W dzi­siej­szych Cytaty

W dzi­siej­szych Cytaty: Szcze­rość dzi­siaj, to nie za­leta, ale wa­da, bo by­cie szcze­rym w dzi­siej­szych cza­sach jest przejebane. -szajbuss


szcze­rość-dzi­siaj-to nie za­leta-ale-wa­da-bo by­cie-szcze­rym-w dzi­siej­szych-cza­sach-jest przejebane
W dzi­siej­szych Cytaty: Bo­gaci ro­bią co chcą z niewol­ni­kami, w dzi­siej­szych czasach...dłużnikami  -D.K


bo­gaci-ro­bią-co chcą-z niewol­­kami-w dzi­siej­szych-czasachdłużnikami 
W dzi­siej­szych Cytaty: Blis­kość jest w dzi­siej­szych cza­sach tak rzad­ka, że aż magiczna. -Janusz Leon Wiśniewski


blis­kość-jest w dzi­siej­szych-cza­sach-tak-rzad­ka-że aż magiczna
W dzi­siej­szych Cytaty: W dzi­siej­szych cza­sach dob­ro­bytu, przyszło nam żeb­rać o uczucia. -thrillofit


w dzi­siej­szych-cza­sach-dob­ro­bytu-przyszło-nam-żeb­rać-o uczucia
W dzi­siej­szych Cytaty: Mit o tym, że 


mit-o tym-że wygląd ę-nie liczy-w dzi­siej­szych-cza­sach-spoczy­wa-już-w kostnicy
W dzi­siej­szych Cytaty: W dzi­siej­szych cza­sach łat­wiej jest pro­sić, niż zro­zumieć choć odrobinę... -MarzycielS


w dzi­siej­szych-cza­sach-łat­wiej-jest pro­ć-ż-zro­zumieć-choć-odrobinę
W dzi­siej­szych Cytaty: To co po­win­no być naz­naczo­ne szczególną dbałością w dzi­siej­szych cza­sach sta­je się zbyt machinalne.. -Papużka


to co po­win­no-być-naz­naczo­ne-szczególną-dbałośą-w dzi­siej­szych-cza­sach-sta­ ę-zbyt-machinalne
W dzi­siej­szych Cytaty: W dzi­siej­szych cza­sach ludzie częściej kochają się przy świet­le kom­pu­tera, niż w blas­ku świec. -Riot


w dzi­siej­szych-cza­sach-ludzie-częściej-kochają ę-przy-świet­-kom­pu­tera-ż-w blas­ku-świec
W dzi­siej­szych Cytaty:


w dzi­siej­szych-cza­sach-wyczu­wam-zagładę- upa­dek-cy­wili­zac­ji-euro­pej­skiej-~ pa­weł-rychlica 
W dzi­siej­szych Cytaty: W dzi­siej­szych cza­sach wyz­naczni­kim oso­bowośći stała się mar­ka ub­ra­nia- pa­radoks XXI wieku. -Bella


w dzi­siej­szych-cza­sach-wyz­naczni­kim-oso­bowośći-stała ę-mar­ka-ub­ra­nia-pa­radoks-xxi-wieku
W dzi­siej­szych Cytaty: W dzi­siej­szych cza­sach wys­tar­czy, że uśmie­chniesz się do niez­na­jome­go na uli­cy, a już mają Cię za dziwadło... -Nadzieja21


w dzi­siej­szych-cza­sach-wys­tar­czy-że uśmie­chniesz ę-do niez­na­jome­go-na uli­cy-a już-mają-cię-za dziwadło
W dzi­siej­szych Cytaty: Jak to jest, że w dzi­siej­szych cza­sach więcej mówi się o ko­mikach wrzu­cających fil­mi­ki do sieci, niż o ludziach, którzy na­dają bieg historii?  -Wybrakowana


jak-to jest-że w dzi­siej­szych-cza­sach-więcej-mówi ę-o ko­mikach-wrzu­cających-fil­mi­ki-do sieci-ż-o ludziach-którzy-na­dają
W dzi­siej­szych Cytaty: prob­lem tkwi w tym, ze w dzi­siej­szych cza­sach ludzie nie pot­ra­fia do­cenic siebie... widza tyl­ko ty­le ile chca zo­baczyc ich oczy... -efa198711


prob­lem-tkwi-w tym-ze w dzi­siej­szych-cza­sach-ludzie-nie pot­ra­fia-do­cenic-siebie-widza tyl­ko-ty­-ile-chca-zo­baczyc-ich
W dzi­siej­szych Cytaty: W dzi­siej­szych cza­sach ludzie nie widzą różni­cy między zaurocze­niem a miłością, niechęcią a niena­wiścią, szcze­rym kom­ple­men­tem a fałszywością. -Kaye


w dzi­siej­szych-cza­sach-ludzie-nie widzą-róż­cy-między-zaurocze­niem-a miłośą-niechęą-a niena­wiśą-szcze­rym
W dzi­siej­szych Cytaty:


w dzi­siej­szych-cza­sach-człowiek-jest zda­ny-tyl­ko-na siebie-nie war­to-ufać-in­nym-trze­ba-sie-kiero­wać-włas­ny­mi
W dzi­siej­szych Cytaty: Na całej długości po­roz­rzu­canych słów W kon­wul­sjach i dreszczach niedo­kończo­ne myśli, strzępy banałów, Żywe po­pioły nie­dzi­siej­szych cząstek czasoprzestrzeni Leżą mi w głowie, do góry nogami. -Rozgoryczona K


W dzi­siej­szych Cytaty:


W dzi­siej­szych Cytaty: I by­wają chwi­le ta­kie jak ta..w dni po­nure i deszczo­we ta­kie jak ten, gdy wszys­tkie zra­nione ser­ca tęsknią do swo­jej szczęśli­wej przeszłości i ludzi którzy ją tworzy­li..ja i mo­je ser­ce zaś nie chce­my znać czy też wspo­minać przeszłości i oso­by która ją tworzyła, liczy się tyl­ko dzień dzi­siej­szy, dzi­siej­sza sza­rość i dzi­siej­szy deszcz..bo czy war­to żyć dniem pop­rzed­nim na­wet jeśli był nad wy­raz słoneczny ?  -pepek100