W po­wiet­rzu Trop Po­pijam Cytaty

W po­wiet­rzu Trop Po­pijam Cytaty: Zak­witło mi słońce Nieobecnym gdy brud­ne uli­ce po­mar­szczo­ne deszczem na śmiet­nisku życiowych odpadów Łapię miodo­we chwi­le o Nieznajomy w tros­ce o jutro układam je w wodzie by urosły bo idziesz za mną krok za krokiem ale o mi­lion mi­nut dalej jes­teś na pewno tuż kocham Cię już dziś ry­sując w po­wiet­rzu trop po­pijam kawę sznurówką przy­wiąza­na pragnieniem roz­wiąza­nia mnie do duszy bo słońce wysoko a Ty za mną w objęciach świata. -Afrozja


W po­wiet­rzu Trop Po­pijam Cytaty: Tu­taj ma­gia uno­si się w po­wiet­rzu, może czu­le objąć lub zag­ro­zić. Tu­taj wróżki knują in­try­gi lub tańczą na skałach, a cza­row­ni­ce rzu­cają dob­re lub złe zaklęcia. -Nora Roberts


W po­wiet­rzu Trop Po­pijam Cytaty: Tańczą płomienie W po­wiet­rzu is­kierek blask Przy og­nisku bal Krys­ty­na Sz. 17.10.2014r. -krysta


tańczą-płomienie-w-po­wiet­rzu-is­kierek-blask-przy-og­nisku-bal-krys­ty­na-sz-17102014r
W po­wiet­rzu Trop Po­pijam Cytaty: W po­wiet­rzu jesień Miłość tulą w ramionach Ma­saż dla serca Krys­ty­na Sz. 20.09.2014r. -krysta


w-po­wiet­rzu-jesień-miłość-tulą-w ramionach-ma­ż-dla-serca-krys­ty­na-sz-20092014r
W po­wiet­rzu Trop Po­pijam Cytaty: Można ka­mień rzu­cić w po­wiet­rze. Przez to jed­nak nie urosną mu skrzydła. -Fryderyk Chrystian Hebbel


można-ka­mień-rzu­ć-w po­wiet­rze-przez to jed­nak-nie urosną-mu skrzydła
W po­wiet­rzu Trop Po­pijam Cytaty: Czym jest cisza w po­wiet­rzu? Jest to spokój w sze­rokich przes­trze­niach powietrznych. -Arystoteles


czym-jest cisza-w po­wiet­rzu-jest-to spokój-w sze­rokich-przes­trze­niach-powietrznych
W po­wiet­rzu Trop Po­pijam Cytaty: Ciem­no. Zim­no.Cisza i spokój. W po­wiet­rzu uno­si się za­pach kwitnących bzów, zielo­ne alej­ki. Ro­baki py­tają, ile jeszcze życia prze­de mną. Głod­ne. Sam chciałbym wie­dzieć, ile ra­zy na­leży um­rzeć, aby przes­tać żyć. Umarłeś choćby raz?  -LunaAter


W po­wiet­rzu Trop Po­pijam Cytaty: Nikt nie od­rzu­ca ciebie, od­rzu­ca tyl­ko to, kim jes­teś według je­go mniema­nia. Zresztą, jest to broń obo­sie­czna, nikt też nie ak­ceptu­je ciebie. Dopóki ludzie się nie obudzą, po pros­tu ak­ceptują lub od­rzu­cają po­siada­ne przez siebie wyob­rażenie o to­bie. Stworzy­li so­bie twój wi­zeru­nek i al­bo go od­rzu­cają, al­bo akceptują. -M » Anthony de Mello » Przebudzenie


W po­wiet­rzu Trop Po­pijam Cytaty: Twą obec­ność wyczu­wam a priori do­tykam two­jej duszy dłonią swo­jej wiary pal­cem przeznaczenia ry­sujesz w po­wiet­rzu znaki ma­lujesz moją twarz a ja.: za­mykam oczy słyszę lek­ki szelest czuję mi­nimal­ny wiat­ru po­wiew w us­tach dziw­ny smak --- da­ta na­pisa­nia: 08-11-2005 r. autor: Emi­lia Szumiło  -Emilia Szumiło


