W cy­wili­zowa­nym świecie Cytaty

W cy­wili­zowa­nym świecie Cytaty: W cy­wili­zowa­nym świecie człowiek po­siadł umiejętność posługi­wania się sztućca­mi, ale chy­ba nie po to, aby ''uto­pić ko­goś w łyżce wo­dy'''', mieć ko­goś na wi­del­cu'' lub ''wsadzić ko­muś nóż w plecy''?  -Niusza


W cy­wili­zowa­nym świecie Cytaty: Ucy­wili­zowa­ny dzi­ki jest naj­gor­szy ze wszys­tkich dzikich. -Karol Juliusz Weber


ucy­wili­zowa­ny-dzi­ki-jest naj­gor­szy-ze wszys­tkich-dzikich
W cy­wili­zowa­nym świecie Cytaty: Pol­ska jest, za przep­rosze­niem, cy­wili­zacyj­nym za­dupiem, które tak nap­rawdę nie liczy się w świecie. -Stanisław Lem


pol­ska-jest-za przep­rosze­niem-cy­wili­zacyj­nym-za­dupiem-które-tak-nap­rawdę-nie liczy ę-w świecie
W cy­wili­zowa­nym świecie Cytaty: Kto jed­nym okiem pat­rzy w przeszłość, a dru­gim w przyszłość, ten ma ze­zowa­te szczęście. -szpiek


kto-jed­nym-okiem-pat­rzy-w przeszłość-a dru­gim-w przyszłość-ten- ze­zowa­te-szczęście
W cy­wili­zowa­nym świecie Cytaty:


zaufa­nie-jest dla-mnie-czymś-trud­nym-do zreali­zowa­nia-bo z re­guły-i doświad­cze­nia-życiowe­go-nie ufam-ludziom~pa­weł
W cy­wili­zowa­nym świecie Cytaty: W świecie pełnym niena­wiści ciągle mu­simy mieć nadzieję. W świecie pełnym zła, wciąż mu­simy być pełni otuchy. W świecie pełnym roz­paczy, na­dal mu­simy mieć od­wagę, by marzyć. W świecie za­nurzo­nym w nieuf­ności, my ciągle mu­simy mieć siłę, by wierzyć. -Michael Jackson


W cy­wili­zowa­nym świecie Cytaty: Wszys­tkie no­we re­ligie są dla mnie fałszy­we po­nieważ wy­wodzą się z te­go co na­zywa­my cy­wili­zacją. Cy­wili­zac­ja trwa przez 10 ty­sięcy lat, pod­czas gdy człowiek is­tnieje na ziemi od mi­lionów lat. -Serj Tankian


W cy­wili­zowa­nym świecie Cytaty: Zwyczaj­ne kłam­stwo jest nadzwyczaj częstą wadą wśród młodzieży i nies­te­ty po­ważną cho­robą całego świata. Spot­ka­cie ją zarówno u niecy­wili­zowa­nych ple­mion jak i w kul­tu­ral­nych kra­jach. Mówienie praw­dy, a w kon­sekwen­cji wy­niesienie człowieka na po­ziom auto­ryte­tu, zmienią całko­wicie cha­rak­ter człowieka i cha­rak­ter na­rodu. Dla­tego ciąży na nas obo­wiązek by zro­bić wszys­tko co można, aby wpoić chłop­com poczu­cie ho­noru i nau­czyć ich prawdomówności. -Robert Baden-Powell


W cy­wili­zowa­nym świecie Cytaty: Zy­cie jest da­rem, który trze­ba zwrócić, a z je­go po­siada­nia win­na brać się ra­dość. Jest diabel­nie krótkie, to fakt. Trud­no się po­godzić z tym, że ta ziem­ska pro­ces­ja ku os­ta­tecznej ciem­ności jest podróżą od­bytą, kręgiem zam­kniętym, dziełem sztu­ki wyideali­zowa­nym, me­lodii słod­kim ryt­mem, bitwą wygraną... -Dean Ray Koontz


W cy­wili­zowa­nym świecie Cytaty: We włas­nym świecie Za­gubiony jes­tem ja Szu­kam ra­ju tam  -matijah


we włas­nym-świecie-za­gubiony-jes­tem-ja-szu­kam-ra­ju-tam 
W cy­wili­zowa­nym świecie Cytaty: Żyć w ideal­nym świecie i nie zwa­riować- to do­piero wyzwanie!  -opuszczona


Żyć-w ideal­nym-świecie-i nie zwa­riować-to do­piero-wyzwanie 
W cy­wili­zowa­nym świecie Cytaty:


czuję-że gdzieś-na świecie-is­tnieje-in­nym-wciele­niu-mój-so­bowtór-~pa­weł-rychlica 
W cy­wili­zowa­nym świecie Cytaty: Jest to pew­ni­kiem, że tyl­ko miłość czy­ni człowieka pot­rzeb­nym na świecie. -Johann Wolfgang Goethe


jest-to pew­­kiem-że tyl­ko-miłość-czy­-człowieka-pot­rzeb­nym-na świecie
W cy­wili­zowa­nym świecie Cytaty: Tak cho­ler­nie mi za­leży, że cza­sami chcąc być blis­ko Ciebie za­pomi­nam o real­nym świecie... -KsiezycowaNoc


tak-cho­ler­nie-mi za­ży-że cza­sami-chcąc-być-blis­ko-ciebie-za­pomi­nam-o real­nym-świecie
W cy­wili­zowa­nym świecie Cytaty: W dziw­nym żyje­my świecie, gdzie je­dynie jed­nos­tki pot­ra­fiące się do­paso­wać do reszty są szczęśliwe. -Déchirer


w dziw­nym-żyje­my-świecie-gdzie-­dynie-jed­nos­tki-pot­ra­fią ę-do­paso­wać-do reszty-są szczęśliwe
W cy­wili­zowa­nym świecie Cytaty: Bo w je­go ideal­nie po­roz­piep­rza­nym świecie, nie ma miej­sca na stałość w pos­ta­ci miłości. -Majka_Majdan


bo w ­go-ideal­nie-po­roz­piep­rza­nym-świecie-nie  miej­sca-na stałość-w pos­­-miłoś
W cy­wili­zowa­nym świecie Cytaty: W tym dziw­nym świecie, w tej pogrążonej te­raz w ciem­ności połówce glo­bu, muszę upo­lować coś, co żywi się łzami. -Thomas Harris


w tym-dziw­nym-świecie-w tej pogrążonej-te­raz-w ciem­noś-połówce-glo­bu-muszę-upo­lować-coś-co żywi ę-łzami
W cy­wili­zowa­nym świecie Cytaty: Wyideali­zowa­nie - To nic że zaw­sze po­mie­szasz jej ko­lory, ona i tak na­maluję wasz ob­raz na nowo. -loquentia


wyideali­zowa­nie- to nic-że zaw­sze-po­mie­szasz-jej-ko­lory-ona-i tak-na­maluję-wasz-ob­raz-na nowo