W prze­ciw­ni­ka Cytaty

W prze­ciw­ni­ka Cytaty: Ob­raz prze­ciw­ni­ka - prze­ciw­nik ja­ko kreac­ja artystyczna. -Karol Irzykowski


ob­raz-prze­ciw­­ka- prze­ciw­nik-ja­ko-kreac­ja-artystyczna
W prze­ciw­ni­ka Cytaty: Pe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności w każdej okaz­ji. Op­ty­mis­ta widzi okazję w każdej prze­ciw­ności -Winston Churchill


pe­symis­-szu­ka-prze­ciw­noś-w-każdej-okaz­ji-op­ty­mis­-widzi-okazję-w-każdej-prze­ciw­noś
W prze­ciw­ni­ka Cytaty: Słaby prze­ciw­nik to dob­ry wo­rek tre­nin­go­wy, jed­nak jeśli nig­dy nie tra­fisz na sil­ne­go prze­ciw­ni­ka na­wet ten wo­rek tre­nin­go­wy będzie sta­nowił zagrożenie. -FilizofNieznany


słaby-prze­ciw­nik-to dob­ry-wo­rek-tre­nin­go­wy-jed­nak-śli-nig­dy-nie tra­fisz-na sil­ne­go-prze­ciw­­ka-na­wet-ten-wo­rek
W prze­ciw­ni­ka Cytaty: I tak dzień zmar­no­wał na cze­kanie, co, jak wie­dział, było grzechem: każdą chwilę na­leży przeżywać. Cze­kanie to grzech prze­ciw cza­som, które do­piero na­dejdą, jak również prze­ciw obec­nym, zlek­ce­ważonym chwilom. -Neil Gaiman


W prze­ciw­ni­ka Cytaty: Od­po­wie­dzcie prze­mocą na prze­moc. Jeśli je­den z nas upad­nie dziś, pięciu prze­ciw­ników mu­si upaść jutro. -Eva Perón (Evita)


od­po­wie­dzcie-prze­mocą-na prze­moc-jeśli ­den-z nas-upad­nie-dziś-pięciu-prze­ciw­ników-mu­-upaść-jutro
W prze­ciw­ni­ka Cytaty: Ludzie od­wołują się od zwycza­ju do ro­zumu i od ro­zumu do zwycza­ju, za­leżnie od te­go, co im jest wy­god­ne; i od­stępują od zwycza­ju, gdy te­go wy­maga ich in­te­res, al­bo znów prze­ciw­sta­wiają się ro­zumo­wi, gdy tyl­ko ro­zum jest prze­ciw nim. -Thomas Hobbes


W prze­ciw­ni­ka Cytaty: Po­nieważ więc książę obo­wiąza­ny jest umieć używać bes­tii, po­winien so­bie wyb­rać li­sa i lwa, lew bo­wiem nie po­radzi prze­ciw sieciom, lis nie po­radzi prze­ciw wil­kom. Na­leży więc być li­sem, aby się poz­nać na sieciach, i lwem, aby od­straszać wilków. -Niccolò Machiavelli


W prze­ciw­ni­ka Cytaty:


nie-da ę-prze­widzieć-ruchu-prze­ciw­­ka-śli-nie wiemy-jak jest ob­sta­wiony-~pa­weł-rychlica 
W prze­ciw­ni­ka Cytaty: Nie tępcie występku, jeżeli chce­cie mieć cza­rujące ko­biety - oto re­guła. W prze­ciw­nym wy­pad­ku po­dob­ni będziecie głup­com, co niszczą gąsieni­ce prze­padając za motylami. -Victor Marie Hugo


W prze­ciw­ni­ka Cytaty: Prze­ciw­ne leczy się przeciwnym. -Hipokrates


prze­ciw­ne-leczy ę-przeciwnym
W prze­ciw­ni­ka Cytaty: Bunt prze­ciw ty­ranom to posłuszeństwo Bogu. -Thomas Jefferson


bunt-prze­ciw-ty­ranom-to posłuszeństwo-bogu
W prze­ciw­ni­ka Cytaty: Kto ma prze­ciw­ko so­bie głupców, zasługu­je na zaufanie. -Jean-Paul Sartre


kto- prze­ciw­ko-so­bie-głupców-zasługu­-na zaufanie
W prze­ciw­ni­ka Cytaty: Gdy głupiec uni­ka grzechu, po­wodu­je prze­ciw­ny skutek. -Horacy


gdy-głupiec-uni­ka-grzechu-po­wodu­-prze­ciw­ny-skutek
W prze­ciw­ni­ka Cytaty: Nieśmiałość jest wiel­kim grzechem prze­ciw­ko miłości. -Anatol France (François Anatole Thibault)


W prze­ciw­ni­ka Cytaty: Ro­man­tyzm to bunt kwiatu prze­ciw­ko swoim korzeniom. -Stanisław Brzozowski


ro­man­tyzm-to bunt-kwiatu-prze­ciw­ko-swoim-korzeniom
W prze­ciw­ni­ka Cytaty: Ka­pita­lizm jest zbrod­nią prze­ciw wolności. -kate-em


ka­pita­lizm-jest zbrod­ą-prze­ciw-wolnoś
W prze­ciw­ni­ka Cytaty: Prze­ciw­ko złemu Sta­je ten, co sam brata Wpędził do grobu  -Taiyono Kudarashi


prze­ciw­ko-złemu-sta­-ten-co sam-brata-wpędził-do grobu 
W prze­ciw­ni­ka Cytaty: Jes­tem prze­ciw­ni­kiem za­myka­nia się w folklorze. -Karol Szymanowski


jes­tem-prze­ciw­­kiem-za­myka­nia ę-w folklorze