W czar­cim Prądzie Cytaty

W czar­cim Prądzie Cytaty: W Czar­cim Prądzie nie ma la­dacznic, a przy­naj­mniej ta­kich, które się za nie uważają, choć nig­dy nie bra­kowało tu ko­biet ok­reślających się, jeśli ktoś upiera się przy dokład­nej od­po­wie­dzi, ja­ko in­tensyw­nie zamężne. Jed­ne­go męża mają na tym stat­ku, który przy­bywa do brze­gu co pół ro­ku, dru­giego na in­nym, zja­wiającym się por­cie na miesiąc, co dziewięć miesięcy. -Neil Gaiman


W czar­cim Prądzie Cytaty: Każdy kij ma dwa końce Ale co, gdy znaj­dziesz kończący trze­cim końcem  -Kazik Staszewski


każdy-kij- dwa-koń-ale-co-gdy-znaj­dziesz-kończący-trze­cim-końcem 
W czar­cim Prądzie Cytaty: Mo­je życie to je­den wiel­ki pa­radoks. Chcę jed­ne­go, dos­taję dru­gie, a gdy dos­tanę pier­wsze, myślę o trze­cim. {25.09.2015}  -watchingmefall


mo­-życie-to ­den-wiel­ki-pa­radoks-chcę jed­ne­go-­taję-dru­gie-a gdy-­tanę-pier­wsze-myślę-o trze­cim-25092015 
W czar­cim Prądzie Cytaty: Pęd Pendolino Li jadąc ek­spre­sem pendolinii Poczuł dużo pędu w pros­tej linii Na trze­cim łuku Było trochę huku Po czym nie czuł jaz­dy do mogilni. -awatar


pęd-pendolino-li-jadąc-ek­spre­sem-pendolinii-poczuł-żo-pę-w pros­tej-linii-na-trze­cim-łuku-było-trochę-huku-po-czym-nie czuł-jaz­dy
W czar­cim Prądzie Cytaty: Roz­pacz jest jak czar­na dziura. Pochłania wszys­tko, łącznie z Tobą i Twoim światem. Dla­tego nie daj jej się pochłonąć, nie daj po­większać się tej czar­nej dziurze. -NightHuntress


roz­pacz-jest jak czar­na-dziura-pochłania wszys­tko-łącznie-z tobą-i twoim-światem-dla­tego nie daj-jej ę-pochłonąć-nie daj
W czar­cim Prądzie Cytaty: I czar­ne włosy posiwieją. -Safona


i czar­ne-włosy-posiwieją
W czar­cim Prądzie Cytaty: Czas za­myka oczy ale ot­wiera nam ser­ca , zwłaszcza czer­wco­wymi wie­czo­rami . Bez­sze­les­tny uczuć mor­derca , spra­wia, że znów czu­jemy się sa­mi . Mam na to elik­sir, śro­dek za­rad­czy , księżyc, wiatr i gwiaz­dy mie­szkańcy nieba. Ku ciepłemu płomieniu kieruj swe oczy , z pom­ru­kiem ko­cim o 4 nad ra­nem powróci nadzieja. -ZbytImpulsywna


W czar­cim Prądzie Cytaty: Czar w nich pryska, gdy on wytryska. -NeCrOtOn


czar-w nich-pryska-gdy-on wytryska
W czar­cim Prądzie Cytaty: I czar­na kro­wa białe mle­ko daje. -Samuel Bogumił Linde


W czar­cim Prądzie Cytaty: Ko­bieta z anioła czar­ta zro­bić zdoła. -Józef Bułatowicz


W czar­cim Prądzie Cytaty: Zło rzuca silniejszy czar niż dobro. -Luise Rinser


zło-rzuca-silniejszy-czar-ż-dobro
W czar­cim Prądzie Cytaty: Każdy weźmie kiedyś udział w Czar­nej Paradzie. -Chemicals


każdy-weźmie-kiedyś-udział-w czar­nej-paradzie
W czar­cim Prądzie Cytaty: Przeszłość ciągnie się za na­mi jak czar­ny we­lon żałobny. -Angel Des Penseurs


przeszłość-ągnie ę-za na­mi-jak czar­ny-we­lon-żałobny
W czar­cim Prądzie Cytaty: Nocą wszys­tkie kro­wy są czar­ne, również blondynki. -Karl Kraus


nocą-wszys­tkie-kro­wy-są czar­ne-również-blondynki
W czar­cim Prądzie Cytaty: ból (nie)istnienia czar­na plama w kałuży krwi  -vona


ból-nieistnienia-czar­na-plama-w-kałuży-krwi 
W czar­cim Prądzie Cytaty: Trys­kał czar­nym hu­morem, żeby się wybielić. -Meron


trys­kał-czar­nym-hu­morem-żeby ę-wybielić
W czar­cim Prądzie Cytaty: uniesienie uczuć czar pus­tość serca smutek żal  -Nieszczęście


uniesienie-uczuć-czar-pus­tość-serca-smutek-żal 
W czar­cim Prądzie Cytaty: Sko­ro bóg stworzył białego człowieka na swo­je po­dobieństwo , to czar­ne­go na czy­je ?  -Mateusz Piecki Schizoidalny


sko­ro-bóg-stworzył-białego-człowieka-na swo­-po­dobieństwo- to czar­ne­go-na czy­-