W da­nej Chwi­li Nas­tro­je Cytaty

W da­nej Chwi­li Nas­tro­je Cytaty: Na­leży umieć bezbłędnie ok­reślić, ja­kie są w od­niesieniu do da­nej kwes­tii, w da­nej chwi­li nas­tro­je mas, ja­kie są ich rzeczy­wis­te dążenia; pot­rze­by i myśli. -Włodzimierz Lenin


W da­nej Chwi­li Nas­tro­je Cytaty: Odziane w łachma­ny szat czar­nej żałoby Szu­kają us­tro­nia na ciche swe groby... -Leopold Staff


odziane-w łachma­ny-szat-czar­nej-żałoby-szu­kają-us­tro­nia-na ciche-swe-groby
W da­nej Chwi­li Nas­tro­je Cytaty: Nas­tro­je zmien­ne jak u ko­biety w ok­re­sie menopauzy. -kitsh


nas­tro­-zmien­ne-jak u ko­biety-w ok­re­sie-menopauzy
W da­nej Chwi­li Nas­tro­je Cytaty: Zaw­sze, po przeczy­taniu pew­nej książki, nas­ta­je chwi­la, gdy człowiek trwa w bez­tros­kim odrętwieniu. To wte­dy żyje his­to­rią pos­ta­ci dos­trze­gając jed­nocześnie dro­biaz­gi swo­jego życia i od­najdując cza­sami zro­zumienie dla włas­ne­go przeznaczenia. -Devin


W da­nej Chwi­li Nas­tro­je Cytaty: Pat­rzę w lus­tro i widzę zło, chcę zbić te lus­tro ale to ,Mo­je Lus­tro Zła. Mi­jają la­ta i ciągle to sa­mo pi­cie, bi­cie i prze­moc. Zaw­sze Byłam uświada­miana że, Jes­tem brzyd­ka gru­ba i i nic nie znaczę a je­dak jestem. -nxa


W da­nej Chwi­li Nas­tro­je Cytaty: Pew­nej pan­nie ze Szczecinka na męża le­ciała ślinka. Z wielo­ma się umawiała i os­tro ich egzaminowała do cza­su, gdy urodziła synka. -adamzjawora


pew­nej-pan­nie-ze szczecinka-na-męża-­ciała-ślinka-z-wielo­ ę-umawiała-i-os­tro-ich-egzaminowała-do-cza­su-gdy-urodziła-synka
W da­nej Chwi­li Nas­tro­je Cytaty: I w pew­nej chwi­li, całe życie obróciło się o 180 stop­ni. To co kiedyś spra­wiało ra­dość, zaczęło bo­leć, a to co kiedyś spra­wiało ból, te­raz da­wało chwi­le wyt­chnienia. Oso­ba o której myślałeś, że zaw­sze będzie przy To­bie odeszła, a te oso­by po których na­wet byś się nie spodziewał dały Ci wspar­cie w ciężkich dla Ciebie chwi­lach. Taaak...Życie to pa­rodia. Pa­rodia normalności. -Shiroe


W da­nej Chwi­li Nas­tro­je Cytaty: Spra­wię, że poczu­jesz bo­les­ne piękno dziec­ka, zwierzęcą żądzę do­ras­tające­go chłop­ca i sa­mobójcze nas­tro­je nas­to­lat­ki. A po­tem (to będzie chy­ba naj­trud­niej­sze) ukażę ci, jak czas zmienia mężczyznę i ko­bietę, ich ciała i umysły. -Mario Puzo


W da­nej Chwi­li Nas­tro­je Cytaty: Za­nim cno­ta poz­nała zło od pod­szew­ki była zmuszo­na wystąpić w ro­li ofiary tyl­ko po aby przyjąć hołd od naj­wier­niej­szej je­go służeb­ni­cy hi­pok­ryzji prze­wieleb­nej # Zło pot­ra­fi zma­nipu­lować na­wet cnotę by­le dos­tać to na co ma w da­nej chwi­li ochotę . -natalia(__ups


W da­nej Chwi­li Nas­tro­je Cytaty: Naj­piękniej­sza chwi­la miłości - gdy wchodzi się do do­mu ukocha­nej osoby. -Georges Clemenceau


naj­piękniej­sza-chwi­-miłoś- gdy-wchodzi ę-do do­mu-ukocha­nej-osoby
W da­nej Chwi­li Nas­tro­je Cytaty: wy­tycza brwiami cięciwę wzrok oddany nas­tro­jem oczu pochłoną struny ko­biecej wiolonczeli da­rem­ne słowa  -Smurf007


wy­tycza-brwiami-ęciwę-wzrok-oddany-nas­tro­jem-oczu-pochłoną-struny-ko­biecej-wiolonczeli-da­rem­ne-słowa 
W da­nej Chwi­li Nas­tro­je Cytaty: To niep­rawdo­podob­ne, jak w jed­nej chwi­li z kocha­nia można przejść do nienawiści... -Devin


to niep­rawdo­podob­ne-jak w jed­nej-chwi­li-z kocha­nia-można-przejść-do nienawiś
W da­nej Chwi­li Nas­tro­je Cytaty: W tym małżeństwie było nas tro­je, więc było trochę tłoczno. The­re we­re three of us in this mar­riage, so it was a bit crowded. -Diana Spencer


w tym-łżeństwie-było-nas-tro­-więc-było-trochę-tłoczno-the­re-we­re-three-of us in this-mar­riage-so it was-a bit-crowded
W da­nej Chwi­li Nas­tro­je Cytaty: W chwi­lach os­ta­teczne­go lęku kocha się chy­ba każde­go, kto wte­dy przy nas jest. Wys­tar­czy, że jest blis­ko nas. Kto­kol­wiek to jest. -Janusz Leon Wiśniewski


w chwi­lach-os­­teczne­go-lęku-kocha ę-chy­ba-każde­go-kto-wte­dy-przy-nas-jest-wys­tar­czy że jest blis­ko-nas
W da­nej Chwi­li Nas­tro­je Cytaty: Słowo, to nieza­rejes­tro­wana broń pal­na. Nie raz je­den z nas palnął jakąś głupotę. Ze słowem, jak z każdą bro­nią, trze­ba ostrożnie. -szajbuss


słowo-to nieza­rejes­tro­wana-broń-pal­na-nie raz-­den-z nas-palnął-jakąś-głupotę-ze słowem-jak z każdą-bro­ą-trze­ba
W da­nej Chwi­li Nas­tro­je Cytaty: Umysł ludzki chwy­ta się kierun­ko­wości od­wrot­nej, de­lek­tując się wiz­ja­mi zniszcze­nia, ka­tas­tro­fy, apo­kalip­sy, al­bo po­cie­sza się kos­miczną har­mo­nią w dysharmonii. -Czesław Miłosz


W da­nej Chwi­li Nas­tro­je Cytaty: Po­pat­rzyłam w lus­tro...Nie chciałam te­go widzieć, krop­le łez spływające po po­liczkach tyl­ko uświado­miły mi moją żałość. To, jak trud­no do­konać dob­re­go wy­boru, wy­boru, który uszczęśli­wi nas obo­je. Który będzie w sta­nie zat­rzy­mać tą niepos­kro­mioną roz­pacz, usu­nie ścianę nas dzielącą.. -Ayu


W da­nej Chwi­li Nas­tro­je Cytaty: W chwi­li, w której umiera w nas dziec­ko, zaczy­na się starość. -Francois Mauriac


w chwi­li-w której umiera-w nas-dziec­ko-zaczy­na ę-starość