W jut­ro Cytaty

Go to Gemtracks Beats
W jut­ro Cytaty:
nie- prob­­mu-jut­ro-też-po­wiem-że kocham-mi­jają-jut­ra-a ty milczysz
W jut­ro Cytaty: Jut­ro o tym po­myśle. Jut­ro też jest dzień. -Margaret Mitchell
jut­ro-o tym-po­myś-jut­ro też-jest dzień
W jut­ro Cytaty: Od jut­ra przes­taję kochać, to tak jak­by po­wie­dzieć od jut­ra nie jem słodyczy. -opuszczona
od jut­ra-przes­taję-kochać-to tak-jak­by-po­wie­dzieć-od jut­ra-nie jem-słodyczy
W jut­ro Cytaty: Jut­ro umy­je brud­ne ko­lana, sta­ne na no­gi i be­de usmiechnieta. Jut­ro ot­worzy now ok­no i przy­niesie spo­koj jak wczo­raj­sza tab­letka nasenna. ...ale to Jut­ro. A dzis uk­radkiem na­kar­mie siebie nadzieja i ok­rucha­mi je­go uwa­gi. Bo bez niego jeszcze nie jes­tem w sta­nie ut­rzy­mac zy­cia rownowagi. -Scypawka
W jut­ro Cytaty:
dziśjut­ropo-po­jut­rze-nic ę-nie zmienikon­ty­nuac­ja-sza­rej-rzeczy­wis­toś-~pa­weł-rychlica-inspiracja-włas­na-obserwacja
W jut­ro Cytaty: Ty byłaś wczo­raj ja będę jut­ro ,my będziemy po­jut­rze kochać się leżąc w fut­rze. Miłość nasza wie­czna będzie bajeczna. -ZłoteMyśliLeonka
ty byłaś-wczo­raj-ja będę-jut­ro-my-będziemy-po­jut­rze-kochać ę-żąc-w fut­rze-miłość nasza-wie­czna-będzie-bajeczna
W jut­ro Cytaty: Każde­go dnia mówię so­bie : 
każde­go-dnia-mówię-so­bie-  jut­ro-o to­bie-za­pomnę-  i tak-mi­ja-ko­lej­ny-miesiąc-a ja zaw­sze-mówię-od jut­ra
W jut­ro Cytaty: Po 12 godzi­nach nauki, znów czuję się nor­malnie. Czuję, że jut­ro przed egza­minem będzie jak zwyk­le, po egza­minie nor­malnie. A po jut­rze jak zaw­sze niez­wykle (czy­taj nienormalnie). -MarcoPolo
W jut­ro Cytaty: Jeżeli tyl­ko poz­wo­limy urzędni­kom da­wać dziec­ku mle­ko do szkoły, to jut­ro będą da­wać bułki z szynką, a po­jut­rze da­wać sa­mocho­dy do użyt­ku służbo­wego. Żaden urzędnik nie może mieć pra­wa in­ge­ren­cji w ry­nek, bo jeżeli tyl­ko raz da­my mały pa­lec, to na­tychmiast rząd połknie wszystko. -Janusz Korwin-Mikke
W jut­ro Cytaty: Mu­sisz po­lu­bić Dziś, wte­dy Dziś po­lu­bi Ciebie. Wczo­raj nie ma... Jeśli za­pom­nisz o Wczo­raj, to Wczo­raj za­pom­ni o To­bie. O Jut­rze nie można ga­dać, bo Jut­ro jeszcze nie jest nasze.. -cala_ja
W jut­ro Cytaty: Nie py­taj o to, co jut­ro przyniesie. -Horacy
nie-py­taj-o to-co jut­ro-przyniesie
W jut­ro Cytaty: Dziś pod wo­zem, jut­ro na wozie. -Samuel Adalberg
W jut­ro Cytaty: Człowiek dziś jest, jut­ro go nie ma. -Talmud
człowiek-dziś-jest-jut­ro-go nie 
W jut­ro Cytaty: Wid­mo jut­rzej­sze­go dnia. -kitsh
wid­mo-jut­rzej­sze­go-dnia
W jut­ro Cytaty: Dzi­siaj to jest te­raz, a jut­ro to nigdy. -Toni Morrison
dzi­siaj-to jest te­raz-a jut­ro-to nigdy
W jut­ro Cytaty: Gdy jut­ra nie było, miałabym dziś. -LiaMort
gdy-jut­ra-nie było-miałabym-dziś
W jut­ro Cytaty: Nie odkładaj na jut­ro te­go, co trze­ba zniszczyć dziś. -Harlan Coben
nie-odkładaj-na jut­ro-te­go-co trze­ba-zniszczyć-dziś
W jut­ro Cytaty: 'Jut­ro' to już ko­lej­na życiowa za­gad­ka człowieka. -Chemicals
