W do­rosłości Stu­diuje­my Cytaty

W do­rosłości Stu­diuje­my Cytaty: W młodości stu­diuje­my do­rosłych, aby osiągnąć mądrość. W do­rosłości stu­diuje­my dzieci, aby zro­zumieć, czym jest szczęście. -Peter Rosegger


w młodoś-stu­diuje­my-do­rosłych-aby osiągnąć-mądrość-w do­rosłoś-stu­diuje­my-dzieci-aby zro­zumieć-czym-jest szczęście
W do­rosłości Stu­diuje­my Cytaty: Ko­bietę stu­diuje się 3 ty­god­nie, kocha - 3 miesiące, kłóci się z nią 3 la­ta, zno­si 30; a dzieci ro­bią to sa­mo od nowa. -Hipolit Taine


ko­bietę-stu­diuje ę-3 ty­god­nie-kocha- 3 miesią-kłó ę-z ą-3 ­-zno­-30-a dzieci-ro­bią-to ­mo-od nowa
W do­rosłości Stu­diuje­my Cytaty: Stu­diowa­nie ob­razów pro­wadzi do stu­diów nad człowiekiem, a stu­dia nad człowiekiem pro­wadzą do zasępienia nad sta­nem świata. -R » Anne Rice » Wampir Armand


stu­diowa­nie-ob­razów-pro­wadzi-do stu­diów-nad-człowiekiem-a stu­dia-nad-człowiekiem-pro­wadzą-do zasępienia-nad-sta­nem-świata
W do­rosłości Stu­diuje­my Cytaty: Stu­diowa­nie li­tera­tury nie jest niczym in­nym jak stu­diowa­niem ludzi. -Aurore Dudevant (George Sand)


stu­diowa­nie-li­tera­tury-nie jest niczym-in­nym-jak stu­diowa­niem-ludzi
W do­rosłości Stu­diuje­my Cytaty: Gra­nica (do­rosłości) mu­si tkwić tam, gdzie nag­le przes­ta­je się tęsknie wycze­kiwać przyszłości. -Wojciech Kuczok


gra­nica-do­rosłoś-mu­-tkwić-tam-gdzie-nag­-przes­­ ę-tęsknie-wycze­kiwać-przyszłoś
W do­rosłości Stu­diuje­my Cytaty: O pa­radok­sie do­rosłości: Dla dziec­ka, wy­dorośle­nie jest długim i mo­zol­nym pro­cesem – na­tomiast by­wa, że do­rosły dziecin­nieje natychmiast. -Marcin Kossek


o pa­radok­sie-do­rosłoś-dla-dziec­ka-wy­doroś­nie-jest długim-i mo­zol­nym-pro­cesem- na­tomiast-by­wa-że do­rosły
W do­rosłości Stu­diuje­my Cytaty: FYR­FLE­RYK KO­MINIAR­SKO - OBYCZAJOWY Nad Wisłą często się zdarza Mat­ka pro­si kominiarza By nas­to­let­niej córze Od­szpun­cił w rurze On ma tu sta­tut do­rosłości szafarza  -fyrfle


fyr­fle­ryk-ko­miniar­sko- obyczajowy-nad-wisłą-często ę-zdarza-mat­ka-pro­-kominiarza-by-nas­to­let­niej-córze-od­szpun­ł
W do­rosłości Stu­diuje­my Cytaty: Opuszcze­nie rodzin­ne­go gniaz­da nie jest prze­jawem do­rosłości. Do­piero re­gular­ne od­wie­dzi­ny te­go gniaz­da te­mu do­wodzą. Z cyk­lu po­wieści


W do­rosłości Stu­diuje­my Cytaty: Jednego zganisz, stu naprawisz. -Owidiusz


jednego-zganisz-stu-naprawisz
W do­rosłości Stu­diuje­my Cytaty: Ganiąc jednego naprawisz stu. -Owidiusz


ganiąc-jednego-naprawisz-stu
W do­rosłości Stu­diuje­my Cytaty: Trzeba by stu oczu, by móc je na wszystko przymykać. -Stanisław Jerzy Lec


W do­rosłości Stu­diuje­my Cytaty: Wciągnęła śnieg i stu­ka w jarzeniówkę cho­ra biedronka  -to_tylko_łzy


wciągnęła-śnieg-i-stu­ka-w jarzeniówkę-cho­ra-biedronka 
W do­rosłości Stu­diuje­my Cytaty: Rozgniewany tłum jest potworem o stu głowach. -Horacy


rozgniewany-tłum-jest-potworem-o-stu-głowach
W do­rosłości Stu­diuje­my Cytaty: Co naj­bar­dziej lu­bią stu­den­ci? Piątki... -bystry.76


co naj­bar­dziej-lu­bią-stu­den­-piątki
W do­rosłości Stu­diuje­my Cytaty: Jeden ojciec znaczy więcej niż stu nauczycieli. -George Herbert


jeden-ojciec-znaczy-więcej-ż-stu-nauczycieli
W do­rosłości Stu­diuje­my Cytaty: Jeden doświadczony lekarz wart jest stu wojowników. -Homer


jeden-doświadczony-lekarz-wart-jest-stu-wojowników
W do­rosłości Stu­diuje­my Cytaty: Wspom­nienia to chwi­le do których z przy­jem­nością się wra­ca, a naj­le­piej z oso­bami, które dzieliły z na­mi te ra­dos­ne, bez­tros­kie cza­sy dzieciństwa oraz czasów szkol­nych. Następnie wczes­nej do­rosłości, która wbrew po­zorom nie jest usiana nieus­tanną radością. -Elizabetta


W do­rosłości Stu­diuje­my Cytaty: szu­kanie sen­su życia trwa już od stu­leci . -Ma ły


szu­kanie-sen­su-życia-trwa-już-od stu­leci