Ut­ra­cić Cytaty

Ut­ra­cić Cytaty: Pragnę rzu­cić się... rzu­cić się w wo­dos­pad życia... I na­wet jeśli przyj­dzie upaść bo­leśnie na ka­mienie - nie żałować!  -Andrea


pragnę-rzu­ć-ę-rzu­ć ę-w wo­­pad-życia-i-na­wet-śli-przyj­dzie-upaść-bo­śnie-na ka­mienie- nie żałować 
Ut­ra­cić Cytaty: Le­piej wszys­tkie bo­gac­twa ut­ra­cić, by po­zys­kać jed­ne­go przy­jaciela, niż jed­ne­go przy­jaciela ut­ra­cić, by po­zys­kać wszys­tkie bogactwa. -Epiktet z Hierapolis


le­piej-wszys­tkie-bo­gac­twa-ut­ra­ć-by po­zys­kać-jed­ne­go-przy­jaciela-ż-jed­ne­go-przy­jaciela-ut­ra­ć-by po­zys­kać
Ut­ra­cić Cytaty: Słyszę swój krzyk, bo wołam moc­no o miłość. Chcę wreszcie poczuć, co to znaczy być kochaną i kochać jak nig­dy wcześniej. Wiem, że trud­no jest tak po pros­tu kochać bez żad­nych wątpli­wości rzu­cić się w moc­ne i ciepłe ra­miona miłości, tak jak­by rzu­cić się na pełną wodę bez żad­nych obaw, że się uto­nie... ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


Ut­ra­cić Cytaty: Zło na­leży od­rzu­cić, nie reformować. -Piotr Szreniawski


Ut­ra­cić Cytaty: Rzu­cić pa­lenie? To łat­we. Ro­biłem to ze sto razy. -Mark Twain


rzu­ć-pa­lenie-to łat­we-ro­biłem to ze sto-razy
Ut­ra­cić Cytaty: Nig­dy nie chcę tra­cić mo­jej rodziny. -kamilka88


nig­dy-nie chcę-tra­ć-mo­jej-rodziny
Ut­ra­cić Cytaty: W oko­wach wiary łat­wo stra­cić głowę. -StachuKrankiela


w oko­wach-wiary-łat­wo-stra­ć-głowę
Ut­ra­cić Cytaty: Nie mam na to cza­su, żeby tra­cić czas. -Tadeusz Kotarbiński


Ut­ra­cić Cytaty: Mo­ral­ność może tyl­ko stra­cić na związku z religią. -Paul Thiry Holbach


mo­ral­ność-może-tyl­ko-stra­ć-na związku-z religią
Ut­ra­cić Cytaty: Wys­tar­czy być w tłumie by stra­cić rozum  -Romain Rolland


wys­tar­czy-być-w tłumie-by stra­ć-rozum 
Ut­ra­cić Cytaty: Two­ja nieobec­ność poz­wa­la mi się rzu­cić w głęboką wodę. -one drop for all


two­ja-nieobec­ność-poz­wa­-mi ę-rzu­ć-w głęboką-wodę
Ut­ra­cić Cytaty: Trud­no uchwy­cić właści­wy czas, lecz łat­wo go przegapić. -Sy-Ma Cien


trud­no-uchwy­ć-właś­wy-czas-lecz-łat­wo-go przegapić
Ut­ra­cić Cytaty: Roz­rywka po­maga tra­cić świado­mość upływu czasu. -Gertruda Stein


roz­rywka-po­maga-tra­ć-świado­mość-upływu-czasu
Ut­ra­cić Cytaty: Ulot­ne słowa Nadpływają ławice Wychwy­cić nagli Krys­ty­na Sz.01.12.2015r. -krysta


ulot­ne-słowa-nadpływają-ławice-wychwy­ć-nagli-krys­ty­na-sz01122015r
Ut­ra­cić Cytaty: Nie trze­ba tra­cić nadziei. Nil des­pe­ran­dum. (łac.)  -Horacy


nie-trze­ba-tra­ć-nadziei-nil-­pe­ran­dum-łac 
Ut­ra­cić Cytaty: Ko­bieta może nag­le stra­cić chęć na seks i równie szyb­ko ją odzyskać. -John Cray


ko­bieta-może-nag­-stra­ć-chęć-na seks-i równie-szyb­ko-ją odzyskać
Ut­ra­cić Cytaty: Śmierć koszto­wać, każde­mu wie­rzyć, nadzieję stra­cić - są to os­tatnie rzeczy. -Jan Żabczyc


Śmierć-koszto­wać-każde­mu-wie­rzyć-nadzieję-stra­ć- są to os­tatnie-rzeczy
Ut­ra­cić Cytaty: Życie jest za krótkie, żeby tra­cić je na dys­kusje o życiu. Le­piej je przeżyć. -Woody Allen


Życie-jest za krótkie-żeby-tra­ć- na dys­kusje-o życiu-le­piej  przeżyć