W roz­szep­ta­niu Cytaty

W roz­szep­ta­niu Cytaty: Oczy­wiście, jest rzeczą bar­dzo ważną, by do egza­minu przystępo­wać na trzeźwo. Wiele obiecujących ka­rier w za­miata­niu ulic, zbiera­niu owoców czy gra­niu na gi­tarze w przejściach podziem­nych roz­poczęło się od bra­ku zro­zumienia dla te­go pros­te­go faktu. -Terry Pratchett


W roz­szep­ta­niu Cytaty: Nim ułożysz mnie na sobie Po owoc­nym polowaniu, Bądź mu­zyką w roz­szep­ta­niu – Dzi­siaj, jut­ro – w każdej dobie. Nie od­rzu­caj mnie porankiem, Cho­ciaż błyszczę się od grzechu Bądź „Dzień dob­ry” i w uśmiechu Nieś zdrój mle­ka pełnym dzbankiem. A gdy odejdę z pot­rze­by nasze­go istnienia Proszę … nie za­pom­nij mo­jego imienia. -funeralofheart


W roz­szep­ta­niu Cytaty: Noc szep­ce mi, że jes­teś dob­rym przy­jacielem, że po­możesz w wal­ce ze smutkiem, że ra­zem wyg­ra­my ze strachem. Roz­po­wiada o twych za­letach, Mówi że każdy człowiek w po­goni za Tobą trwa. Noc szep­ce mi, że zwą Cię szczęściem. Up­rzej­me gwiaz­dy na prośbę nocy Oświet­lają Ci drogę do mo­jego serca. Noc szep­ce mi, że jes­teś już blis­ko. Czu­je Twój od­dech, Wiem także o uśmie­chu na Twoich ustach. Czekam, Aż położysz się obok. Cze­kam, Na przy­tule­nie radości  -cytlopka


W roz­szep­ta­niu Cytaty: Roz­szep­ty wciera, między liści miękkością. Wspom­nieniami - wiatr. -Vergil


roz­szep­ty-wciera-między-liś-miękkośą-wspom­nieniami- wiatr
W roz­szep­ta­niu Cytaty: Trójkąt On - z ob­sesją na­miętności roz­bierał ją czułym pocałunkiem tam, gdzie cichły szep­ty nieba Ona - z ob­sesją zaz­drości roz­bierała ją...z życiorysu... mając twarz tam, gdzie nie potrzeba  -Efemeryda60


W roz­szep­ta­niu Cytaty: roz­ma­wiałem z twy­mi piersiami gdy byłaś otulona pe­leryną snu szep­tałem do nich frywolnie od­po­wiadały różanym uśmiechem cieszę się że będą pamiętać  -adamzjawora


roz­­wiałem-z twy­mi-piersiami-gdy-byłaś-otulona-pe­leryną-snu-szep­łem-do nich-frywolnie-od­po­wiadały-różanym-uśmiechem-cieszę-ę
W roz­szep­ta­niu Cytaty: Tam gdzie po­wiet­rze zmienia barwę wszys­tkiego, życie przepływa, jak­by było szep­tem, jak gdy­by było tyl­ko szep­tem życia... -R » Juan Rulfo » Pedro Páramo


tam-gdzie-po­wiet­rze-zmienia-barwę-wszys­tkiego-życie-przepływa-jak­by-było-szep­tem-jak gdy­by-było-tyl­ko-szep­tem-życia
W roz­szep­ta­niu Cytaty: Pa­miętasz tą pier­wszą roz­mowę? To Pier­wsze spoj­rze­nie? Ten głos który co noc przy pożeg­na­niu mówi KOCHAM CIE? Właśnie te­go mi bra­kuje two­jego spoj­rze­nia tej roz­mo­wy i piękne­go, uz­dra­wiające­go słowa: ,,Kocham Cie  -Tsumike


W roz­szep­ta­niu Cytaty: Techno­logia miała posłużyć po­lep­sze­niu życia na Ziemi... a nie odeb­rać co niektórym mowę . Te­raz za­miast zwykłej roz­mo­wy , spo­tykam wśród ludzi zjawiska, że gdy siedząc koło siebie, za­miast spoj­rzeć so­bie w twarz i po­roz­ma­wiać jak ludzie, wolą wszys­tko załat­wiać przez smsy. -kamilka88


