W iluż Ur­nach Cytaty

Go to Gemtracks Beats
W iluż Ur­nach Cytaty: W iluż ur­nach wy­bor­czych złożono po­pioły społecznych nadziei!  -Stanisław Fornal
w iluż-ur­nach-wy­bor­czych-złożono-po­pioły-społecznych-nadziei 
W iluż Ur­nach Cytaty: Iluż ludzi wiel­bi miłość, a po­gar­dza zakochanymi!  -Jadwiga Rutkowska
iluż-ludzi-wiel­bi-miłość-a po­gar­dza-zakochanymi 
W iluż Ur­nach Cytaty: Iluż mężczyzn nie umie inaczej po­ruszyć ser­ca ko­biety, jak tyl­ko je raniąc. -Stendhal (Henri Beyle)
iluż-mężczyzn-nie umie-inaczej-po­ruszyć-ser­ca-ko­biety-jak tyl­ko- raniąc
W iluż Ur­nach Cytaty: Iluż mężczyzn nie umie inaczej poruszyć serca kobiety, jak tylko je raniąc. -Henri Stendhal
iluż-mężczyzn-nie-umie-inaczej-poruszyć-serca-kobiety-jak-tylko-raniąc
W iluż Ur­nach Cytaty: Po­wieść jest wy­mysłem ludzkiej iluz­ji, że możemy zro­zumieć dru­giego człowieka. -Milan Kundera
po­wieść-jest wy­mysłem-ludzkiej-iluz­ji-że możemy-zro­zumieć-dru­giego-człowieka
W iluż Ur­nach Cytaty: Nie zwykłem otaczać cię kształtem iluz­ji, lecz kłam­stwem chcesz prawdę na­zywać ... HASŁO ... -Nie umiem pisać więc jestem
nie-zwykłem-otaczać-ę-kształtem-iluz­ji-lecz-kłam­stwem-chcesz-prawdę-na­zywać-hasŁo
W iluż Ur­nach Cytaty: „Naj­większą przeszkodą w poz­na­niu nie jest ig­no­ran­cja, ale iluz­ja wiedzy” autor: D.J. Boorstin  -Emilia Szumiło
naj­większą-przeszkodą-w poz­na­niu-nie jest ig­no­ran­cja-ale-iluz­ja-wiedzy-autor-dj-boorstin 
W iluż Ur­nach Cytaty: Fałszy­wa przy­jaźń ut­wier­dza mnie w prze­kona­niu, że war­to cza­sem stać się iluz­jo­nistą szczerości... -blacksun
fałszy­wa-przy­jaźń-ut­wier­dza-mnie-w prze­kona­niu-że war­to-cza­sem-stać ę-iluz­jo­nistą-szczeroś
W iluż Ur­nach Cytaty: Poz­nasz głupiego po czy­nach jego  -Forrest Gump
poz­nasz-głupiego-po czy­nach-jego 
W iluż Ur­nach Cytaty: Kochaj bliźniego swe­go, bo to ty sam jes­teś swoim bliźnim. Iluz­ja tyl­ko spra­wia, że wie­rzysz, że twój bliźni to ktoś in­ny, a nie ty sam. -Jostein Gaarder
kochaj-bliźniego-swe­go-bo to ty sam-jes­teś-swoim-bliźnim-iluz­ja tyl­ko-spra­wia-że wie­rzysz-że twój-bliź-to ktoś-in­ny
W iluż Ur­nach Cytaty: Pociąg... Przy­nosił w ok­nach ty­siące twych spojrzeń... -Krzysztof Kamil Baczyński
W iluż Ur­nach Cytaty: Cnotę wi­dać wy­raźniej w czy­nach niż w ich braku. -Arystoteles
cnotę-wi­dać-wy­raźniej-w czy­nach-ż-w ich-braku
W iluż Ur­nach Cytaty: Iluż to dziew­czętom ty­le tyl­ko przyszło z ich wiel­kiej uro­dy, że łudziły się nadzieją wiel­kiej kariery. -Jean de La Bruyére
iluż-to dziew­czętom-ty­-tyl­ko-przyszło-z ich-wiel­kiej-uro­dy-że łudziły ę-nadzieją-wiel­kiej-kariery
W iluż Ur­nach Cytaty:
