W re­woluc­ji Cytaty

W re­woluc­ji Cytaty: I re­woluc­je mają swoich pedantów. -Karel Capek


i re­woluc­-mają-swoich-pedantów
W re­woluc­ji Cytaty: Re­woluc­je to lo­komo­tywy historii. -Karol Marks (Karl Marx)


W re­woluc­ji Cytaty: Oby­wate­le, chcieliście re­woluc­ji bez rewolucji?  -Maximilien Robespierre


W re­woluc­ji Cytaty: Re­woluc­ji nie ro­bi się w jed­wabnych rękawiczkach. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


W re­woluc­ji Cytaty: Miłość jak re­woluc­ja - nie uda­je się słabym. -Karol Dusza


miłość-jak re­woluc­ja- nie uda­ ę-słabym
W re­woluc­ji Cytaty: Nieuda­nym re­woluc­jom najdłużej wier­ni są komedianci. -Zbigniew Jerzyna


nieuda­nym-re­woluc­jom-najdłużej-wier­-są komedianci
W re­woluc­ji Cytaty: Re­woluc­je wal­czą o wiel­kie spra­wy, ale wy­nikają z drobiazgów. -Arystoteles


re­woluc­-wal­czą-o wiel­kie-spra­wy-ale-wy­nikają-z drobiazgów
W re­woluc­ji Cytaty: Rząd w re­woluc­ji jest des­po­tyz­mem wol­ności prze­ciw­ko tyranii. -Maximilien Robespierre


rząd-w re­woluc­ji-jest ­po­tyz­mem-wol­noś-prze­ciw­ko-tyranii
W re­woluc­ji Cytaty: Naj­trud­niej­szą rzeczą re­woluc­ji jest czu­wać nad porcelaną. -Georges Clemenceau


naj­trud­niej­szą-rzeczą-re­woluc­ji-jest czu­wać-nad-porcelaną
W re­woluc­ji Cytaty: Jeśli nie uda nam się przep­ro­wadzić re­woluc­ji me­toda­mi po­kojo­wymi, lud rozpęta krwawą rewolucję. -Juan Perón


jeśli-nie uda-nam ę-przep­ro­wadzić-re­woluc­ji-me­toda­mi-po­kojo­wymi-lud-rozpę-krwawą-rewolucję
W re­woluc­ji Cytaty: Na re­woluc­jach, które są zaz­wyczaj two­rem wiel­kich umysłów i dziełem ludzi od­ważnych, korzys­tają w końcu tchórze. -Nadżib Mahfuz


na re­woluc­jach-które-są zaz­wyczaj-two­rem-wiel­kich-umysłów-i dziełem-ludzi-od­ważnych-korzys­tają-w końcu-tchórze
W re­woluc­ji Cytaty: Przywódców re­woluc­ji się nie wy­biera. Oni się ni­mi stają. -Muammar Al-Qaddafi (Kaddafi)


W re­woluc­ji Cytaty: Pat­rząc z ok­na na zre­woluc­jo­nizo­waną ulicę pa­ryską, Tal­leyrand, plasnął w dłonie i wyk­rzyknął zadowolony: - Na­si górą! - Ja­cy na­si? - spy­tano go od razu. - A to - zo­baczy się jutro. -Maurice Talleyrand-Périgord


W re­woluc­ji Cytaty: Jed­na re­woluc­ja niszczy drugą rewolucję Zro­zum – to tyl­ko wal­ka instytucji W imię tej wal­ki co pe­wien czas ponury Ruszają na pod­bo­je ar­mie ku­te w zbroje  -Kazik Staszewski


jed­na-re­woluc­ja-niszczy-drugą-rewolucję-zro­zum- to tyl­ko-wal­ka-instytucji-w-imię-tej wal­ki-co pe­wien-czas-ponury-ruszają
W re­woluc­ji Cytaty: Umysł mam twar­dy jak łok­cie, więc mnie za to nie kop­cie, że re­woluc­ja dla mnie, to czer­wo­ne paznokcie. -Jacek Kaczmarski


umysł-mam-twar­dy-jak łok­cie-więc-mnie-za to nie kop­cie-że re­woluc­ja-dla-mnie-to czer­wo­ne-paznokcie
W re­woluc­ji Cytaty: O męko straszli­wa wy­muszo­nych od wewnątrz czynów, przed który­mi skręca się ze zgro­zy cała ta nasza głupia, ni­by-ludzka powłoczka, nędzna ma­seczka na tym bydlęcym ba­lu mas­ko­wym, którym jest życie społeczne, zaczy­nając od re­woluc­ji francuskiej. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


W re­woluc­ji Cytaty: W ce­lu oba­lenia burżuaz­ji wys­tar­czy wy­siłek jed­ne­go kra­ju, świad­czy o tym także his­to­ria naszej re­woluc­ji. W ce­lu os­ta­teczne­go zwy­cięstwa soc­ja­liz­mu, w ce­lu zor­ga­nizo­wania pro­duk­cji soc­ja­lis­tycznej, wy­siłki jed­ne­go kra­ju, zwłaszcza tak bar­dzo chłop­skiego jak nasz, są niewys­tar­czające - w tym ce­lu niezbędne są wy­siłki pro­leta­riu­szy kil­ku przo­dujących krajów. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)