Uszczęśli­wiające­go Od kocha­nia Cytaty

Uszczęśli­wiające­go Od kocha­nia Cytaty: Szczęśli­wym byc to przy­wilej kochających. Bo czyż jest coś bar­dziej uszczęśli­wiające­go od kocha­nia, czy kom­fortu uczu­cia by­cia kochanym??  -kamilka_509


szczęśli­wym-byc-to przy­wilej-kochających-bo-czyż-jest coś-bar­dziej-uszczęśli­wiają­go-od kocha­nia-czy-kom­fortu-uczu­cia
Uszczęśli­wiające­go Od kocha­nia Cytaty: Miłość jest jak nar­ko­tyk. Do za­kocha­nia je­den krok, a do od­kocha­nia długa te­rapia. Działać może z pa­re dni, miesiąc, rok, ale zaw­sze do niej wrócisz. -Kaye


miłość-jest jak nar­ko­tyk-do za­kocha­nia-­den-krok-a do od­kocha­nia-długa-te­rapia-działać może-z pa­re-dni-miesiąc-rok
Uszczęśli­wiające­go Od kocha­nia Cytaty: Pa­miętasz tą pier­wszą roz­mowę? To Pier­wsze spoj­rze­nie? Ten głos który co noc przy pożeg­na­niu mówi KOCHAM CIE? Właśnie te­go mi bra­kuje two­jego spoj­rze­nia tej roz­mo­wy i piękne­go, uz­dra­wiające­go słowa: ,,Kocham Cie  -Tsumike


Uszczęśli­wiające­go Od kocha­nia Cytaty: Nap­rawdę zadzi­wiające. Żaba prze­mieniona ma­gicznie w żabę. Cudowne. -P » Terry Pratchett » Kolor magii


Uszczęśli­wiające­go Od kocha­nia Cytaty: Zas­ta­nawiam się po co uk­ry­wać uczu­cia przed kimś ko­go


Uszczęśli­wiające­go Od kocha­nia Cytaty: Żeby wie­dza mogła nas uszczęśli­wić, trze­ba ją za­mienić w mądrość. -kamilka88


Żeby-wie­dza-mogła-nas-uszczęśli­wić-trze­ba-ją za­mienić-w mądrość
Uszczęśli­wiające­go Od kocha­nia Cytaty: Jeżeli zło uszczęśli­wa, to z pew­nością jest to nie­szczęście, które czas odsłoni ... -Cykam


jeżeli-zło-uszczęśli­wa-to z pew­nośą-jest to nie­szczęście-które-czas-odsłoni
Uszczęśli­wiające­go Od kocha­nia Cytaty: Smut­ny przy­jaciel. Smut­na ja. Zadzi­wiające jak nasze hu­mory wpływają na siebie. -Aleksandra_Czarna


smut­ny-przy­jaciel-smut­na-ja-zadzi­wiają-jak nasze-hu­mory-wpływają-na siebie
Uszczęśli­wiające­go Od kocha­nia Cytaty: Jeśli chcesz człowieka uszczęśli­wić, nie do­dawaj nic do te­go, co po­siada, ale uj­muj mu kil­ka z je­go życzeń. -Epikur


jeśli-chcesz-człowieka-uszczęśli­wić-nie do­dawaj-nic-do te­go-co po­siada-ale-uj­muj-mu kil­ka-z ­go-życzeń
Uszczęśli­wiające­go Od kocha­nia Cytaty: Walentynkowo. Po­całunków sma­ku moc, kocha­nia siła. -Marek1410


walentynkowo-po­całunków-sma­ku-moc-kocha­nia-ła
Uszczęśli­wiające­go Od kocha­nia Cytaty: Słoneczna plaża. Roz­kocha­ne bursztyny. Miłowa­nia czas. -PINGWINIOWATY


słoneczna-plaża-roz­kocha­ne-bursztyny-miłowa­nia-czas
Uszczęśli­wiające­go Od kocha­nia Cytaty: Niez­wykłą jestem monadą mam okna bez firanek na parapetach siedzą czar­ne koty i nie ma luster tyl­ko obrazy spra­wiające wrażenie współczesnych tyl­ko gdy się przyj­rzeć bliżej wi­dać daw­ne bitwy kurtyzany ko­nie i śniada­nia na trawie długo­piso­we kontynuacje ar­tystyczne­go pęknięcia mnóstwo błędów złe pro­por­cje i brak idei a jednak mo­je obrazy zdają się bar­dziej prawdziwe niż niejedno lus­trza­ne odbicie  -jatoja


Uszczęśli­wiające­go Od kocha­nia Cytaty: Jes­tem nie po to, aby mnie kocha­li i podzi­wiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obo­wiązkiem otocze­nia po­magać mnie, ale ja mam obo­wiązek troszcze­nia się o świat, o człowieka. -Janusz Korczak


Uszczęśli­wiające­go Od kocha­nia Cytaty: To niep­rawdo­podob­ne, jak w jed­nej chwi­li z kocha­nia można przejść do nienawiści... -Devin


to niep­rawdo­podob­ne-jak w jed­nej-chwi­li-z kocha­nia-można-przejść-do nienawiś
Uszczęśli­wiające­go Od kocha­nia Cytaty: Ko­bieta nie­czuła to ta, która już nie kocha, lek­ko­myślna - ta, która kocha in­ne­go, zmien­na - ta, która nie wie, czy i ko­go kocha, obojętna wreszcie - ta, która nie kocha nikogo. -Jean de La Bruyére


Uszczęśli­wiające­go Od kocha­nia Cytaty: I po­myśleć że ten Je­go głupi uśmie­szek skiero­wany do mnie, trwający na­wet se­kundę pot­ra­fi uszczęśli­wiać mnie całymi dniami. -Nicole


i po­myść-że ten-je­go-głupi-uśmie­szek-skiero­wany-do mnie-trwający-na­wet-se­kundę-pot­ra­fi-uszczęśli­wiać-mnie-całymi
Uszczęśli­wiające­go Od kocha­nia Cytaty: Nie na­leży nig­dy porzu­cać ko­biet, które się kocha; ogar­nia je sa­mot­ność, zwątpienie, zniechęcenie. -Romain Gary


nie-na­ży-nig­dy-porzu­cać-ko­biet-które ę-kocha-ogar­nia- ­­ność-zwątpienie-zniechęcenie
Uszczęśli­wiające­go Od kocha­nia Cytaty: Nie może kochać ludzi, kto kocha pieniądze, rozkosz i władzę. Ten kocha ludzi prawdziwie, kto kocha cnotę. -Epiktet z Hierapolis


nie-może-kochać-ludzi-kto-kocha-pieniądze-rozkosz-i-władzę-ten-kocha-ludzi-prawdziwie-kto-kocha-cnotę