Ut­wier­dza Mnie W prze­kona­niu Cytaty

Ut­wier­dza Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Fałszy­wa przy­jaźń ut­wier­dza mnie w prze­kona­niu, że war­to cza­sem stać się iluz­jo­nistą szczerości... -blacksun


fałszy­wa-przy­jaźń-ut­wier­dza-mnie-w prze­kona­niu-że war­to-cza­sem-stać ę-iluz­jo­nistą-szczeroś
Ut­wier­dza Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Nic tak nie ut­wier­dza człowieka w prze­kona­niach jak ofic­jalne dementi. -Andrzej Majewski


nic-tak-nie ut­wier­dza-człowieka-w prze­kona­niach-jak ofic­jalne-dementi
Ut­wier­dza Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Jes­tem prze­kona­ny ze anioły nie po­gar­dza­ja ludźmi w tym stop­niu, co ludzie sa­mi sobą. -Charles Louis de Montesquieu (Monteskiusz)


jes­tem-prze­kona­ny-ze anioły-nie po­gar­dza­ja-ludźmi-w tym-stop­niu-co ludzie-­mi-sobą
Ut­wier­dza Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Prze­kona­niu ro­zumu nie zaw­sze to­warzyszy prze­kona­nie serca. -Vauvenargues


prze­kona­niu-ro­zumu-nie zaw­sze-to­warzyszy-prze­kona­nie-serca
Ut­wier­dza Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Wolę, gdy ludzie po­pierają mnie ze strachu niż z prze­kona­nia. Prze­kona­nia są zmien­ne, strach zaw­sze jest ten sam. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


wolę-gdy-ludzie-po­pierają-mnie-ze strachu-ż-z prze­kona­nia-prze­kona­nia są zmien­ne-strach-zaw­sze-jest ten-sam
Ut­wier­dza Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Każde is­tnienie ma znaczenie. Na­wet ktoś kto od­szedł na­dal is­tnieje, bo je­go odejście miało znaczenie. Pa­mięć o naszym znacze­niu pot­wier­dza istnienie. -Silvidian


każde-is­tnienie- znaczenie-na­wet-ktoś-kto-od­szedł-na­dal-is­tnieje-bo ­go-odejście-miało-znaczenie-pa­mięć-o naszym-znacze­niu
Ut­wier­dza Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Długo tkwiłem w prze­kona­niu, że świat jest wro­gi dla człowieka. Na tym właśnie po­lega niedojrzałość. -Krzysztof Pieczyński


długo-tkwiłem-w prze­kona­niu-że świat-jest wro­gi-dla-człowieka-na tym-właśnie-po­lega-niedojrzałość
Ut­wier­dza Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Wyjątek pot­wier­dza regułę… Lecz czymże jest 


wyjątek-pot­wier­dza-regułę-lecz-czymże-jest re­guła-która-szu­ka-swe­go-pot­wier­dze­nia-w wyjątkach 
Ut­wier­dza Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Zro­zumienie i wie­dza mają w so­bie coś. co budzi taką nieuf­ność, że muszą zos­tać pot­wier­dzo­ne i uza­sad­nione przez siłę i prze­moc: wte­dy człowiek im się poddaje. -Georg Wilhelm Friedrich Hegel


Ut­wier­dza Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Jedzie król-i(n)k na ro­werze i szczerzy sie szczerze wie on bo­wiem, że uwie­rzysz w to i sie nabierzesz tak jak dał nab­rać się autor, pisząc te pierdoły że, królik do­siada ro­wer i jeździ do szkoły a praw­da jest in­na prze­cież , co pot­wier­dzą dzieci królik nie ro­werem śmi­ga a ra­kietą le­ci napęd mar­chew­ko­wy włącza i zni­ka w niebiosach po­zos­ta­wia sok za sobą a mnie w kar­tek stosach  -MuszKiet-er


Ut­wier­dza Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Kochaj mnie miłością gorącą Jak ocean sze­roką, bez kresu. Po­całun­kiem mnie prze­nieś daleko Gdzieś na wys­py szczęścia i uśmiechu. Ciszą ukołysz mnie do snu. Z gwieździs­tym niebem zaśpiewaj mi kołysankę. Nocą księżycową bądź przy mnie, Bo ciebie tyl­ko pragnę... In­spi­rowa­ne wier­szem K.I.Gałczyńskiego pt. ,,Wys­py szczęśliwe


Ut­wier­dza Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Żony da­leko jaw­niej os­karżają nies­naski małżeńskie niż mężowie wstydzący się przyz­nać do życiowych błędów i po­myłek, nieomyl­ni we włas­nym prze­kona­niu i głup­stw nie po­pełniający nigdy. -Alfred Aleksander Konar


Ut­wier­dza Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Małe dziew­czyn­ki, którym rodzi się bra­ciszek, rosną w prze­kona­niu, że one sa­me są tyl­ko wstępem, uwer­turą do in­ne­go, ważniej­sze­go is­tnienia, po­nieważ po­jawienie się bra­ta, od ra­zu usu­wa je w cień. -Olga Tokarczuk


Ut­wier­dza Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Wyjątek – mów, że pot­wier­dza re­gułę. Nie próbuj tłumaczyć jak. -Gustaw Flaubert


wyjątek- mów-że pot­wier­dza-re­gułę-nie próbuj-tłumaczyć-jak
Ut­wier­dza Mnie W prze­kona­niu Cytaty: W prze­bacze­niu tkwi ma­gia, która uz­dra­wia. W prze­bacze­niu, które da­jesz, a zwłaszcza w tym, które uzyskujesz. -Terry Goodkind


w prze­bacze­niu-tkwi-­gia-która-uz­dra­wia-w prze­bacze­niu-które-da­jesz-a zwłaszcza-w tym-które-uzyskujesz
Ut­wier­dza Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Prze­kona­nie, które może się dla mnie za­mienić w prawdę to ta­kie, które poz­wa­la mi naj­le­piej wy­korzys­tać moją siłę i jest dla mnie naj­lep­szym środ­kiem, by zap­rząc do działania mo­je zalety. -André Gide


Ut­wier­dza Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Jeśli złamiesz po­ważnie pra­wo, wyrządzisz krzywdę ko­muś, a następnie w sądzie po­wiesz


Ut­wier­dza Mnie W prze­kona­niu Cytaty: His­to­ria nie pot­wier­dza, że między wzros­tem a umiejętnościami w po­lity­ce jest ja­kaś zależność. -Lech Kaczyński


his­to­ria-nie pot­wier­dza-że między-wzros­tem-a umiejętnościami-w po­lity­-jest ja­kaś-zależność