W ba­nal­nym Od­kryć Niebanalne Cytaty

W ba­nal­nym Od­kryć Niebanalne Cytaty: Wierzę w czy­nienie dob­ra. Wierzę w uczci­wość. Po­za tym wal­czę ze swoimi pot­wo­rami, jak każdy. Tak sa­mo się boję. Może trochę bar­dziej niż mo­je otocze­nie boję się nu­dy i ba­nal­ności. W ja­kiś sposób doświad­czam ich codzien­nie, więc jes­tem też codzien­nie zmuszo­ny do te­go, żeby w ba­nal­nym od­kryć niebanalne. -Krzysztof Pieczyński


W ba­nal­nym Od­kryć Niebanalne Cytaty: Miłość jest niczym jeśli nie jest sza­leństwem, jeśli nie jest ab­surdem, za­kaza­nym owo­cem i przy­godą w krainie zła. W prze­ciw­nym ra­zie jest czymś przy­ziem­nym i ba­nal­nym, jest od­po­wied­nim te­matem do spo­koj­nych piose­nek na równinie. -Tomasz Mann


W ba­nal­nym Od­kryć Niebanalne Cytaty: Cza­sem człowiek mu­si odejść z da­la od in­nych ludzi, od te­go całego zgiełku, by od­kryć sa­mego siebie, bez pod­szeptów, rozmów z in­ny­mi... To czas by pos­ta­wić na roz­mowę z włas­nym


W ba­nal­nym Od­kryć Niebanalne Cytaty: Jest to praw­dzi­wym dob­rodziej­stwem lo­su, nie być otoczo­nym rzecza­mi ba­nal­ny­mi, a mieć tyl­ko dookoła siebie rzeczy piękne i szlachetne. -Malwida von Meysenbug


jest-to praw­dzi­wym-dob­rodziej­stwem-lo­su-nie być-otoczo­nym-rzecza­mi-ba­nal­ny­mi-a mieć-tyl­ko-dookoła-siebie-rzeczy-piękne
W ba­nal­nym Od­kryć Niebanalne Cytaty: już kil­ka se­kund po orgazmie w hor­mo­nal­nym wstrząsie.. niczym ma­jowa burza zda­jemy so­bie sprawę, jaką rolę w ruchu od­gry­wają dążenia  -dark smurf


już-kil­ka-se­kund-po orgazmie-w-hor­mo­nal­nym-wstrząsie-niczym ­jowa-burza-zda­jemy-so­bie-sprawę-jaką-rolę-w ruchu-od­gry­wają
W ba­nal­nym Od­kryć Niebanalne Cytaty: Wszys­tko trze­ba od­kryć sa­memu i również przejść przez to zu­pełnie samemu. -Tove Jansson


wszys­tko-trze­ba-od­kryć-­memu-i również-przejść-przez-to zu­pełnie-samemu
W ba­nal­nym Od­kryć Niebanalne Cytaty: Cóż kryć się może za je­go ciała powłokiem? Które z nich będzie mym no­wym nałogiem?  -SirNobody


cóż-kryć ę-może-za ­go-ciała-powłokiem-które-z nich-będzie-mym-no­wym-nałogiem 
W ba­nal­nym Od­kryć Niebanalne Cytaty: Wyz­wa­nia ja­kie sta­wia życie, nie po­win­ny cię pa­raliżować. One po­mogą ci od­kryć siebie. -Bernice Johnson Reagon


wyz­wa­nia-ja­kie-sta­wia-życie-nie po­win­ny-ę-pa­raliżować-one po­mogą- od­kryć-siebie
W ba­nal­nym Od­kryć Niebanalne Cytaty: Ta­jem­ni­ce ko­biece­go ciała by­wają zaskakujące. Wszys­tko za­leży od te­go, kto próbu­je je od­kryć i ja­kich me­tod ku te­mu stosuje. -Fantazyjna:)


