W cy­wili­zowa­nym Cytaty

W cy­wili­zowa­nym Cytaty: W cy­wili­zowa­nym świecie człowiek po­siadł umiejętność posługi­wania się sztućca­mi, ale chy­ba nie po to, aby ''uto­pić ko­goś w łyżce wo­dy'''', mieć ko­goś na wi­del­cu'' lub ''wsadzić ko­muś nóż w plecy''?  -Niusza


W cy­wili­zowa­nym Cytaty: Ucy­wili­zowa­ny dzi­ki jest naj­gor­szy ze wszys­tkich dzikich. -Karol Juliusz Weber


ucy­wili­zowa­ny-dzi­ki-jest naj­gor­szy-ze wszys­tkich-dzikich
W cy­wili­zowa­nym Cytaty: Kto jed­nym okiem pat­rzy w przeszłość, a dru­gim w przyszłość, ten ma ze­zowa­te szczęście. -szpiek


kto-jed­nym-okiem-pat­rzy-w przeszłość-a dru­gim-w przyszłość-ten- ze­zowa­te-szczęście
W cy­wili­zowa­nym Cytaty:


zaufa­nie-jest dla-mnie-czymś-trud­nym-do zreali­zowa­nia-bo z re­guły-i doświad­cze­nia-życiowe­go-nie ufam-ludziom~pa­weł
W cy­wili­zowa­nym Cytaty: Pol­ska jest, za przep­rosze­niem, cy­wili­zacyj­nym za­dupiem, które tak nap­rawdę nie liczy się w świecie. -Stanisław Lem


pol­ska-jest-za przep­rosze­niem-cy­wili­zacyj­nym-za­dupiem-które-tak-nap­rawdę-nie liczy ę-w świecie
W cy­wili­zowa­nym Cytaty: Wszys­tkie no­we re­ligie są dla mnie fałszy­we po­nieważ wy­wodzą się z te­go co na­zywa­my cy­wili­zacją. Cy­wili­zac­ja trwa przez 10 ty­sięcy lat, pod­czas gdy człowiek is­tnieje na ziemi od mi­lionów lat. -Serj Tankian


W cy­wili­zowa­nym Cytaty: Zwyczaj­ne kłam­stwo jest nadzwyczaj częstą wadą wśród młodzieży i nies­te­ty po­ważną cho­robą całego świata. Spot­ka­cie ją zarówno u niecy­wili­zowa­nych ple­mion jak i w kul­tu­ral­nych kra­jach. Mówienie praw­dy, a w kon­sekwen­cji wy­niesienie człowieka na po­ziom auto­ryte­tu, zmienią całko­wicie cha­rak­ter człowieka i cha­rak­ter na­rodu. Dla­tego ciąży na nas obo­wiązek by zro­bić wszys­tko co można, aby wpoić chłop­com poczu­cie ho­noru i nau­czyć ich prawdomówności. -Robert Baden-Powell


W cy­wili­zowa­nym Cytaty: Zy­cie jest da­rem, który trze­ba zwrócić, a z je­go po­siada­nia win­na brać się ra­dość. Jest diabel­nie krótkie, to fakt. Trud­no się po­godzić z tym, że ta ziem­ska pro­ces­ja ku os­ta­tecznej ciem­ności jest podróżą od­bytą, kręgiem zam­kniętym, dziełem sztu­ki wyideali­zowa­nym, me­lodii słod­kim ryt­mem, bitwą wygraną... -Dean Ray Koontz


W cy­wili­zowa­nym Cytaty: Wyideali­zowa­nie - To nic że zaw­sze po­mie­szasz jej ko­lory, ona i tak na­maluję wasz ob­raz na nowo. -loquentia


wyideali­zowa­nie- to nic-że zaw­sze-po­mie­szasz-jej-ko­lory-ona-i tak-na­maluję-wasz-ob­raz-na nowo
W cy­wili­zowa­nym Cytaty: W cy­wili­zac­ji nędza wy­nika z sa­mego nadmiaru. -Karol Fourier


w cy­wili­zac­ji-nędza-wy­nika-z ­mego-nadmiaru
W cy­wili­zowa­nym Cytaty: Cy­wili­zac­je mają swo­je śmier­ci i gro­by, jak ludzie. -Mirosław Żuławski


W cy­wili­zowa­nym Cytaty: Jed­na z naj­większych plag cy­wili­zac­ji: uczo­ny głupiec. -Karel Capek


jed­na-z naj­większych-plag-cy­wili­zac­ji-uczo­ny-głupiec
W cy­wili­zowa­nym Cytaty: Wiado­mo, że ta­ki a ta­ki po­mysł jest nie do zreali­zowa­nia. Ale żyje so­bie ja­kiś nieuk, który o tym nie wie. I on właśnie do­konu­je te­go wynalazku. -Albert Einstein


wiado­mo-że ­ki-a ­ki-po­mysł-jest nie do zreali­zowa­nia-ale żyje-so­bie-ja­kiś-nieuk-który-o tym-nie wie-i on właśnie
W cy­wili­zowa­nym Cytaty: Równie dob­rze można za­robić na upad­ku cy­wili­zac­ji, co na jej budowie. -Margaret Mitchell


równie-dob­rze-można-za­robić-na upad­ku-cy­wili­zac­ji-co na jej-budowie
W cy­wili­zowa­nym Cytaty: Cy­wili­zac­ja to niekończący się ciąg pot­rzeb, których nie potrzebujemy. -Mark Twain


cy­wili­zac­ja-to niekończący ę-ąg-pot­rzeb-których-nie potrzebujemy
W cy­wili­zowa­nym Cytaty: Spodziewam się, że ko­bieta będzie os­tatnią rzeczą ucy­wili­zowaną przez mężczyznę. -George Meredith


spodziewam-ę-że ko­bieta-będzie-os­tatnią-rzeczą-ucy­wili­zowaną-przez-mężczyznę
W cy­wili­zowa­nym Cytaty:


je­dyne-co mi dziś-przychodzi-do głowy-to-że za niedługo-wy­buchnie-woj­na-z obcą-cy­wili­zacją-~pa­weł-rychlica 
W cy­wili­zowa­nym Cytaty: Małżeństwo jest niewol­nic­twem, które­mu na­dano bar­dziej cy­wili­zowaną postać. -Albert Einstein


małżeństwo-jest niewol­nic­twem-które­mu-na­dano-bar­dziej-cy­wili­zowaną-postać