W młodości Stu­diuje­my Do­rosłych Cytaty

W młodości Stu­diuje­my Do­rosłych Cytaty: W młodości stu­diuje­my do­rosłych, aby osiągnąć mądrość. W do­rosłości stu­diuje­my dzieci, aby zro­zumieć, czym jest szczęście. -Peter Rosegger


w młodoś-stu­diuje­my-do­rosłych-aby osiągnąć-mądrość-w do­rosłoś-stu­diuje­my-dzieci-aby zro­zumieć-czym-jest szczęście
W młodości Stu­diuje­my Do­rosłych Cytaty: Ko­bietę stu­diuje się 3 ty­god­nie, kocha - 3 miesiące, kłóci się z nią 3 la­ta, zno­si 30; a dzieci ro­bią to sa­mo od nowa. -Hipolit Taine


ko­bietę-stu­diuje ę-3 ty­god­nie-kocha- 3 miesią-kłó ę-z ą-3 ­-zno­-30-a dzieci-ro­bią-to ­mo-od nowa
W młodości Stu­diuje­my Do­rosłych Cytaty: Stu­diowa­nie ob­razów pro­wadzi do stu­diów nad człowiekiem, a stu­dia nad człowiekiem pro­wadzą do zasępienia nad sta­nem świata. -R » Anne Rice » Wampir Armand


stu­diowa­nie-ob­razów-pro­wadzi-do stu­diów-nad-człowiekiem-a stu­dia-nad-człowiekiem-pro­wadzą-do zasępienia-nad-sta­nem-świata
W młodości Stu­diuje­my Do­rosłych Cytaty: W młodości nasze szczęście jest nadzieją, w starości - rozpamiętywaniem nadziei młodości. -Samuel Coleridge


w-młodoś-nasze-szczęście-jest-nadzieją-w-staroś-rozpamiętywaniem-nadziei-młodoś
W młodości Stu­diuje­my Do­rosłych Cytaty: W młodości nasze szczęście jest nadzieją; w starości - rozpamiętywaniem nadziei młodości. -Samuel Coleridge


w-młodoś-nasze-szczęście-jest-nadzieją-w-staroś-rozpamiętywaniem-nadziei-młodoś
W młodości Stu­diuje­my Do­rosłych Cytaty: Żeby zrobić dobry użytek z życia, należałoby mieć w młodości doświadczenie wieku dojrzałego, a w starości wigor młodości. -Stanisław August Poniatowski


Żeby-zrobić-dobry-użytek-z-życia-należałoby-mieć-w-młodoś-doświadczenie-wieku-dojrzałego-a-w-staroś-wigor-młodoś
W młodości Stu­diuje­my Do­rosłych Cytaty: Stu­diowa­nie li­tera­tury nie jest niczym in­nym jak stu­diowa­niem ludzi. -Aurore Dudevant (George Sand)


stu­diowa­nie-li­tera­tury-nie jest niczym-in­nym-jak stu­diowa­niem-ludzi
W młodości Stu­diuje­my Do­rosłych Cytaty: Dziec­ko pat­rzy na do­rosłych w górę, wsku­tek cze­go ich ob­raz jest wyolbrzymiony. -Antoni Kępiński


dziec­ko-pat­rzy-na do­rosłych-w górę-wsku­tek-cze­go-ich-ob­raz-jest wyolbrzymiony
W młodości Stu­diuje­my Do­rosłych Cytaty: Dla dzieci trze­ba pi­sać jak dla do­rosłych, tyl­ko lepiej. -Maksym Gorki


dla-dzieci-trze­ba-pi­ć-jak dla-do­rosłych-tyl­ko-lepiej
W młodości Stu­diuje­my Do­rosłych Cytaty: Żyje­my w cza­sach, gdzie do­rośli zacho­wują się jak dzieci, a najmłod­si często muszą uda­wać do­rosłych. [7.04.2013, z mo­jego moblo]  -watchingmefall


Żyje­my-w cza­sach-gdzie-do­rośli-zacho­wują ę-jak dzieci-a najmłod­-często-muszą-uda­wać-do­rosłych-7042013 z mo­jego
W młodości Stu­diuje­my Do­rosłych Cytaty: Ganiąc jednego naprawisz stu. -Owidiusz


ganiąc-jednego-naprawisz-stu
W młodości Stu­diuje­my Do­rosłych Cytaty: Jednego zganisz, stu naprawisz. -Owidiusz


jednego-zganisz-stu-naprawisz
W młodości Stu­diuje­my Do­rosłych Cytaty: Rozgniewany tłum jest potworem o stu głowach. -Horacy


rozgniewany-tłum-jest-potworem-o-stu-głowach
W młodości Stu­diuje­my Do­rosłych Cytaty: Wciągnęła śnieg i stu­ka w jarzeniówkę cho­ra biedronka  -to_tylko_łzy


wciągnęła-śnieg-i-stu­ka-w jarzeniówkę-cho­ra-biedronka 
W młodości Stu­diuje­my Do­rosłych Cytaty: Trzeba by stu oczu, by móc je na wszystko przymykać. -Stanisław Jerzy Lec


W młodości Stu­diuje­my Do­rosłych Cytaty: Jeden ojciec znaczy więcej niż stu nauczycieli. -George Herbert


jeden-ojciec-znaczy-więcej-ż-stu-nauczycieli
W młodości Stu­diuje­my Do­rosłych Cytaty: Co naj­bar­dziej lu­bią stu­den­ci? Piątki... -bystry.76


co naj­bar­dziej-lu­bią-stu­den­-piątki
W młodości Stu­diuje­my Do­rosłych Cytaty: Jeden doświadczony lekarz wart jest stu wojowników. -Homer


jeden-doświadczony-lekarz-wart-jest-stu-wojowników