W Przes­trze­ni Cytaty

W Przes­trze­ni Cytaty: Umiera się w kręgu zna­jomych twarzy. Trze­ba go przek­roczyć, trze­ba go roz­bić i opuścić. Ale po je­go opuszcze­niu przes­ta­je się istnieć. -Tadeusz Różewicz


umiera ę-w kręgu-zna­jomych-twarzy-trze­ba go przek­roczyć-trze­ba-go roz­bić-i opuść-ale po ­go-opuszcze­niu-przes­­ ę
W Przes­trze­ni Cytaty: Przes­tałem wi­tać się wraz z nocą i żeg­nać z po­ran­kiem, choć z blas­kiem księżyca wciąż roz­ma­wiam w czte­ry oczy, a słoneczne pro­mienie nadziei przes­tały tępić os­trze per­cep­cji. Uczu­cia zas­tygły wraz z nieosiągal­nym ho­ryzon­tem, pa­radok­salnie, niszcząc tym sa­mym wiązkę lo­giki w moich śle­pych oczach. Wi­docznie cza­sem trze­ba za­bić coś w so­bie, by oca­lić siebie. -MyArczi


W Przes­trze­ni Cytaty: Każda rzecz jest nieja­ko w przes­trze­ni możli­wych stanów rzeczy. Przes­trzeń tę mogę po­myśleć so­bie ja­ko pustą, ale nie mogę so­bie po­myśleć rzeczy bez przestrzeni. -W » Ludwig Wittgenstein » Tractatus Logico-Philosophicus


W Przes­trze­ni Cytaty: Dy­sonans ideolo­giczny to wy­raz sta­nu przes­trze­ni kulturowych. -Dr Tawian Stambuła


dy­sonans-ideolo­giczny-to wy­raz-sta­nu-przes­trze­-kulturowych
W Przes­trze­ni Cytaty: W przes­trze­ni snów sko­jarzyć praw­dy pożąda­ne słowa... -Devin


w przes­trze­-snów-sko­jarzyć-praw­dy-pożąda­ne-słowa
W Przes­trze­ni Cytaty: Lud nie będzie ładu przes­trze­gał, gdy brak mu żywności. -Mo Ti


lud-nie będzie-ładu-przes­trze­gał-gdy-brak-mu żywnoś
W Przes­trze­ni Cytaty: Wieje nam drogę Woła nas przes­trze­ni zew Wiatr Ma­tys­ki pieśń  -fyrfle


wieje-nam-drogę-woła-nas-przes­trze­-zew-wiatr-ma­tys­ki-pieśń 
W Przes­trze­ni Cytaty: świat mar­twych pytań w przes­trze­ni pus­tej sce­ny - życie w niemocy  -Maverick123


świat-mar­twych-pytań-w-przes­trze­-pus­tej-sce­ny-życie-w niemocy 
W Przes­trze­ni Cytaty: Jes­teś złodziejem przes­trze­ni myśli, a na­wet nie można os­karżyć Cię o kradzież... -Papużka


jes­teś-złodziejem-przes­trze­-myśli-a na­wet-nie można-os­karżyć-cię-o kradzież
W Przes­trze­ni Cytaty: Nie ma przes­trze­ni le­piej wy­korzys­ta­nej ar­chi­tek­to­nicznie niż pu­dełko sardynek. -Ramón Gómez de La Serna


nie- przes­trze­-­piej-wy­korzys­­nej-ar­chi­tek­to­nicznie-ż-pu­dełko-sardynek
W Przes­trze­ni Cytaty: Cza­sami trze­ba przes­tać marzyć i zejść na ziemię, aby zna­leźć się w praw­dzi­wym niebie. -Devin


cza­sami-trze­ba-przes­ć-marzyć-i zejść-na ziemię-aby zna­źć ę-w praw­dzi­wym-niebie
W Przes­trze­ni Cytaty: Módlmy się, żeby ludzka ra­sa nig­dy nie uciekła z Ziemi, by gdzie in­dziej roz­przes­trze­niać swoją niegodziwość. -Clive Staples Lewis


módlmy-ę-żeby-ludzka-ra­-nig­dy-nie uciekła-z ziemi-by gdzie-in­dziej-roz­przes­trze­niać-swoją-niegodziwość
W Przes­trze­ni Cytaty: Mu­simy nau­czyć się żyć i kochać siebie nawza­jem, za­nim będzie za późno. Mu­simy przes­tać! Mu­simy przes­tać się up­rzedzać, mu­simy przes­tać niena­widzić, przes­tać żyć w strachu przed włas­ny­mi sąsiadami. -Michael Jackson


W Przes­trze­ni Cytaty: Poczu­cie zag­rożenia włas­nej przes­trze­ni życiowej wy­wołuje uczu­cie agresywne. -Antoni Kępiński


poczu­cie-zag­rożenia-włas­nej-przes­trze­-życiowej-wy­wołuje-uczu­cie-agresywne
W Przes­trze­ni Cytaty: Czym jest cisza w po­wiet­rzu? Jest to spokój w sze­rokich przes­trze­niach powietrznych. -Arystoteles


czym-jest cisza-w po­wiet­rzu-jest-to spokój-w sze­rokich-przes­trze­niach-powietrznych
W Przes­trze­ni Cytaty: Two­je marze­nie przes­ta­je is­tnieć, kiedy przes­ta­jesz wie­rzyć w je­go ziszczenie. -NightHuntress


two­-marze­nie-przes­­-is­tnieć-kiedy-przes­­jesz-wie­rzyć-w ­go-ziszczenie
W Przes­trze­ni Cytaty: Wszys­tko, co wypływa z umysłu, Po­siada na­turę je­go właści­ciela. Czyż wo­da i fa­le są czymś od­mien­nym? Ich na­tura - po­dob­nie jak na­tura przes­trze­ni - jest jed­na i ta sama. -Saraha


W Przes­trze­ni Cytaty: Kiedy wciąż myśli­my tyl­ko o jed­nym, widzi­my tyl­ko jed­no i prag­niemy te­go na­miętnie, przes­ta­jemy dos­trze­gać, jak ok­rutne są nasze pragnienia. -Raymond Radiguet


kiedy-wciąż-myśli­my-tyl­ko-o jed­nym-widzi­my-tyl­ko-jed­no-i prag­niemy-te­go-na­miętnie-przes­­jemy-­trze­gać-jak ok­rutne