W po­topie Krwi Cytaty

W po­topie Krwi Cytaty: Równie dob­rze mog­li­byśmy wy­magać od ko­goś, aby wciąż no­sił ub­ra­nie, które mu pa­sowało za chłopięcych lat, jak żądać od społeczeństwa, aby po­zos­ta­wało w for­mach życia wyt­worzo­nych przez bar­barzyńskich przodków. Jest to dążenie bez­sensow­ne, które za naszych czasów pogrążyło świat w po­topie krwi. -Thomas Jefferson


W po­topie Krwi Cytaty: Nie dla zjed­nocze­nia z Ziemią, nie dla spogląda­nia na Słońce, nic nie ro­bić, nie oglądać się za plecy, tyl­ko biec przed siebie. Lochy tam na wzgórzu, Słońce w jed­nej z cel, Słońce żeg­na się z nami, me­dyk głosi na­dejście Nocy, zbliża się Noc. Księżyc spływa krwią, czer­wo­ne światło Nocy, za­mor­do­wany leży we krwi Dzień, we włas­nej krwi, siłą zdo­byta korona, nas­tała Noc, jed­no kończy się, dru­giego nad­szedł czas, ko­rona we krwi na głowie Królo­wej Nocy. -Aidan


W po­topie Krwi Cytaty: Eses­manów obo­wiązu­je jed­na pod­sta­wowa za­sada. Mu­simy postępo­wać uczci­wie, przyz­woicie, lo­jal­nie i ko­leżeńsko wyłącznie wo­bec ludzi naszej krwi. Nie ob­chodzi mnie ani na jotę los Ros­ja­nina czy Czecha. Od in­nych na­rodów weźmiemy to, co dla naszej krwi przed­sta­wia pewną war­tość, po­rywając, jeżeli to będzie ko­nie­czne, ich dzieci i wycho­wując je tu, pośród nas. -Heinrich Himmler


W po­topie Krwi Cytaty: Bogowie łakną krwi. -Desmoulins


W po­topie Krwi Cytaty: Łzy są krop­la­mi krwi duszy. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


W po­topie Krwi Cytaty: Ho­noro­wy daw­ca cudzej krwi. -Andrzej Coryell


W po­topie Krwi Cytaty: Poezja to przemiana krwi w atrament. -Thomas Stearns Eliot


W po­topie Krwi Cytaty: Łzy są kroplami krwi duszy. -Augustyn Św


W po­topie Krwi Cytaty: Łakniesz krwi - bądź pchłą. -Stanisław Jerzy Lec


W po­topie Krwi Cytaty: Konserwatysta ma swą postawę we krwi. -Georg Quabbe


W po­topie Krwi Cytaty: Byłem w piekle. Skąd się biorą sny na równi tym potworom? Pochłonięty nocną zmorą wciąż mam duszę strasznie chorą. A ma­kab­ry tej senności nie ma tu, w rzeczywistości. Dzi­siaj w no­cy byłem w miejscu pełnym krwi i bez litości. Seans w ki­nie się okazał w czas od­legły wstecz podróżą do obo­zu ludobójstwa, krwi się lało bar­dzo dużo. Co ta­kiego jest w snach strasznych, że choć są tak bar­dzo chore to ja kocham tam pow­ra­cać ... Czy ma dusza jest potworem?  -Moon G


W po­topie Krwi Cytaty: Gdy strach jest blady trzeba mu krwi. -Stanisław Jerzy Lec


W po­topie Krwi Cytaty: Najlepsze co może człowiek ofiarować po krwi, to łza. -Alphonse Lamartine


najlepsze-co-może-człowiek-ofiarować-po-krwi-to-łza
W po­topie Krwi Cytaty: Nie ufaj swemu sercu, łaknie twej krwi. -Stanisław Jerzy Lec


W po­topie Krwi Cytaty: ból (nie)istnienia czar­na plama w kałuży krwi  -vona


ból-nieistnienia-czar­na-plama-w-kałuży-krwi 
W po­topie Krwi Cytaty: Czy ujmiemy w ręce świat zniesławiony w krwi aż do krańca? -Włodzimierz Lenin


czy-ujmiemy-w-rę-świat-zniesławiony-w-krwi-aż-do-krańca
W po­topie Krwi Cytaty: Uczucia leżą we krwi, budzi je prawo silniejsze od woli ludzkiej. -Melania Parczewska


uczucia-żą-we-krwi-budzi-prawo-silniejsze-od-woli-ludzkiej
W po­topie Krwi Cytaty: Przysięgi najświętsze są słomką dla tych ogni, co we krwi goreją. -Giovanni Giacomo Casanova


przysięgi-najświętsze-są-słomką-dla-tych-ogni-co-we-krwi-goreją