diabel­ska-moc-tkwi-w czy­nach-człowieka-~pa­weł-rychlica 
W iluż Ur­nach Cytaty: Obojętność jest jak lód po­lar­ny na biegu­nach: za­bija wszystko. -Honoré de Balzac
obojętność-jest jak lód-po­lar­ny-na biegu­nach-za­bija-wszystko
W iluż Ur­nach Cytaty: Gdy ko­bieta długo w mężczyz­nach prze­biera, zwyk­le naj­gorzej wybiera. -Wojciech Stanisław Bogusławski
gdy-ko­bieta-długo-w mężczyz­nach-prze­biera-zwyk­-naj­gorzej-wybiera
W iluż Ur­nach Cytaty: Pra­cujesz po godzi­nach, by mieć coś w do­mu... lecz po co, sko­ro ciebie w nim nie ma. -Xmen
pra­cujesz-po godzi­nach-by mieć-coś-w do­mu-lecz po co-sko­ro-ciebie-w nim-nie 
W iluż Ur­nach Cytaty: Trze­ba zaak­cepto­wać to, że nie zaw­sze będzie się w pla­nach in­nych osób. -kamilka88
trze­ba-zaak­cepto­wać-to-że nie zaw­sze-będzie ę-w pla­nach-in­nych-osób
W iluż Ur­nach Cytaty: Młoda osoba nigdy nie kocha tak bardzo aby interes albo ambicja nie mogły spotęgować jej uczuć, iluż to dziewczętom tyle tylko przychodzi z ich urody, że łudziły się nadzieją wielkiej kariery. -Anonim
młoda-osoba-nigdy-nie-kocha-tak-bardzo-aby-interes-albo-ambicja-nie-mogły-spotęgować-jej-uczuć-iluż-to-dziewczętom-tyle-tylko-przychodzi-z-ich
W iluż Ur­nach Cytaty: Jeśli chcesz rozśmie­szyć Bo­ga, opo­wiedz mu o twoich pla­nach na przyszłość. If you want to ma­ke God laugh, tell him about your plans. (ang.)  -Woody Allen
jeśli-chcesz-rozśmie­szyć-bo­ga-opo­wiedz-mu o twoich-pla­nach-na przyszłość-if-you-want-to ­ke-god-laugh-tell-him-about-your-plans
W iluż Ur­nach Cytaty: Króle tym ok­rzepłej na tro­nach siedzą, im gor­li­wiej pląta się u ich nóg chwal­ca z gęślą. -Wacław Berent
kró-tym-ok­rzepłej-na tro­nach-siedzą-im gor­li­wiej-plą ę-u ich-nóg-chwal­ca-z gęślą
W iluż Ur­nach Cytaty: Do­piero późną nocą, przy szczel­nie zasłoniętych ok­nach gry­ziemy z bólu ręce, umiera­my z miłości. -Małgorzata Hillar
do­piero-późną-nocą-przy-szczel­nie-zasłoniętych-ok­nach-gry­ziemy-z bólu-rę-umiera­my-z miłoś
W iluż Ur­nach Cytaty: W woj­nach, bez względu na to, która stro­na będzie się uważała za zwy­cięzcę, nie ma wyg­ra­nych, są tyl­ko przegrani. -Neville Chamberlain
w woj­nach-bez-wzglę-na to-która-stro­na-będzie ę-uważała-za zwy­ęzcę-nie  wyg­ra­nych-są tyl­ko-przegrani
W iluż Ur­nach Cytaty: Po osiem­nastych urodzi­nach życie le­ci jak z górki, gdzie cza­sem na­poty­kamy na rzeczy, które nas przerastają. -AnDree
po osiem­nastych-urodzi­nach-życie-­-jak z górki-gdzie-cza­sem-na­poty­kamy-na rzeczy-które-nas-przerastają
W iluż Ur­nach Cytaty: Szczęście ka­retą nie jeździ, ale i w łachma­nach nie chodzi. -Samuel Adalberg
szczęście-ka­retą-nie ździ-ale-i w łachma­nach-nie chodzi
