W niewie­dzy Cytaty

W niewie­dzy Cytaty: Wie­dza, to ta część naszej niewie­dzy, którą uporządko­waliśmy i skatalogowaliśmy. -Ambrose Bierce


wie­dza-to  część-naszej-niewie­dzy-którą-uporządko­waliśmy-i skatalogowaliśmy
W niewie­dzy Cytaty: Urok pier­wszej miłości po­lega na naszej niewie­dzy, że to się może kiedyś skończyć. -Benjamin Disraeli


urok-pier­wszej-miłoś-po­lega-na naszej-niewie­dzy-że to ę-może-kiedyś-skończyć
W niewie­dzy Cytaty: Ko­mu ty­siące lat nie mówią nic, niech w ciem­ności niewie­dzy żyje z dnia na dzień. -Johann Wolfgang Goethe


ko­mu-ty­ą-lat-nie mówią-nic-niech-w ciem­noś-niewie­dzy-żyje-z dnia-na dzień
W niewie­dzy Cytaty: Rozsądnie jest wie­dzieć ty­le, ile się da, ale jeszcze rozsądniej jest ut­rzy­mywać in­nych w niewie­dzy co do włas­nej wiedzy. -Melvin Burgess


rozsądnie-jest wie­dzieć-ty­-ile ę-da-ale-jeszcze-rozsądniej-jest ut­rzy­mywać-in­nych-w niewie­dzy-co do włas­nej-wiedzy
W niewie­dzy Cytaty: Naj­gor­szym wro­giem wie­dzy nie jest niewie­dza, lecz wie­dza połowiczna. -Enrico Fermi


naj­gor­szym-wro­giem-wie­dzy-nie jest niewie­dza-lecz-wie­dza-połowiczna
W niewie­dzy Cytaty: Są ludzie, którzy pochodzą znikąd i do­nikąd nie wy­rywają się ich ser­ca! To ludzie głębo­ko nie­szczęśli­wi, przy tym pogrążeni w niewie­dzy o roz­miarach swo­jego nieszczęścia. -Henryk Pająk


W niewie­dzy Cytaty: Prze­syce­nie wiedzą po­budza niekiedy moją wrażli­wość na od­czu­wanie szczęścia. (czy­taj: po 12 godzi­nach męki, rozświet­liłem swoją ciem­notę; lub też czy­taj: zrzu­ciłem z barków ciężar niewie­dzy, al­bo czy­taj: nie czuję się już zes­tre­sowa­ny tym, że nic nie wiem). -MarcoPolo


W niewie­dzy Cytaty: Mało wie­dzy od­da­la od Bo­ga. Dużo wie­dzy spro­wadza do Niego z powrotem. -Louis Pasteur


mało-wie­dzy-od­da­-od bo­ga-dużo wie­dzy-spro­wadza-do niego-z powrotem
W niewie­dzy Cytaty: Nauka nie świad­czy o inteligencji... Nauka ja­ko przys­wa­janie wie­dzy - po­siada­nie tej wie­dzy to mądrość, a in­te­ligen­cją jest umiejętność wy­korzys­ta­nia mądrości... -Papużka


nauka-nie świad­czy-o inteligencji-nauka-ja­ko-przys­wa­janie-wie­dzy- po­siada­nie-tej wie­dzy-to mądrość-a in­te­ligen­cją
W niewie­dzy Cytaty: gdy sta­nie ci umysł... zrodzi się pytanie wie­rzchołek to? czy czu­bek mo­cium panie Szy­der­stwo - to pożądli­wość włas­na. Na swo­jej drodze zniszczy wszystko co jest jej niewy­god­ne, tworząc fałszy­we fak­ty. Nie dba o naukę ani żadną re­ligię. Żyje ciągłym kłam­stwem i go pielęgnu­je, ja­ko je­dyną pop­rawność przy­pisaną sobie. Wpi­suje się w książki do edu­kac­ji... w świado­mość niewie­dzy. Oba­lając klucz do przeszłości, tworzy błędne koło fałszu. Oto cel elit. / zag­wos­tka / Dlacze­go Dar­win przed śmier­cią... pokutował?  -wdech


W niewie­dzy Cytaty: Niewie­dza oraz po­siada­nie us­ta­lonych kon­cep­cji ułat­wiają życie. -Stefan Kisielewski


niewie­dza-oraz-po­siada­nie-us­­lonych-kon­cep­cji-ułat­wiają-życie
W niewie­dzy Cytaty: A jed­nak mieli coś wspólne­go ze sobą. On ciągle pragnął zdo­bywać ko­biety ona ar­ka­na wie­dzy . Zdradziło go uza­leżnienie od włas­ne­go ego Przedłożył wolę zdo­bywa­nia ko­biet po­nad wolę zdo­bywa­nia wie­dzy o nich i w pew­nym mo­men­cie naj­ważniej­sze stało się dla niego już tyl­ko zry­wanie jabłek . Jakże często zwykła kpi­na by­wa je­dynym oparciem. -natalia(__ups


W niewie­dzy Cytaty: Kto wie­dzy poszu­kuje, ten się edukuje. -Bujak Bogusław


W niewie­dzy Cytaty: Mądrość za­leży od trzech rzeczy: oso­bowości, wie­dzy, samokontroli. -Sokrates


mądrość-za­ży-od trzech-rzeczy-oso­bowoś-wie­dzy-samokontroli
W niewie­dzy Cytaty: Nie można uwie­rzyć w Pa­na Bo­ga tyl­ko od wie­dzy, że to nam dob­rze zrobi. -Stanisław Lem


nie-można-uwie­rzyć-w pa­na-bo­ga-tyl­ko-od wie­dzy-że to nam-dob­rze-zrobi
W niewie­dzy Cytaty: Wiel­ko­duszności i to­leran­cji nie na­bywa się na drodze wie­dzy intelektualnej. -Krio


wiel­ko­dusznoś-i to­leran­cji-nie na­bywa ę-na drodze-wie­dzy-intelektualnej
W niewie­dzy Cytaty: Jes­tem niewie­rza­ca a wciaz mo­wie ze Bog mi Cie zes­lal z nieba. Jes­tes jak aniol, czu­wasz na­de mna, a Two­je ra­miona spra­wiaja ze czu­je sie jak w niebie. Bo­ze, kocham go!  -blanejszyna


W niewie­dzy Cytaty: Ig­no­ran­cja błogosławieństwem, a chęć wie­dzy może być bo­les­na, cza­sami na­wet zabójcza. -Emmalice


ig­no­ran­cja-błogosławieństwem-a chęć-wie­dzy-może-być-bo­­na-cza­sami-na­wet-zabójcza