W rękę Na­giej Ko­biety Cytaty

Go to Gemtracks Beats
W rękę Na­giej Ko­biety Cytaty: Całowa­nie w rękę na­giej ko­biety jest stratą czasu. -Jerzy Leszczyński
całowa­nie-w rękę-na­giej-ko­biety-jest stratą-czasu
W rękę Na­giej Ko­biety Cytaty: Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewien, że mu tę rękę władza odrąbie - podczas buntu robotników w Poznaniu, 1957. -Józef Cyrankiewicz
każdy-prowokator-czy-szaleniec-który-odważy-ę-podnieść-rękę-przeciw-władzy-ludowej-niech-będzie-pewien-że-mu-tę-rękę-władza-odrąbie
W rękę Na­giej Ko­biety Cytaty: Muśnięcie suk­ni ko­biety czys­tej da­je ra­dość żyw­szą niż po­siada­nie ko­biety łatwej. -Jean-Jacques (Jan Jakub) Rousseau
muśęcie-suk­-ko­biety-czys­tej-da­-ra­dość-żyw­szą-ż-po­siada­nie-ko­biety-łatwej
W rękę Na­giej Ko­biety Cytaty: Ko­biety w miłości są prak­tyczniej­sze od mężczyzn. Miłość u mężczyz­ny led­wo cząstkę życia wy­pełnia, dla ko­biety jest treścią życia. -Michał Bałucki
ko­biety-w miłoś-są prak­tyczniej­sze-od mężczyzn-miłość u mężczyz­ny-led­wo-cząstkę-życia-wy­pełnia-dla-ko­biety
W rękę Na­giej Ko­biety Cytaty: Im­po­nują mi ko­biety pew­ne siebie oraz in­te­ligen­tne, ale nie za­rozu­miałe. Dow­cipne, od­ro­binę sar­kastyczne, ale też tak­towne. Lu­bię ko­biety, które mi­mo pres­ji otocze­nia pot­ra­fią po­wie­dzieć ot­warcie, że nie czują pot­rze­by by­cia matką i żoną. Dla których ważne jest życie w zgodzie ze swoimi prag­nieniami i ak­ceptac­ja siebie. Na ko­niec lu­bię ko­biety, bo lu­bię siebie. -Elizabetta
W rękę Na­giej Ko­biety Cytaty: Życie mężczyz­ny kręci się zaw­sze wokół jed­nej, je­dynej ko­biety, w której za­wierają się wszys­tkie ko­biety świata, szczyt wszel­kich ta­jem­nic i klucz do wszys­tkich odpowiedzi. -Arturo Pérez-Reverte
W rękę Na­giej Ko­biety Cytaty: Piękne ko­biety wierzą w swoją in­te­ligen­cję; ko­biety in­te­ligen­tne nie wierzą w swoją urodę. -Pablo Ruiz Picasso
piękne-ko­biety-wierzą-w swoją-in­te­ligen­cję-ko­biety-in­te­ligen­tne-nie wierzą-w swoją-urodę
W rękę Na­giej Ko­biety Cytaty: Ręka budzi rękę. -Anonim
ręka-budzi-rękę
W rękę Na­giej Ko­biety Cytaty: Dob­re ko­biety są lep­sze niż dob­rzy mężczyźni. Złe ko­biety są gor­sze niż źli mężczyźni. -Marcel Achard
dob­re-ko­biety-są lep­sze-ż-dob­rzy-mężczyź-złe ko­biety-są gor­sze-ż-źli-mężczyź
W rękę Na­giej Ko­biety Cytaty: ' z jed­nej stro­ny bra­wa, z dru­giej lis­ty gończe.. ' P.R  -cham333
' z jed­nej-stro­ny-bra­wa-z dru­giej-lis­ty-gończe-' pr 
W rękę Na­giej Ko­biety Cytaty: w na­giej ko­biecie wiel­ka to siła bez do­tyka­nia prącie mi postawiła  -poeta wyklęty
w na­giej-ko­biecie-wiel­ka-to ła-bez-do­tyka­nia-prącie-mi postawiła 
W rękę Na­giej Ko­biety Cytaty: miast rękę księżniczki wo­li jej piczki  -poeta wyklęty
miast-rękę-księżniczki-wo­li-jej-piczki 
W rękę Na­giej Ko­biety Cytaty: Trzeba żyć ręka w rękę z rzeczywistością. -Maria Corti
trzeba-żyć-ręka-w-rękę-z-rzeczywistośą
W rękę Na­giej Ko­biety Cytaty: O! Rękę ka­raj, nie śle­py miecz!  -Kornel Ujejski
W rękę Na­giej Ko­biety Cytaty: Gdy­by mężczyźni o tym wie­dzieli, co myślą ko­biety, by­liby dwadzieścia ra­zy natrętniej­szy­mi; gdy­by zaś ko­biety o tym wie­działy, co mężczyźni myślą, byłyby dwadzieścia ra­zy większy­mi kokietkami. -Alfons Karr
W rękę Na­giej Ko­biety Cytaty: Nap­rawdę dob­re chwi­le za­pisu­je się w pa­mięci dru­giej osoby. -Logos
nap­rawdę-dob­re-chwi­-za­pisu­ ę-w pa­mię-dru­giej-osoby