'jut­ro'-to już-ko­lej­na-życiowa-za­gad­ka-człowieka
W jut­ro Cytaty: Jest mi źle- dzi­siaj, jut­ro i pojutrze. -ktos-do-kochania
W jut­ro Cytaty: Sta­rość za­miast jut­ra po­siada wczoraj. -Alfred Aleksander Konar
W jut­ro Cytaty: Kto tak mądry, że zgadnie, Co mu jut­ro przypadnie?  -Jan Kochanowski
kto-tak-mądry-że zgadnie-co-mu jut­ro-przypadnie 
W jut­ro Cytaty: Ma­lut­ka osóbka z og­romnym sercem Nies­po­tyka­nym da­rem do uśmiechu Cier­pli­wa, wyt­rwała, dająca nadzieję Na lep­sze jut­ro, jut­ro bez lęku Ma­lut­ka osóbka z og­romnym sercem Ma­lut­ka, sięgająca led­wo do ramion Duchem wiel­ka, wiel­kie jej uczucie I znów jes­teśmy sa­mi i znów zmysły się palą Ma­lut­ka osóbka z og­romnym sercem To co Nam, ni­komu się nie zdarzyło Niech krad­nie każdą se­kundę do końca życia Je­dyna ta­ka, mała, wiel­ka Miłość. -Bruno
W jut­ro Cytaty: Wyrozumiałość- uśmie­chnięte spojrzenie ...jut­ro, pojutrze... K.A.Sz. 20.01.2016r. -Cris
wyrozumiałość-uśmie­chnięte-spojrzenie-jut­ro-pojutrze-kasz-20012016r
W jut­ro Cytaty: Nie odkładaj nig­dy do jut­ra te­go, co możesz wy­pić dzisiaj. -Julian Tuwim
nie-odkładaj-nig­dy-do jut­ra-te­go-co możesz-wy­pić-dzisiaj
W jut­ro Cytaty: i nikt z nas nie wie co się jut­ro może stać  -samothnick
i nikt-z nas-nie wie-co ę-jut­ro-może-stać 
W jut­ro Cytaty: Korzys­taj z dnia. jut­ro jeszcze nie jest dniem 
korzys­taj-z dnia-jut­ro-jeszcze-nie jest dniem 
W jut­ro Cytaty: Bo gdy Ci źle mu­sisz wie­rzyć, że jut­ro będzie lepiej. -AnDree
bo gdy-ci ź-mu­sisz-wie­rzyć-że jut­ro-będzie-lepiej
W jut­ro Cytaty: Naj­większą szansę na lep­sze jut­ro miałeś wczoraj. -respirer
naj­większą-szansę-na lep­sze-jut­ro-miałeś-wczoraj
W jut­ro Cytaty: For­tu­na bar­dzo jest płocha; dziś mat­ka, jut­ro macocha. -Wespazjan Hieronim Kochowski
W jut­ro Cytaty: Po­wiedz mi Czy przez uczuć mgłę dos­trze­gasz Praw­dziwą mnie ? Po­wiedz skąd wiesz, że mnie chcesz Dziś, jut­ro i po­jut­rze też… Wy­daję mi się to być za proste… Pat­rzysz w mo­je oczy Widzę w Twych to coś… Czy wiesz Kim jes­tem ? Czy wiesz Ko­mu chcesz od­dać swo­je życie, Swo­je ser­ce ? Boję się… Pod­daję się… Przed uczu­ciem nie ucieknę… Przed Tobą nie zbiegnę… Po pros­tu nie mogę… Nie umiem… Nie chcę…  -Uśmiechnięta Anielica
W jut­ro Cytaty: Nadzieje na jut­ro są at­rakcyj­ne, póki dziś nie stało się wczoraj. -William Faulkner
nadzieje-na jut­ro-są at­rakcyj­ne-póki-dziś-nie stało ę-wczoraj
W jut­ro Cytaty: • 
 - szu­kaj-mnie-w jut­rze-a nie w przed­wczo­raj- 
W jut­ro Cytaty: Mo­je wczo­raj umarło, dziś jeszcze żyje, a jut­ro nie istnieje. -Emmalice
mo­-wczo­raj-umarło-dziś-jeszcze-żyje-a jut­ro-nie istnieje
W jut­ro Cytaty: Cie­szmy się tym co ma­my dziś. Bo jut­ro możemy nie mieć nic. -KICIA1
cie­szmy ę-tym-co ­my-dziś-bo-jut­ro-możemy-nie mieć-nic
W jut­ro Cytaty: Jut­ro jest zaw­sze czys­te, nies­ka­lane żad­nym błędem. -Lucy Maud Montgomery
jut­ro-jest zaw­sze-czys­te-nies­ka­lane-żad­nym-błędem