W re­woluc­ji Jest des­po­tyz­mem Cytaty

W re­woluc­ji Jest des­po­tyz­mem Cytaty: Rząd w re­woluc­ji jest des­po­tyz­mem wol­ności prze­ciw­ko tyranii. -Maximilien Robespierre


rząd-w re­woluc­ji-jest ­po­tyz­mem-wol­noś-prze­ciw­ko-tyranii
W re­woluc­ji Jest des­po­tyz­mem Cytaty: O des­po­tyz­mie: Zbioro­wy subiektywizm. -Marcin Kossek


o ­po­tyz­mie-zbioro­wy-subiektywizm
W re­woluc­ji Jest des­po­tyz­mem Cytaty: Mówi się o egoiz­mie i des­po­tyz­mie starców, ale z dru­giej stro­ny rzad­ko miłość by­wa tak be­zin­te­resow­na i uległa, jak właśnie u nich. -Antoni Kępiński


mówi ę-o egoiz­mie-i ­po­tyz­mie-starców-ale-z dru­giej-stro­ny-rzad­ko-miłość-by­wa-tak-be­zin­te­resow­na-i uległa
W re­woluc­ji Jest des­po­tyz­mem Cytaty: Był tu niedaw­no; leżała tam, gdzie przed kil­ko­ma mi­nuta­mi wo­da ob­my­wała je­go na­gie ciało, i świado­mość te­go wyz­wo­liła sil­ny ero­tyczny im­puls. Ero­tyz­mem zaczy­nało dla niej tchnąć niemal wszys­tko, co łączyło się z Ro­ber­tem Kincaidem. -Robert James Waller


W re­woluc­ji Jest des­po­tyz­mem Cytaty: gdy­by tak poukładał od­wagą słów swoich na smagłej niepewności mo­zaikę bar­wnych szeptów skwier­czałaby od ciepła przez krótki moment drżąc wsty­dem nakryta bez sztuczne­go sprzeciwu od­dałaby po chwili drze­miące w niej żywioły stałaby się tyl­ko naturą uczu­cia najprawdziwszego niszczącą wszys­tko przeszłe ażeby nie czuł już strachu przed tym co zdarzy się jutro a dusze bez­wa­run­ko­wo mag­ne­tyz­mem serc zes­poiłyby się w najpiękniejsze człowie­cze arcydzieło   -Papużka


W re­woluc­ji Jest des­po­tyz­mem Cytaty: Naj­trud­niej­szą rzeczą re­woluc­ji jest czu­wać nad porcelaną. -Georges Clemenceau


naj­trud­niej­szą-rzeczą-re­woluc­ji-jest czu­wać-nad-porcelaną
W re­woluc­ji Jest des­po­tyz­mem Cytaty: Re­woluc­je to lo­komo­tywy historii. -Karol Marks (Karl Marx)


W re­woluc­ji Jest des­po­tyz­mem Cytaty: I re­woluc­je mają swoich pedantów. -Karel Capek


i re­woluc­-mają-swoich-pedantów
W re­woluc­ji Jest des­po­tyz­mem Cytaty: me­lodia Twoich kroków na miękkim dywanie od­bi­ja się echem od stóp roz­brzmiewa we mnie szep­tem pożądania smukłością zmysłowych ruchów ob­raz Twoich ust na­malo­wany szminką na lustrze w od­cieniu oberżyny wygładza brze­gi powiek mag­ne­tyz­mem spojrzenia nieod­gadnionych oczu kształt wil­gotnej wargi zos­ta­wiony na kołnierzyku wy­wabia za­kaza­ne myśli ry­sunek spódniczki która kokieteryjnie śliz­ga się po ko­ron­ce cielis­tej pończochy smak mo­jej fantazji zaklęty na ustach skosztuj go  de­likat­ne pociągnięcia sza­rego ołówka głębia Twoich oczu kojący blask tęczówki nie dostrzegasz jak Twój tusz do rzęs zni­ka w na­gości naszych ciał uk­ry­tych pod aksamitem pościeli  -Wedrowiec


W re­woluc­ji Jest des­po­tyz­mem Cytaty: Oby­wate­le, chcieliście re­woluc­ji bez rewolucji?  -Maximilien Robespierre


W re­woluc­ji Jest des­po­tyz­mem Cytaty: Re­woluc­ji nie ro­bi się w jed­wabnych rękawiczkach. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


W re­woluc­ji Jest des­po­tyz­mem Cytaty: Miłość jak re­woluc­ja - nie uda­je się słabym. -Karol Dusza


miłość-jak re­woluc­ja- nie uda­ ę-słabym
W re­woluc­ji Jest des­po­tyz­mem Cytaty: Nieuda­nym re­woluc­jom najdłużej wier­ni są komedianci. -Zbigniew Jerzyna


nieuda­nym-re­woluc­jom-najdłużej-wier­-są komedianci
W re­woluc­ji Jest des­po­tyz­mem Cytaty: Pogłos­ka jest in­formacją prze­des­ty­lowaną tak dokład­nie, że pot­ra­fi się przesączyć wszędzie. -Terry Pratchett


pogłos­ka-jest in­formacją-prze­­ty­lowaną-tak-dokład­nie-że pot­ra­fi ę-przesączyć-wszędzie
W re­woluc­ji Jest des­po­tyz­mem Cytaty: Re­woluc­je wal­czą o wiel­kie spra­wy, ale wy­nikają z drobiazgów. -Arystoteles


re­woluc­-wal­czą-o wiel­kie-spra­wy-ale-wy­nikają-z drobiazgów
W re­woluc­ji Jest des­po­tyz­mem Cytaty: Góral­ska teoria poz­na­nia mówi, że są trzy praw­dy: Świen­ta prow­da, Tyż prow­da i Gówno prowda. -Józef Stanisław Tischner


góral­ska-teoria-poz­na­nia-mówi-że są trzy-praw­dy-Świen­-prow­da-tyż-prow­da-i gówno-prowda
W re­woluc­ji Jest des­po­tyz­mem Cytaty: Je­sień nie jest od­wi­niętym wstecz fil­mem wiosny. -Karol Irzykowski


je­sień-nie jest od­wi­ętym-wstecz-fil­mem-wiosny
W re­woluc­ji Jest des­po­tyz­mem Cytaty: Po­całunek jest naj­ważniej­szym po­kar­mem ducha. -fyrfle


po­całunek-jest naj­ważniej­szym-po­kar­mem-ducha