W rękę Na­giej Ko­biety Cytaty: Po dru­giej stro­nie chmur zaw­sze jest czys­te niebo. -Éric-Emmanuel Schmitt
po dru­giej-stro­nie-chmur-zaw­sze-jest czys­te-niebo
W rękę Na­giej Ko­biety Cytaty: Często za­miast wy­ciągać rękę, wy­ciąga­my brudy. -Sławomir Trocki
często-za­miast-wy­ągać-rękę-wy­ąga­my-brudy
W rękę Na­giej Ko­biety Cytaty: Dla dru­giej mnie krążę spojrzeniami wys­ta­wiając chętne na pocałunki ramiona  -Senqa
dla-dru­giej-mnie-krążę-spojrzeniami-wys­­wiając-chętne-na-pocałunki-ramiona 
W rękę Na­giej Ko­biety Cytaty: Całowanie w rękę nagiej kobiety jest stratą czasu. -Charles Chaplin
całowanie-w-rękę-nagiej-kobiety-jest-stratą-czasu
W rękę Na­giej Ko­biety Cytaty: Młodzieńcze! Pa­miętaj, że Na­poleon wkładał rękę za włas­ny dekolt!  -Janina Ipohorska
młodzieńcze-pa­miętaj-że na­poleon-wkładał-rękę-za włas­ny-dekolt 
W rękę Na­giej Ko­biety Cytaty: Kiedy ujął moją rękę, to było jak... To Ty. Wreszcie. -szantiil
kiedy-ujął-moją-rękę-to było-jak-to ty-wreszcie
W rękę Na­giej Ko­biety Cytaty: Młodzieńcze! Pamiętaj, że Napoleon wkładał rękę za własny dekolt! -Janina Ipohorska
młodzieńcze-pamiętaj-że-napoleon-wkładał-rękę-za-własny-dekolt
W rękę Na­giej Ko­biety Cytaty: Mężczyzna uwłacza kobiecie nierównością, jeżeli całuje ją w rękę. -Fiodor Dostojewski
mężczyzna-uwłacza-kobiecie-nierównośą-żeli-całuje-ją-w-rękę
W rękę Na­giej Ko­biety Cytaty: Miłość to ta­ki stan, w którym szczęście dru­giej oso­by jest pod­stawą two­jego szczęścia. -Robert Heinlein
miłość-to ­ki-stan-w którym szczęście-dru­giej-oso­by-jest pod­stawą-two­jego-szczęścia
W rękę Na­giej Ko­biety Cytaty: Co tak nap­rawdę je­den potępiony może prze­kazać dru­giej potępionej istocie?  -R » Anne Rice » Wywiad z wampirem
co tak-nap­rawdę-­den-potępiony-może-prze­kazać-dru­giej-potępionej-istocie 
W rękę Na­giej Ko­biety Cytaty: • 
 -tęskno­-po­lega-na dusze­niu ę-bra­kiem-obec­noś-dru­giej-oso­by- 
W rękę Na­giej Ko­biety Cytaty: pójdę za Tobą gdy ser­ce mnie zawoła proszę o rękę  -Cykam
pójdę-za tobą-gdy-ser­-mnie-zawoła-proszę-o rękę 
W rękę Na­giej Ko­biety Cytaty: Ci, którzy podnoszą rękę na berło władzy, nie zasługują na litość. -Elżbieta I
ci-którzy-podnoszą-rękę-na-berło-władzy-nie-zasługują-na-litość
W rękę Na­giej Ko­biety Cytaty: Uśmiech dru­giej oso­by jest o wiele cen­niej­szy niż pieniądze da­ne z przy­musu . -chrupcia
uśmiech-dru­giej-oso­by-jest o wiele-cen­niej­szy-ż-pieniądze-da­ne-z przy­musu
W rękę Na­giej Ko­biety Cytaty: Nic nie da­je większej przy­jem­ności, jak spra­wienie jej dru­giej osobie. -bloodymery
nic-nie da­-większej-przy­jem­noś-jak spra­wienie-jej-dru­giej-osobie
W rękę Na­giej Ko­biety Cytaty: Zmień
zmień-prawą-rękę-ale-nie na pod­sta­wioną-nogę
W rękę Na­giej Ko­biety Cytaty: Przy­jaciel mężczyz­na to ktoś z tych sa­mych koszar, ko­bieta zaś - z dru­giej stro­ny li­nii frontu. -Nikita Siergiejewicz Michałkow
przy­jaciel-mężczyz­na-to ktoś-z tych-­mych-koszar-ko­bieta-zaś- z dru­giej-stro­ny-li­nii-frontu
W rękę Na­giej Ko­biety Cytaty: jeśli prag­niesz coś od dru­giej oso­by po­mysł czy Ty sam pot­ra­fił byś to odwzajemnic  -badtomek
śli-prag­niesz-coś-od dru­giej-oso­by-po­mysł-czy-ty sam-pot­ra­fił-byś-to odwzajemnic 
W rękę Na­giej Ko­biety Cytaty: Przy­jaciółmi są dwie oso­by, które znają tyl­ko jed­no zmar­twienie i jedną ra­dość: dru­giej osoby. -Renée Claude
przy­jaciółmi-są dwie-oso­by-które-znają-tyl­ko-jed­no-zmar­twienie-i jedną-ra­dość-dru­giej-osoby