W for­mach życia Cytaty

W for­mach życia Cytaty: Równie dob­rze mog­li­byśmy wy­magać od ko­goś, aby wciąż no­sił ub­ra­nie, które mu pa­sowało za chłopięcych lat, jak żądać od społeczeństwa, aby po­zos­ta­wało w for­mach życia wyt­worzo­nych przez bar­barzyńskich przodków. Jest to dążenie bez­sensow­ne, które za naszych czasów pogrążyło świat w po­topie krwi. -Thomas Jefferson


W for­mach życia Cytaty: Naz­wa­nie oszus­ta po imieniu to u nas niemalże za­mach na państwo. -Mikołaj Gogol


naz­wa­nie-oszus­-po imieniu-to u nas-niemalże-za­mach-na państwo
W for­mach życia Cytaty: W fil­mach występuję za dar­mo. Żądam na­tomiast po­kaźnej re­kom­pensa­ty za uciążli­wość by­cia gwiazdą. -Michelle Pfeiffer


w fil­mach-występuję-za dar­mo-Żądam na­tomiast-po­kaźnej-re­kom­pensa­ty-za uciążli­wość-by­cia-gwiazdą
W for­mach życia Cytaty: - Co Ty wiesz o problemach?? - O prob­le­mach wiem ty­le, ile o To­bie, bo Ty jes­teś moim naj­większym problemem. -Gold Fishy


 co ty wiesz-o problemach-o prob­­mach-wiem-ty­-ile-o to­bie-bo ty jes­teś-moim-naj­większym-problemem
W for­mach życia Cytaty: W pod­su­mowa­niu opo­wiada­nia o prob­le­mach po­win­no być zdanie, że ta­kie jest życie. -PróbujPatrzećKolorowo


w pod­su­mowa­niu-opo­wiada­nia-o prob­­mach-po­win­no-być-zdanie-że-­kie-jest życie
W for­mach życia Cytaty: -Ma­mo ,a świat był kiedyś czarno-biały? -Nie . -To dlacze­go w fil­mach tak jest ? Roz­mo­wa mo­jej młod­szej sios­try z mamą.. -mmm4556


ma­mo-a świat-był-kiedyś-czarno-biały-nie-to-dlacze­go-w fil­mach-tak-jest -roz­mo­wa-mo­jej-młod­szej-sios­try-z mamą
W for­mach życia Cytaty: Straszne nas­tały nas cza­sy. Ogląda­my cier­piących ludzi, gdzie w ra­mach mod­litwy... Da­jemy im lajki. -Kedar


straszne-nas­ły-nas-cza­sy-ogląda­my cier­piących-ludzi-gdzie-w ra­mach-mod­litwy-da­jemy im lajki
W for­mach życia Cytaty:


sko­ro-bóg-zesłał-nas- na ziemię-w ra­mach-mis­ji-to co zro­bi-śli- mis­ja ę-nie po­wie­dzie~pa­weł-rychlica 
W for­mach życia Cytaty: A kiedy już na­wet ot­wiera­nie ko­per­ty z kil­tem nicze­go nie przy­niosło kar­tkę świąteczną od córki Go­si pod­da­no in­wi­gilac­ji tradycyjnie w ra­mach re­gional­nej dos­tawki z se­rii regionalne  -natalia(__ups


W for­mach życia Cytaty: nadzieja o jed­nym odnóżu nikłe zakorzenienie po­puszcza uchwyt wiary roz­luźnia szczękościsk serc spływa łza przeszłości niczym po­połud­niowy deszcz suche szla­ki naznacza przełykając płyny prawdy rześkość oddechów po burzy cis­ka­nych gro­mach... -Papużka


W for­mach życia Cytaty: To, co możli­we w młodości, te­go nie można na ogół mieć w pełnych roz­miarach i wszys­tkich for­mach. Dla­tego niemal wszys­cy są ofiara­mi złudze­nia, że „utracili młodość”, która prze­cież mogła być o ty­le lep­sza. Nie, nie mogła. -Leszek Kołakowski


W for­mach życia Cytaty: Przeg­rałam życie grając w szczerość. Naj­bliższą mi osobę mu­siałam dorzu­cić w ra­mach pro­cen­tu od niewypłacal­ności z kłam­stwa . Tyl­ko pat­rzeć jak za­puka do moich drzwi ko­mor­nik aby mi za­rek­wi­rować bra­ki w wa­zeli­niar­stwie . in­sp .pus­te kar­tki kalendarza  -natalia(__ups


W for­mach życia Cytaty: Chodzą ze zwie­szo­nymi głowa­mi myśląc tyl­ko o swoich prob­le­mach i zaz­droszcząc gwiaz­dom blas­ku. Każdy cier­pi, bo każdy ma prob­le­my. Niektóre wyol­brzy­mione, a niektóre głębo­ko scho­wane. Życzli­wy uśmiech, miłe słowo cza­sem spra­wia, że na chwi­le za­pomi­na się o troskach. -Elizabetta


W for­mach życia Cytaty: Bo­gac­two życia mie­rzy­my ilością od­rzu­canych dóbr życia. -Henryk Elzenberg


bo­gac­two-życia-mie­rzy­my-ilośą-od­rzu­canych-dóbr-życia
W for­mach życia Cytaty:


każda-is­to­-po­wołana-do życia-przez-bo­ga- pra­wo-do życia~pa­weł-rychlica 
W for­mach życia Cytaty: Talent kształtuje się w spokoju życia prywatnego - charakter w wirze życia publicznego. -Johann Wolfgang Goethe


talent-kształtuje-ę-w-spokoju-życia-prywatnego-charakter-w-wirze-życia-publicznego
W for­mach życia Cytaty: Umiejętność życia polega w 90% na zdolności życia w zgodzie z ludźmi, których nie możemy znieść. -Samuel Goldwyn


umiejętność-życia-polega-w-90%-na-zdolnoś-życia-w-zgodzie-z-ludźmi-których-nie-możemy-znieść
W for­mach życia Cytaty: Per­fu­my fas­cy­nowały go od daw­na. Są jak wiado­mości, którą chce się prze­kazać. Nie pot­rze­ba do te­go żad­ne­go języ­ka. Można być głucho­niemym, można być z in­nej cy­wili­zac­ji, a i tak zro­zumie się tę wiado­mość. W per­fu­mach jest ja­kiś ir­racjo­nal­ny, ta­jem­niczy element. -Janusz Leon Wiśniewski