ta­jem­­-ko­biece­go-ciała-by­wają-zaskakują-wszys­tko-za­ży-od te­go-kto-próbu­- od­kryć-i ja­kich-me­tod-ku te­mu-stosuje
W ba­nal­nym Od­kryć Niebanalne Cytaty: Te­raz Ja, zwykła śmier­telniczka nieis­tniejąca dla sys­te­mu, wy­mawiam wojnę w ob­ro­nie potężnej siły or­gi­nal­nej twórczości, która niefor­tunnie zos­tała zaata­kowa­na przez mściwą i bez­sensowną pro­duk­cje masową. Do wszys­tkich ludzi bez względu na lo­kali­zac­je, ko­lor skóry i wiarę: Wal­czcie o or­gi­nal­ność i twórczość w imieniu Waszej in­dy­widual­nej poetyc­kiej duszy! Podpisano, Nieistniejąca  -Nieistniejąca


W ba­nal­nym Od­kryć Niebanalne Cytaty: Jeśli zdradzić ludziom, co kry­je przyszłość, przyszłość przes­ta­nie kryć. -Terry Pratchett


jeśli-zdradzić-ludziom-co kry­-przyszłość-przyszłość-przes­­nie-kryć
W ba­nal­nym Od­kryć Niebanalne Cytaty: tyl­ko niez­wykły człowiek pot­ra­fi od­kryć światło w in­nych i w sobie z zam­knięty­mi oczami ta­kiej jed­nej wyjątko­wej :)  -yestem


tyl­ko-niez­wykły-człowiek-pot­ra­fi-od­kryć-światło-w in­nych-i w sobie-z-zam­knięty­mi-oczami-­kiej-jed­nej-wyjątko­wej- 
W ba­nal­nym Od­kryć Niebanalne Cytaty: Re­ligia częściowo boi się nauki, po­nieważ nauk może od­kryć, iż re­ligia nie jest aż tak pot­rzeb­na do is­tnienia wszechświata. -Ryder


re­ligia-częściowo-boi ę-nauki-po­nieważ-nauk-może-od­kryć-iż re­ligia-nie jest aż tak-pot­rzeb­na-do is­tnienia-wszechświata
W ba­nal­nym Od­kryć Niebanalne Cytaty: Naj­piękniej­szym, co możemy od­kryć, jest tajemniczość. Das Schönste, was wir er­le­ben können, ist das Ge­heim­nisvol­le. (niem.)  -Albert Einstein


naj­piękniej­szym-co możemy-od­kryć-jest tajemniczość-das-schönste-was-wir-er­­ben-können-ist-das-ge­heim­nisvol­-niem 
W ba­nal­nym Od­kryć Niebanalne Cytaty: Czas to ba­nal­na tajemnica. -H » Michel Houellebecq » Cząstki elementarne


W ba­nal­nym Od­kryć Niebanalne Cytaty: w nieba­nal­nym to­nie roz­brzmiewa krzyk tłuczo­nego szkła i trzęsą się wszys­tkie cząsteczki w ciele przestraszonym kiedy po niepew­nych kolanach spływa ciężar pra­cowi­tego dnia tchu zaczy­na brakować gdy ser­ce chce pozapinać do os­tatniego guzika każdy naj­mniej­szy szczegół drży znów przerażone nad­szar­pnięto ważny czas bru­tal­nie skradziony za­biera po­zytywną energię a z twarzy zni­ka szcze­ry uśmiech  -Papużka


W ba­nal­nym Od­kryć Niebanalne Cytaty: Im więcej po­siada­my ra­dości, tym dos­ko­nal­si jesteśmy. -Baruch Spinoza


im więcej-po­siada­my-ra­doś-tym-­ko­nal­-jesteśmy
W ba­nal­nym Od­kryć Niebanalne Cytaty: Nie ma nic dos­ko­nal­sze­go od Sal­va­dora Dali. -Salvador Dalí


nie- nic-­ko­nal­sze­go-od sal­va­dora-dali