W ofer­tach Mu­simy Cytaty

W ofer­tach Mu­simy Cytaty: prze­biera­jac w ofer­tach mu­simy pa­mietac ze kiedys sie skoncza  -badtomek


prze­biera­jac-w ofer­tach-mu­simy-pa­mietac-ze kiedys-sie-skoncza 
W ofer­tach Mu­simy Cytaty: Mu­simy nau­czyć się żyć i kochać siebie nawza­jem, za­nim będzie za późno. Mu­simy przes­tać! Mu­simy przes­tać się up­rzedzać, mu­simy przes­tać niena­widzić, przes­tać żyć w strachu przed włas­ny­mi sąsiadami. -Michael Jackson


W ofer­tach Mu­simy Cytaty: W świecie pełnym niena­wiści ciągle mu­simy mieć nadzieję. W świecie pełnym zła, wciąż mu­simy być pełni otuchy. W świecie pełnym roz­paczy, na­dal mu­simy mieć od­wagę, by marzyć. W świecie za­nurzo­nym w nieuf­ności, my ciągle mu­simy mieć siłę, by wierzyć. -Michael Jackson


W ofer­tach Mu­simy Cytaty: So­do­ma wciąż prosperuje na słupie so­li sex ofer­ty się afiszuje. -eskimoska86


so­do­-wciąż-prosperuje-na-słupie-so­li-sex-ofer­ty ę-afiszuje
W ofer­tach Mu­simy Cytaty: Czyżby co­raz bo­gat­sza ofer­ta środków c z y s t o ś c i zwias­to­wała co­raz brud­niej­sze czasy?  -nicola-57


czyżby-co­raz-bo­gat­sza-ofer­-środków-c z y s t o ś c i zwias­to­wała-co­raz-brud­niej­sze-czasy 
W ofer­tach Mu­simy Cytaty: Pa­nien­ka w pan­to­fel­kach wra­ca z Czar­ne­go Sta­wu pod Ry­sami w stronę Mor­skiego Oka. Przed ni­mi idzie chłopak w bu­tach trekkingowych. - Gdzie oni chodzą w ta­kich bu­tach - py­ta kolegi - Chy­ba na Ry­sy, no bo gdzie in­dziej - od­parł kolega. zasłysza­ne dziś...ręce opa­dają ;)  -bystry.76


W ofer­tach Mu­simy Cytaty: Wiele w życiu mu­simy. Ale nie mu­simy czy­nić zła. A jeśli ja­kaś siła, ja­kiś strach, zmusza nas do czy­nienia zła, to nie zmu­si nas do te­go, byśmy te­go zła chcieli. Tym bar­dziej nie zmu­si nas do te­go, abyśmy trwa­li w tym chce­niu. W każdej chwi­li możemy wznieść się po­nad siebie i zacząć wszys­tko od nowa. -Józef Stanisław Tischner


W ofer­tach Mu­simy Cytaty: Trza być w bu­tach na weselu. -Stanisław Wyspiański


W ofer­tach Mu­simy Cytaty: Ja­ko JESZ po kon­tach jeżdżę osuniętych.   -wdech


ja­ko-jesz-po kon­tach-żdżę-osuniętych- 
W ofer­tach Mu­simy Cytaty: Miłość jest jak od­ra, wszys­cy mu­simy ją przebyć. -Jerome Klapka


miłość-jest jak od­ra-wszys­cy-mu­simy-ją przebyć
W ofer­tach Mu­simy Cytaty: Mu­simy nieść krzyż, za­nim on nas będzie niósł. -Paul Claudel


mu­simy-nieść-krzyż-za­nim-on nas-będzie-ósł
W ofer­tach Mu­simy Cytaty: Mu­simy być niewol­ni­kami praw, abyśmy by­li wolni. -Cyceron


mu­simy-być-niewol­­kami-praw-abyśmy-by­li-wolni
W ofer­tach Mu­simy Cytaty: Praw­da w us­tach kłam­cy zaw­sze budzi wątpliwości... -Papużka


praw­da-w us­tach-kłam­cy-zaw­sze-budzi-wątpliwoś
W ofer­tach Mu­simy Cytaty: będąc 5 kołem mu­simy być przy­goto­wani na wykorzystywanie  -badtomek


będąc-5 kołem-mu­simy-być-przy­goto­wani-na wykorzystywanie 
W ofer­tach Mu­simy Cytaty: Sta­ra to praw­da, że w po­lity­ce często mu­simy uczyć się od wrogów. -Włodzimierz Lenin


sta­ra-to praw­da-że w po­lity­-często-mu­simy-uczyć ę-od wrogów
W ofer­tach Mu­simy Cytaty: Im więcej w człowieku zła, tym bar­dziej mu­simy go kochać. -Mikołaj Gogol


im więcej-w człowieku-zła-tym-bar­dziej-mu­simy-go kochać
W ofer­tach Mu­simy Cytaty: Kiedy przychodzi do nas spokój, mu­simy go przyjąć z ot­warty­mi rękoma. -Arthur Schopenhauer


kiedy-przychodzi-do nas-spokój-mu­simy-go przyjąć-z ot­warty­mi-rękoma
W ofer­tach Mu­simy Cytaty: Nie mu­simy mieć ty­siąca wspólnych cech, by być razem. -Who


nie-mu­simy-mieć-ty­ąca-wspólnych-cech-by być-razem