W roz­szep­ta­niu Cytaty: Roz­kosz in­te­lek­tual­na w poz­na­niu przyczyn nie­szczęścia może być tak sil­na,że prze­waża sa­mo wrażenie nieszczęścia  -Henryk Elzenberg


roz­kosz-in­te­lek­tual­na-w poz­na­niu-przyczyn-nie­szczęścia-może-być-tak-sil­naże-prze­waża-­mo-wrażenie-nieszczęścia 
W roz­szep­ta­niu Cytaty: Ak­sa­mit do­tyku prze­suwa­ny po wgłębieniu tali, Os­trze paz­nokci po­zos­ta­wiające śla­dy na plecach, Kłęby na­miętności wy­dar­te z roz­chy­lonych warg, Szep­ty sprag­nione więcej czułości, Dusze łączące się w ak­cie miłości. -Angel Des Penseurs


W roz­szep­ta­niu Cytaty: Przy uderza­niu głową w mur, cały trik po­lega na tym by zro­zumieć, że go nie prze­bije­my. Za­nim roz­wa­limy głowę. -Wolfram


przy-uderza­niu-głową-w mur-cały-trik-po­lega-na tym-by zro­zumieć-że go nie prze­bije­my-za­nim roz­wa­limy-głowę
W roz­szep­ta­niu Cytaty: To noc ok­ry­wa Mój umysł Chce ulżeć W ciep­rieniu myśli W roz­strząsa­niu Daw­nych sylab Gorzkiej przeszłości Proszę o ukojenie Ciszy. -Angel Des Penseurs


to noc-ok­ry­wa-mój-umysł-chce-ulżeć-w-ciep­rieniu-myśli-w-roz­strzą­niu-daw­nych-sylab-gorzkiej-przeszłoś-proszę-o ukojenie-ciszy
W roz­szep­ta­niu Cytaty: Dob­roć po­lega na sza­nowa­niu i kocha­niu ludzi bar­dziej niż na to zasługują. -św. Paweł z Tarsu


dob­roć-po­lega-na sza­nowa­niu-i kocha­niu-ludzi-bar­dziej-ż-na to zasługują
W roz­szep­ta­niu Cytaty: - Co ma pan za­miar ro­bić po od­sie­dze­niu trzech wy­roków po 95 lat za roz­maite przestępstwa? - Hmm... Mam za­miar pra­cować z dziećmi!  -Woody Allen


 co  pan-za­miar-ro­bić-po od­sie­dze­niu-trzech-wy­roków-po 95 lat-za roz­maite-przestępstwa-hmm-mam za­miar-pra­cować
W roz­szep­ta­niu Cytaty: Świat jest tak wspa­niały, że bliźnięta roz­dzielo­ne tuż po na­rodze­niu od­najdują się po la­tach a ja cho­ler­nej skar­petki do pa­ry nie mogę znaleźć!  -Ewerina


Świat-jest tak-wspa­niały-że bliźę-roz­dzielo­ne-ż-po na­rodze­niu-od­najdują ę-po ­tach-a ja cho­ler­nej-skar­petki
W roz­szep­ta­niu Cytaty: Je­go facho­wiec zos­ta­wił roz­be­beszoną łazienkę i zniknął na tydzień. Po ty­god­niu wpraw­dziw wrócił, ale Fi­lip wo­lał nie oglądać je­go za­pijaczo­nej fizys. -Marta Fox


je­go-facho­wiec-zos­­wił-roz­be­beszoną-łazienkę-i zniknął-na tydzień-po ty­god­niu-wpraw­dziw-wrół-ale-fi­lip-wo­ł
W roz­szep­ta­niu Cytaty: Chodź, wys­koczmy spod prześcieradła i zróbmy na­miot. Możemy jeść cze­koladę al­bo Prin­ce­Polo i szep­tać słowa od tyłu. Będziemy ry­sować zwierzątka pal­ca­mi na ple­cach i zga­dywać. Roz­palmy og­nisko, przes­koczmy, a po­tem poczy­tamy his­to­rie o duchach... -słońiczka