W iluż Ur­nach Cytaty: Gniew mężczyzn wyłado­wuje się w czy­nach gwałtow­nych, gniew ko­biet w głupocie. -Henry Millon Montherlant
gniew-mężczyzn-wyłado­wuje ę-w czy­nach-gwałtow­nych-gniew-ko­biet-w głupocie
W iluż Ur­nach Cytaty: Poeta to At­lantyk i lew w jed­nym. Gdy ten pier­wszy nas pochłania, dru­gi nas pożera. Jeśli uj­dziemy kłom, nie uj­dziemy fa­lom. Człowiek, który pot­ra­fi druz­go­tać iluz­je, jest za­razem bes­tią i powodzią. -W » Virginia Woolf » Orlando
W iluż Ur­nach Cytaty: Miłość leczy ra­ny duszy - pomyślał. Po czym łagod­nie pod­ciągnął rękaw osłaniający je­go dłoń i na swoich bliz­nach, de­likat­ny­mi rucha­mi wy­malo­wał serce... -patt_
W iluż Ur­nach Cytaty: Miłość jest złudze­niem. Dla­tego właśnie oso­ba za­kocha­na wo­li po­ry i miej­sca sprzy­jające iluz­ji, do­god­ne złudze­niom jak zmie­rzchy za­cierające kon­tu­ry przed­miotów, spot­ka­nia przy zam­glo­nym księżycu i świet­listo-mroczne leśne ścieżki. -Hagiwara Sakutaro
W iluż Ur­nach Cytaty: Wszys­cy są biurok­ra­tami. Jed­ni w gar­ni­turach, drudzy w su­tan­nach, ale wszys­cy muszą py­tać o zda­nie swych szefów. -C » Jonathan Carroll » Durne serce
wszys­cy-są biurok­ra­tami-jed­ w gar­­turach-drudzy-w su­tan­nach-ale-wszys­cy-muszą-py­ć-o zda­nie-swych-szefów
W iluż Ur­nach Cytaty: Chy­ba wiążemy zbyt wiel­kie nadzieje związa­ne z or­gazmem, ocze­kując, że zre­kom­pensu­je on pus­tkę pa­nującą w in­nych dzie­dzi­nach życia. -Woody Allen
chy­ba-wiążemy-zbyt-wiel­kie-nadzieje-związa­ne-z or­gazmem-ocze­kując-że zre­kom­pensu­-on pus­tkę-pa­nującą-w in­nych
W iluż Ur­nach Cytaty: Ser­ce nasze to in­stru­ment niezu­pełny, li­ra, w której bra­kuje strun, tak iż ak­centy ra­dości trze­ba nam od­da­wać w to­nach przez­naczo­nych dla westchnień. -Francois Rene de Chateaubriand
W iluż Ur­nach Cytaty: szeptem słowa dwa aż do tanga ser­ce r/wie/ na łące spełnień w cieniu akacji ra­dość roz­pa­la policzki przy­myka po/wieki/ oślepieni w głębi­nach oczu toną Krys­ty­na A.Sz. 16.05.2016r. -krysta
W iluż Ur­nach Cytaty: Miłość po­win­na opierać się bar­dziej na czy­nach niż na słowach. Miłość po­lega na obopólnym udziela­niu so­bie te­go, co się posiada. -Ignacy Loyola
miłość-po­win­na-opierać ę-bar­dziej-na czy­nach-ż-na słowach-miłość po­lega-na obopólnym-udziela­niu-so­bie-te­go-co ę
W iluż Ur­nach Cytaty: Wiel­kie dzieło nawróce­nia świata roz­poczy­na się od małych nieraz wy­siłków, od bu­dowa­nia zgo­dy w naszych rodzi­nach, pa­rafiach, w śro­dowis­kach pracy. -Jan Twardowski
wiel­kie-dzieło-nawró­nia-świata-roz­poczy­na ę-od łych-nieraz-wy­łków-od bu­dowa­nia-zgo­dy-w naszych-rodzi­nach-pa­rafiach