W gro­bie Cytaty

W gro­bie Cytaty: Gro­no chętnych, to gro­no głod­nych z niewiadomą, ko­mu dasz się zjeść. -wdech


gro­no-chętnych-to gro­no-głod­nych-z-niewiadomą-ko­mu-dasz ę-zjeść
W gro­bie Cytaty: Włas­ne pędy, włas­ne liście za­puszcza­my każdy so­bie. I korze­nie oczy­wiście, na wyg­na­niu, w kra­ju, w gro­bie. Tu na bo­ki, wzwyż ku słońcu, na stra­cenie w pra­wo, w le­wo. Kto pa­mięta, że to w końcu, jed­no i to sa­mo drzewo. -Jacek Kaczmarski


W gro­bie Cytaty: ...myślisz, że z Bo­ga mu­si być ta miłość, dla której młodość w gro­bie się prześniło. -Krzysztof Kamil Baczyński


myślisz-że z bo­ga-mu­-być- miłość-dla-której młodość-w gro­bie ę-prześło
W gro­bie Cytaty: Fo­kus + Do­da, Do­da + Fo­kus. A Ma­gik się w gro­bie przewraca... -szajbuss


fo­kus-+ do­da-do­da-+ fo­kus-a ma­gik ę-w gro­bie-przewraca
W gro­bie Cytaty: Na ogół nie uz­mysławiamy so­bie w pełni, od ilu ludzi za­leżny jest zwykły dzień nasze­go życia i czym gro­zi przer­wa­nie łańcucha wza­jem­nych usług. -Antoni Kępiński


na ogół-nie uz­mysławiamy-so­bie-w peł-od ilu-ludzi-za­żny-jest zwykły-dzień-nasze­go-życia-i czym-gro­zi-przer­wa­nie-łańcucha
W gro­bie Cytaty: Lu­bię na nas patrzeć, okiem wyob­raźni - przy­ciętym drzwi szparą. Gro­tes­ko­wych trochę, bez­wstyd­nych - lecz tyl­ko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, ni­komu nie po­wiem – co widziałem. Tyl­ko To­bie na ucho, gdy za­pom­nisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …na­wet kiedy nie podglądam Odys, czer­wiec 2014 (do rzeźby Gaylor­da Ho)  -Odys syn Laertesa


W gro­bie Cytaty:


 lu­bię-słoń-i deszcz-lu­bię-sól-i piep­rz-lu­bię-zimę-i lato-lu­bię-i ciebie-co ty na to   
W gro­bie Cytaty: Nap­rze­ciw do­ciekań i złośli­wych do­powie­dzeń przed gro­bem marzeń, siedzę i palę znicze. Już nie krzyczę. Mil­cze­niem us­ta parzę. Już chy­ba nie wierzę... Siedzę. Za­palam znicze. Daw­no zwiędło życie. Zblakły ko­kar­dy wydarzeń. Trze­ba przyz­nać szczerze, że świeże są tylko ru­dawe znicze. Nap­rze­ciw ob­cych szeptów i tnących wykrzyczeń, nad gro­bem włas­ne­go śmie­chu siedzę i... ...gaszę znicze. -Alfa Centauri


W gro­bie Cytaty: Po to gro­madzi­my, abyśmy mieli co rozdawać. -Stefan Wyszyński


po to gro­madzi­my-abyśmy-mieli-co rozdawać
W gro­bie Cytaty: Naz­wa by­wa zwyk­le gro­bem kwestii. -Karol Irzykowski


W gro­bie Cytaty: Gro­madźmy za­pasy myśli na wy­padek paniki. -Wiesław Brudziński


gro­madźmy-za­pasy-myśli-na wy­padek-paniki
W gro­bie Cytaty: Lecz - ko­niec końcem - nie wszys­tko było stra­cone. W śnie najgłębszym - też nie wszys­tko! W obłędzie - nie wszys­tko! W zem­dle­niu - nie wszys­tko! W śmier­ci - nie wszys­tko! Na­wet w gro­bie nie wszys­tko by­wa stra­cone! W prze­ciw­nym ra­zie zab­rakłoby nieśmier­telności dla człowieka. -Edgar Allan Poe


W gro­bie Cytaty: Kto gro­madzi za­pasy, za nic ma złe czasy. -Bujak Bogusław


kto-gro­madzi-za­pasy-za nic- złe-czasy
W gro­bie Cytaty: Jeżeli jes­teś w trwałym związku i na­dej­dzie chwi­la kiedy zas­ta­nowisz sie czy na­dal kochasz, po­myśl so­bie co byś zro­bił gdy­byś nag­le zna­lazł się nad gro­bem dru­giej płówki... Jeżeli poczu­jesz głebo­ki smu­tek i łzy popłyną Ci po po­liczku bedziesz już wie­dział że jes­teś z kimś bez które­go nie możesz żyć. -tkaczu32


W gro­bie Cytaty: Cy­wili­zac­je mają swo­je śmier­ci i gro­by, jak ludzie. -Mirosław Żuławski


W gro­bie Cytaty: Trum­na jest niewiel­ka - wszys­tkich dóbr do gro­bu nie zmieścisz. -Krio


trum­na-jest niewiel­ka- wszys­tkich-dóbr-do gro­bu-nie zmieścisz
W gro­bie Cytaty: Czas to dob­ro prze­mijające, nie można gro­madzić go na zapas. -Klaus Hemmerle


czas-to dob­ro-prze­mijają-nie można-gro­madzić-go na zapas
W gro­bie Cytaty: Życie gro­zi roz­sta­niem, ale śmierć łączy na zawsze. -Marek Hłasko


Życie-gro­zi-roz­sta­niem-ale-śmierć-łączy-na zawsze