W czte­ry Cytaty

W czte­ry Cytaty: Ob­serwu­jemy się czte­ry ty­god­nie, kocha­my się czte­ry miesiące, kłóci­my się czte­ry la­ta, to­leru­jemy się czter­dzieści lat, a dzieci zaczy­nają od początku. -Hipolit Taine


ob­serwu­jemy ę-czte­ry-ty­god­nie-kocha­my ę-czte­ry-miesią-kłó­my ę-czte­ry-­-to­leru­jemy ę-czter­dzieś-lat-a dzieci
W czte­ry Cytaty: Dwadzieścia czte­ry smutki to zwykła nasza doba. -Grzegorz Turnau


dwadzieścia-czte­ry-smutki-to-zwykła-nasza-doba
W czte­ry Cytaty: Czte­ry miesiące Miodo­we i radosne Ar­tyzm Miłości  -fyrfle


czte­ry-miesią-miodo­we-i radosne-ar­tyzm-miłoś 
W czte­ry Cytaty: Koń ma czte­ry no­gi. Po jed­nej na każdym rogu. -Julian Tuwim


koń- czte­ry-no­gi-po jed­nej-na każdym-rogu
W czte­ry Cytaty: Oto dom mój: czte­ry ściany wiersza W mo­jej pięknej ojczyźnie-polszczyźnie!  -Julian Tuwim


oto-dom-mój-czte­ry-ściany-wiersza-w-mo­jej-pięknej-ojczyźnie-polszczyźnie 
W czte­ry Cytaty: Zwiąż dwa pta­ki ze sobą, a nie pof­runą, cho­ciaż mają czte­ry skrzydła. -Rumi


zwiąż-dwa-pta­ki-ze sobą-a nie pof­runą-cho­ciaż-mają-czte­ry-skrzydła
W czte­ry Cytaty: Ona to ta­kie psychiczne bu­raki cuk­ro­we – trze­ba by czte­ry ty­siące, żeby wy­cisnąć łyżeczkę cukru. -Jerzy Kosiński


ona-to ­kie-psychiczne-bu­raki-cuk­ro­we- trze­ba-by czte­ry-ty­ą-żeby-wy­cisnąć-łyżeczkę-cukru
W czte­ry Cytaty: przyszła miłość trze­ba było się podzielić ona dos­tała dom on swo­je czte­ry litery. -bystry.76


przyszła-miłość-trze­ba-było ę-podzielić-ona-­ła-dom-on-swo­-czte­ry-litery
W czte­ry Cytaty: Jed­ni dos­trze­gają łzę na tra­wie, drudzy dep­czą czte­rolis­tną koniczynę. -onejka


jed­-­trze­gają-łzę-na tra­wie-drudzy-dep­czą-czte­rolis­tną-koniczynę
W czte­ry Cytaty: Proszę, przep­raszam, dzięku­je - tak pot­rzeb­ne a rzad­kie jak czte­rolis­tna koniczyna. -Ryder


proszę-przep­raszam-dzięku­- tak-pot­rzeb­ne-a rzad­kie-jak czte­rolis­tna-koniczyna
W czte­ry Cytaty: Widziałem dziś dwa ko­ty w miłos­nym uścis­ku. Spadły z płota na łby. A myślałem że zaw­sze lecą na czte­ry łapy. -wojtek p


widziałem-dziś-dwa-ko­ty-w miłos­nym-uścis­ku-spadły z płota-na łby-a myśłem-że zaw­sze-lecą-na czte­ry-łapy
W czte­ry Cytaty: W do­bie każdej woj­ny jest więcej niż dwadzieścia czte­ry godzi­ny cierpienia. Z cyk­lu po­wieści


w do­bie-każdej-woj­ny-jest więcej-ż-dwadzieścia-czte­ry-godzi­ny-cierpienia-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
W czte­ry Cytaty: Bo nie ma ziemi wybieranej, Jest tyl­ko ziemia przeznaczona, Ze wszys­tkich bo­gac­tw-czte­ry ściany, Z całego świata-tam­ta strona. -Kazimierz Wierzyński


bo nie  ziemi-wybieranej-jest-tyl­ko-ziemia-przeznaczona-ze-wszys­tkich-bo­gac­tw-czte­ry-ściany-z-całego-świata-tam­-strona
W czte­ry Cytaty: Ekonomia Ir­lan­dczy­cy co­raz częściej de­cydują się na kre­dyty mie­szka­niowe w złotówkach. Wychodzi im czte­ry ra­zy taniej…  -Tsanyo


ekonomia-ir­lan­dczy­cy-co­raz-częściej-de­cydują ę-na kre­dyty-mie­szka­niowe-w złotówkach-wychodzi-im czte­ry-ra­zy-taniej 
W czte­ry Cytaty: Do łóżka idą zaw­sze czte­ry oso­by: dwie real­ne i dwie wyidealizowane. -Jan Kott


do łóżka-idą-zaw­sze-czte­ry-oso­by-dwie-real­ne-i dwie-wyidealizowane
W czte­ry Cytaty: Roz­mo­wa ''w czte­ry oczy'' roz­wiązuję języ­ki- ideal­na nić porozumienia... Krys­ty­na A.Sz. 09.06.2016r. -krysta


roz­mo­wa-''w-czte­ry-oczy''-roz­wiązuję-języ­ki-ideal­na-ć-porozumienia-krys­ty­na-asz-09062016r
W czte­ry Cytaty: `Nasze życie ma czte­ry wiel­kie ce­le: żyć, kochać, uczyć się i po­zos­ta­wiać po so­bie coś cennego.` [Ste­ven Covey]  -Hanuszewska


`nasze-życie- czte­ry-wiel­kie-­-żyć-kochać-uczyć ę-i po­zos­­wiać-po so­bie-coś-cennego`-ste­ven-covey 
W czte­ry Cytaty: Było cicho w natręctwie dłoni wciąż pusto a łzy nienak­reślo­ne kłębiły się na czte­ry strony Dałam im po nosie na myśl o Twoim uśmiechu  -nieodwracalne


było-cicho-w-natręctwie-dłoni-wciąż-pusto-a-łzy-nienak­reślo­ne-kłębiły ę-na czte­ry-strony-dałam-im po nosie-na-myśl-o twoim