­le, poz­ba­wione patosu. -Elizabetta


Us­ta­wione Ujem­ny­mi Cytaty: FYR­FLE­RYK Z GOL­GO­TY BESKIDÓW Dow­no ty­mu na wir­chu Matysce, Łopłaki­wało wione­cek dziwcze. Łzy jak mod­litwę ofiaro­wała Bogu, Z nich wy­ras­tały krze­wy róży, głogu,... Na osłodę wte­dy nie mogła liczyć na złotych pięćset  -fyrfle


Us­ta­wione Ujem­ny­mi Cytaty: po­zos­ta­wione samopas wkraczają w nieznane ilek­roć spoj­rzysz nań obiektywizmem w chaosie niesione elas­tyczność mijają gra­nic moralności przez ogół ustalone i uśmiech łapią łykając pełnią serca bo czują się dobrze po dzies­tu la­tach życia na­reszcie będąc sobą  -Papużka


Us­ta­wione Ujem­ny­mi Cytaty: Ludziom nig­dy nie spra­wia prob­le­mu poz­by­cie się przeszłości, gdy ta sta­je się zbyt trud­na. Ciało spłonie, fo­tog­ra­fie spłoną, a pa­mięć, cóż to ta­kiego? Poz­ba­wione ładu i składu wędrówki głupców, którzy nie widza pot­rze­by zapominania. -Jeanette Winterson