W domu Niena­widzę Cytaty

W domu Niena­widzę Cytaty: Gdy ktoś kiedyś po­wie­dział mi, że czu­je całko­wicie sprzeczne uczu­cia, wyśmiałam go, iż to niemożli­we. Po­tem poz­nałam ok­ru­cieństwo te­go świata i zdałam so­bie sprawę jak wiele dla mnie znaczy mo­je życie. Te­raz już wiem jak to jest kochać i niena­widzić jed­nocześnie. Kocham i niena­widzę siebie, Kocham i niena­widzę was. Kocham i niena­widzę swo­jego życia, Kocham i niena­widzę cały świat. -Godfryda


W domu Niena­widzę Cytaty: Pra­wie codzien­nie jes­tem w szkole Niena­widzę tam być. Pra­wie codzien­nie jes­tem w domu Niena­widzę tam wracać Pra­wie codzien­nie jes­tem wśród ludzi Niena­widzę ich. Mam jed­no miej­sce, do które­go lu­bię wra­cać - mój azyl. Mam jedną osobę, którą kocham - mój przyjaciel. Ale... Na dru­gim końcu świata... -Lola_♡


W domu Niena­widzę Cytaty: Niena­widzę Ma­my. Niena­widzę Ta­ty. Ta­ta niena­widzi Ma­my. Ma­ma niena­widzi Ta­ty. To właśnie spra­wia, że chcesz być tak smutnym. I ha­te Mom. I ha­te Dad. Dad ha­tes Mom. Mom ha­tes Dad. It just ma­kes you want to be so sad. (ang.)  -Kurt Cobain


W domu Niena­widzę Cytaty: Miarą mo­jej niena­wiści do ciebie jest właśnie miłość. Niena­widzę cię tak sa­mo, jak cię kocham!  -Luanne Rice


miarą-mo­jej-niena­wiś-do ciebie-jest właśnie-miłość-niena­widzę ę-tak-­mo-jak ę-kocham 
W domu Niena­widzę Cytaty: Niena­widzę upadać Więc ocal mnie  -Ma ły


niena­widzę-upadać-więc-ocal-mnie 
W domu Niena­widzę Cytaty: Niena­widzę ich. Są jak ja­kaś klątwa. Za­baw­ne, są ta­kie krótkie i rzadkie.. `łaskotki  -AnDree


niena­widzę-ich-są-jak ja­kaś-klątwa-za­baw­ne-są ­kie-krótkie-i rzadkie-`łaskotki 
W domu Niena­widzę Cytaty: Myślisz, że można cho­rować na 


myślisz-że można-cho­rować-na od­wrot­ność-np-po­win­nam go po­kochać-a niena­widze-i odwrotnie
W domu Niena­widzę Cytaty: I łzy znów po­ciekły. Po raz ko­lej­ny nie dałam ra­dy ich zat­rzy­mać. Niena­widzę mo­jej słabości. -Aleksandra_Czarna


i łzy-znów-po­ciekły-po raz-ko­lej­ny-nie dałam-ra­dy-ich-zat­rzy­ć-niena­widzę mo­jej-słaboś
W domu Niena­widzę Cytaty: Miłość wy­pacza widze­nie; i niena­wiść wy­pacza widzenie. -Talmud


miłość-wy­pacza-widze­nie-i niena­wiść-wy­pacza-widzenie
W domu Niena­widzę Cytaty: Niena­widzę po­ranków tyl­ko dla­tego, że prze­budze­nie nie od­biera sen­su koszmarom. -MyArczi


niena­widzę-po­ranków-tyl­ko-dla­tego-że prze­budze­nie-nie od­biera-sen­su-koszmarom
W domu Niena­widzę Cytaty: I niena­widzę kiedy pat­rzysz na mnie tak, jak­byś chciał mi tym spoj­rze­niem po­wie­dzieć, że zab­rałam Ci Twój cen­ny czas. -szaralalka


i niena­widzę-kiedy-pat­rzysz-na mnie-tak-jak­byś-chciał-mi tym-spoj­rze­niem-po­wie­dzieć-że zab­rałam-ci twój-cen­ny-czas
W domu Niena­widzę Cytaty: Jak ja niena­widzę te­go człowieka. Dob­rze, że nie mam bro­ni, bo bym go za­biła. Że też ta­cy ludzie się rodzą. Wie­rzyłam mu, ufałam. Ko­niec z myśle­niem o tym. Koniec!  -Ewa Nowak


W domu Niena­widzę Cytaty: W domu powieszonego nie mówi się o stryczku. A w domu kata? -Stanisław Jerzy Lec


w-domu-powieszonego-nie-mówi-ę-o-stryczku-a-w-domu-kata
W domu Niena­widzę Cytaty: Mąż jest zawsze panem domu, a osobliwie wtedy, kiedy żony w domu nic ma. -Alojzy Żółkowski


mąż-jest-zawsze-panem-domu-a-osobliwie-wtedy-kiedy-żony-w-domu-nic
W domu Niena­widzę Cytaty: Niena­widzę ludzi jak psów, a psów jak kotów... -roki


niena­widzę-ludzi-jak psów-a psów-jak kotów
W domu Niena­widzę Cytaty: Przechodzę na dietę. Roz­poczy­nam wstrze­mięźli­wość od myśle­nia o To­bie i o tym, ja­ki świat jest wo­bec mnie zły oraz jak niena­widzę in­nych ludzi. Za kil­ka dni ma powrócić do mnie uśmiech - bez efek­tu jo-jo. -dooorotis


W domu Niena­widzę Cytaty: Je­dyną do­puszczalną niena­wiścią jest niena­wiść do sa­mej nienawiści... -Tajemna myśl


je­dyną-do­puszczalną-niena­wiśą-jest niena­wiść-do ­mej-nienawiś
W domu Niena­widzę Cytaty: Kto sieje niena­wiść, sam niena­wis­tnym pozostaje. -Bujak Bogusław


kto-sieje-niena­wiść-sam-niena­wis­tnym-pozostaje