W gwiaz­dy Miałam Nadzieję Cytaty

W gwiaz­dy Miałam Nadzieję Cytaty: 6;30, cho­ra godzi­na i której człowiek mu­si wyjść z do­mu. O tej porze ro­ku na niebie widzi piękny księżyc i gwiaz­dy. Nie zro­zum­cie mnie źle. Lu­bię gwiaz­dy, gwiaz­dy są piękne, ale jak człowiek ma zacząć żyć jeśli ciągle ma nadzieję, że śni?  -Demostenes


W gwiaz­dy Miałam Nadzieję Cytaty: Ty­le po­całunków po­daro­wałam wiat­ro­wi aby musnął Twój po­liczek ode mnie. Po­roz­rzu­całam ty­le piór z moich skrzy­deł aby do­tarły one do Ciebie, chciałam aby cho­ciaż musnęły Two­je ramię. Siedząc w ok­nie no­cami i pat­rząc w gwiaz­dy miałam nadzieję, że Ty także na nie pat­rzysz lecz w in­nym zakątku te­go świata. Spo­wiadałam się księżyco­wi z moich marzeń, a później on pow­tarzał je To­bie gdy spałeś. -Angel Des Penseurs


W gwiaz­dy Miałam Nadzieję Cytaty: Ja nie miałam planów na życie, Ty za to je miałeś. Chciałeś wy­budo­wać dom, za­sadzić drze­wo i spłodzić syna. Moim udziałem było tyl­ko to żeby za­mie­szkać w tym do­mu, pod­le­wać Two­je drze­wo i urodzić Ci syna. Ja nie miałam planów, Ty sam to zaplanowałeś. -opuszczona


W gwiaz­dy Miałam Nadzieję Cytaty: Gwiaz­dy i gwiaz­dki, to są na niebie i tam pozostaną. -fyrfle


gwiaz­dy-i gwiaz­dki-to są na niebie-i tam-pozostaną
W gwiaz­dy Miałam Nadzieję Cytaty: Ciągle mamy nadzieję - i we wszystkich sprawach lepiej mieć nadzieję niż ją stracić. -Johann Wolfgang Goethe


ciągle-mamy-nadzieję-i-we-wszystkich-sprawach-lepiej-mieć-nadzieję-ż-ją-stracić
W gwiaz­dy Miałam Nadzieję Cytaty: Nadzieja powiada, że temu prędzej spełniają się nadzieje, kiedy kto dobrze nadzieje. -Alojzy Żółkowski


nadzieja-powiada-że-temu-prędzej-spełniają-ę-nadzieje-kiedy-kto-dobrze-nadzieje
W gwiaz­dy Miałam Nadzieję Cytaty: Ciągle ma­my nadzieję - i we wszys­tkich spra­wach le­piej mieć nadzieję niż ją stracić. -Johann Wolfgang Goethe


ciągle-­my-nadzieję- i we wszys­tkich-spra­wach-­piej-mieć-nadzieję-ż-ją stracić
W gwiaz­dy Miałam Nadzieję Cytaty: Dam Ci gwiaz­dkę z nieba Dla mnie? Nie! Nie trze­ba. To czym mogę Cię uraczyć, By za bar­dzo nie zniesmaczyć. Nie chcę gwiaz­dek, są na niebie Pot­rze­buję tyl­ko Ciebie. -filutka


dam-ci gwiaz­dkę-z nieba-dla-mnie-nie-nie-trze­ba-to-czym-mogę-cię-uraczyć-by-za bar­dzo-nie zniesmaczyć-nie-chcę-gwiaz­dek
W gwiaz­dy Miałam Nadzieję Cytaty: Siadała na ta­rasie i pat­rzyła w stronę la­su mając nadzieję, że nag­le po­jawi się jej ukocha­na córka z koszem pełnym grzybów. Wie­czo­rami na tym sa­mym ta­rasie siedząc pat­rzyła w roz­gwieżdżone niebo i py­tała:


W gwiaz­dy Miałam Nadzieję Cytaty: Pa­miętasz prze­cież, przy­jacielu, te wszys­tkie dni, nadzieję tak wielką, że aż bo­lała, i zwątpienie, które korzys­tało z naj­mniej­sze­go wyczer­pa­nia, żeby przyjść i za­bić nadzieję. -Halina Poświatowska


W gwiaz­dy Miałam Nadzieję Cytaty: codzien­nie da­jesz mi nadzieję... tak nadzieję ... py­tając jak się czuję , jak minął mi dzień ... po czym piszesz


codzien­nie-da­jesz-mi nadzieję-tak nadzieję-py­tając-jak ę-czuję- jak minął-mi dzień-po-czym-piszesz- nie wy­baczę
W gwiaz­dy Miałam Nadzieję Cytaty: Miałam piękny sen... Nies­te­ty szyb­ko się skończył, a wraz z nim mo­je szczęście. -opuszczona


miałam-piękny-sen-nies­te­ty szyb­ko ę-skończył-a wraz-z nim-mo­-szczęście
W gwiaz­dy Miałam Nadzieję Cytaty: Jes­teś jak gwiaz­da. Widzę Cię, błyszczysz jes­teś tak jas­ny, piękny jed­nak ta­ki da­leki. Wy­ciągam rękę mając nadzieję, że Cię dot­knę, złapię, zat­rzy­mam. tra­fiam na ni­cość. Jes­teś za da­leko.. Nocą sta­jesz się wy­raźny ta­ki real­ny, ale kiedy nas­ta­je dzień wszys­tko zni­ka.. Mówią, że da­lej świecisz.. Jed­nak ja nie widzę. Cze­kam na wieczór. Na czas, w którym Ty zaczy­nasz błyszczeć jeszcze jaśniej. -chrupcia


W gwiaz­dy Miałam Nadzieję Cytaty: Nig­dy Cię nie miałam, więc dlacze­go czuję, że Cię tracę ?  -monia333


nig­dy-cię-nie miałam-więc-dlacze­go-czuję-że cię-tracę- 
W gwiaz­dy Miałam Nadzieję Cytaty: Wca­le nie miałam za­miaru sie­dzieć na dnie i cze­kać aż się utopie  -Meg Cabot


wca­-nie miałam-za­miaru-sie­dzieć-na dnie-i cze­kać-aż ę-utopie 
W gwiaz­dy Miałam Nadzieję Cytaty: Gdzieś tam da­leko na mor­skiej fa­li mo­je ser­ce dry­fowało we mgle le­ciut­ko drżąc poszu­kując gwiaz­deczki swej. Roz­glądając się na prze­mian w pra­wo to w lewo. Uj­rzał ją , ser­ce roz­grzało się ..czym prędzej pragnął wy­powie­dzieć słowa te : - Gwiaz­deczko mo­ja prosze Cie w swych ra­mionach przyj­mij mnie bo ja  Kocham Cie  -Ramizes


W gwiaz­dy Miałam Nadzieję Cytaty: – Jes­teś naj­wspa­nial­szym kochan­kiem ja­kiego miałam. – Cóż, bar­dzo dużo ćwiczyłem jak byłem sam. -Woody Allen


 jes­teś-naj­wspa­nial­szym-kochan­kiem-ja­kiego-miałam-cóż-bar­dzo-żo-ćwiczyłem-jak byłem-sam
W gwiaz­dy Miałam Nadzieję Cytaty: Nie wiem co jest gor­sze stra­cić nadzieję czy wiarę? Prze­cież one bez siebie nie dadzą ra­dy. Wiara wspiera nadzieję, tak jak nadzieja wiarę. Są jak dwie połówki- obie tworzą całość. Całość, którą jest serce. -opuszczona