W po­wiet­rzu Trop Po­pijam Cytaty: Co mam zro­bić z od­rzu­coną miłością? Włożyć w paczkę, wysłać Pa­nu Bogu? Rzu­cić mu w twarz i krzyknąć ze złością? Chy­ba nie ma in­ne­go spo­sobu... ~Out  -Mrs Vercetti


co mam-zro­bić-z od­rzu­coną-miłośą-włożyć-w paczkę-wysłać-pa­nu-bogu-rzu­ć-mu w twarz-i krzyknąć-ze złośą-chy­ba
W po­wiet­rzu Trop Po­pijam Cytaty: Smyczkiem delikatnie grasz me­lo­dię me­go serca. W po­wiet­rzu tańczy melancholia. Uczuć mych wianek muskasz, słów lekką mgiełką, co ok­ry­wa nasze na­gie dusze. Dreszcz myśli trąca, Gdy warg swych niebo z mym niebem złączasz. Między nieby­tem jesteśmy a łąką spełnienia. Nie pot­rze­ba nam słów, nie pot­rze­ba na­wet milczenia... -Malyor


W po­wiet­rzu Trop Po­pijam Cytaty: Ko­biety są jak je­lenie - rzu­cił Co­hen z miną znaw­cy. - Nie można się na nie rzu­cać, trze­ba je ścigać. -Terry Pratchett


ko­biety-są jak ­lenie- rzu­ł-co­hen-z miną-znaw­cy- nie-można ę-na nie rzu­cać-trze­ba- ścigać
W po­wiet­rzu Trop Po­pijam Cytaty: Życiem człowieka roz­trop­ne­go kierują prawdopodobieństwa. -Cyceron


Życiem-człowieka-roz­­ne­go-kierują-prawdopodobieństwa
W po­wiet­rzu Trop Po­pijam Cytaty: Nieraz głup­stwo człowieka ra­towało, a roz­trop­ność gubiła. -Zbyszko Bednorz


nieraz-głup­stwo-człowieka-ra­towało-a roz­­ność-gubiła
W po­wiet­rzu Trop Po­pijam Cytaty: Kiedy miłość nas opa­nuje, roz­trop­ność idzie w las. -Jean La Fontaine


kiedy-miłość-nas-opa­nuje-roz­­ność-idzie-w las
W po­wiet­rzu Trop Po­pijam Cytaty: Pragnę rzu­cić się... rzu­cić się w wo­dos­pad życia... I na­wet jeśli przyj­dzie upaść bo­leśnie na ka­mienie - nie żałować!  -Andrea


pragnę-rzu­ć-ę-rzu­ć ę-w wo­­pad-życia-i-na­wet-śli-przyj­dzie-upaść-bo­śnie-na ka­mienie- nie żałować 
W po­wiet­rzu Trop Po­pijam Cytaty: To świąty­ni miast miłości Gdzie słońce mieni się w Sekwanie Każde­go ciepło ugości Każde­go wpędzi w zakochanie Gorące uczu­cia unoszą się na wiet­rze Jak złotą wstęgą przepasane Słodką wo­nią przesączo­ne po­wiet­rze I wśród rodzi­ny opowiedziane  -Chelsea Moore


W po­wiet­rzu Trop Po­pijam Cytaty: Znów mrok po­koju ro­man­su­je z blas­kiem świec... W po­wiet­rzu czuć odurzającą woń wiśni. Chodź do mnie, to nasza chwila. Widzę Two­je spojrzenie... Widzę pragnienie. Daj się ponieść. Zsu­wasz z moich ra­mion jed­wabną sukienkę... Prze­suwasz palcem Po moich ustach... Szyi... Po odzianych półmro­kiem ramionach... Niżej... Nasze us­ta roz­poczy­nają zmysłowy taniec... Od­daj mi wodze kochanie, a zaz­nasz ra­ju na ziemi... -Martini2726