W sa­mot­ności Czułość Czuję Cytaty

W sa­mot­ności Czułość Czuję Cytaty: Otoczo­na za­pachem pa­mięci Szu­kam cię wśród zim­nej pościeli Na próżno. Wtu­lona w sa­mot­ności czułość Czuję na so­bie Twój oddech To wyob­raźnia. Tonąc w przes­trze­ni marzeń Pragnę poczuć Twój dotyk. Po­siądź mnie. Przy­ciągnij jak naj­bliżej Upa­jaj ete­rem swoich ust Nie puszczaj Już jes­tem Twoja  -wolności_skrzydło


W sa­mot­ności Czułość Czuję Cytaty: [ blis­kość jed­no­razo­wa, siat­ka plas­ti­kowa ]  wszys­tko zaczy­na się od sa­mot­ności i na niej się kończy. nie ma w tym mo­ral­ności bo sa­mot­ność nie jest mo­ral­na. jest bru­tal­na. jest bez­wstyd­na. nieob­liczal­na.zap­ro­wadza cię do miej­sc, których nie znałaś lub o których zwyczaj­nie nie chciałaś pa­miętać. bo tak właśnie jest, w ob­liczu sa­mot­ności wszys­cy jes­teśmy nadzy. -thrillofit


W sa­mot­ności Czułość Czuję Cytaty: Naj­trud­niej umiera się w sa­mot­ności, ciem­ności i ciszy... -Andrzej Szczypiorski


W sa­mot­ności Czułość Czuję Cytaty: Pi­sanie jest des­pe­racką próbą wy­dar­cia z sa­mot­ności od­ro­biny god­ności i trochę pieniędzy. -Walter Moers


pi­sanie-jest ­pe­racką-próbą-wy­dar­cia-z ­­noś-od­ro­biny-god­noś-i trochę-pieniędzy
W sa­mot­ności Czułość Czuję Cytaty: Tak krótko to trwa. Tak szyb­ko się kończy. Nie mam cza­su w trak­cie czuć, muszę szyb­ko za­pamięty­wać, aby po­tem móc już w sa­mot­ności wszys­tko po­woli so­bie przy­pomi­nać i każdą chwilę wydłużać we wspom­nieniach o odczuwanie. Roz­kosz, czułość, tros­ka, przy­jaźń te­go pot­rze­buję, te­go pragnę za tym tęsknię do bólu, do gra­nic wytrzymałości. Nie pot­rze­buję spełnienia i miłości, jeśli istnieje. -Matołek


W sa­mot­ności Czułość Czuję Cytaty: Naj­cięższe kaj­da­ny?-Sa­mot­ności-z powietrza. -Urszula Zybura


W sa­mot­ności Czułość Czuję Cytaty: Ból sa­mot­ności... jest nie z te­go świata. -Masashi Kishimoto


W sa­mot­ności Czułość Czuję Cytaty: Do­piero w sa­mot­ności człowiek jest nap­rawdę sobą. -Jose Ortega y Gasset


W sa­mot­ności Czułość Czuję Cytaty: Wszys­tko można na­być w sa­mot­ności, prócz charakteru. -Stendhal (Henri Beyle)


W sa­mot­ności Czułość Czuję Cytaty: Pochwała sa­mot­ności, to naj­piękniej­sza ba­lowa za­bawa po północy. -Adolf Nowaczyński


pochwała-­­noś-to naj­piękniej­sza-ba­lowa-za­bawa-po północy
W sa­mot­ności Czułość Czuję Cytaty: Pra­wo do trwa­nia w sa­mot­ności sta­nowi początek wolności. -William Orville Douglas


W sa­mot­ności Czułość Czuję Cytaty: Bez przy­jaciela, w sa­mot­ności i dusza ludzka bezgłośnie umiera... -Devin


bez-przy­jaciela-w ­­noś-i dusza-ludzka-bezgłośnie-umiera
W sa­mot­ności Czułość Czuję Cytaty: Nieobec­ność świadków nasze­go życia. Oto naj­większa sa­mot­ności trwoga…  -Papillondenuit


nieobec­ność-świadków-nasze­go-życia-oto-naj­większa-­­noś-trwoga 
W sa­mot­ności Czułość Czuję Cytaty: Wyt­rwałość to naj­ważniej­sza z cnót, którą znaj­dziesz w sa­mot­ności ... -Cykam


wyt­rwałość-to naj­ważniej­sza-z cnót-którą-znaj­dziesz-w ­­noś
W sa­mot­ności Czułość Czuję Cytaty: Czuję sa­mot­ne piękno mo­jego ciała Czuję mo­je włosy roz­sy­pane płomieniem po poduszce Przyg­ry­zione war­gi zas­tygłe w niedo­kończo­nej słodyczy Pal­ce sku­lone, nieroz­kwitłe spełnieniem Gładką ciepłą skórę wołającą o twój od­legły dotyk Mo­je ciało Jak ob­raz w zam­kniętym muzeum Które­go nikt nie podziwia Nie żyje –  Trwa  -Gold Fishy


W sa­mot­ności Czułość Czuję Cytaty: Czuję, że padam, A jed­nak gadam. Czuję, że zdycham, A jed­nak oddycham. Czuję, że umieram, A jed­nak się rozbieram. Czuję, że ironizuję, Bo tak nap­rawdę to świet­nie się czuję. -Welusia


czuję-że padam-a-jed­nak-gadam-czuję-że zdycham-a-jed­nak-oddycham-czuję-że umieram-a-jed­nak ę-rozbieram-czuję-że ironizuję-bo
W sa­mot­ności Czułość Czuję Cytaty: Tak bar­dzo boję się sa­mot­ności, że w pew­nych chwi­lach sa­ma o nią zabiegam. -loquentia


tak-bar­dzo-boję ę-­­noś-że w pew­nych-chwi­lach-­-o ą-zabiegam
W sa­mot­ności Czułość Czuję Cytaty: Nasze sa­mot­ności spot­kały się jak pta­ki w lo­cie i za­raz pof­runą w swoich kierunkach. -Jan Grzegorczyk


nasze-­­noś-spot­kały ę-jak pta­ki-w lo­cie-i za­raz-pof­runą-w swoich-kierunkach