W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty

W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Pra­wo do trwa­nia w sa­mot­ności sta­nowi początek wolności. -William Orville Douglas


W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Przeszłość to nic in­ne­go jak początek początku i wszys­tko co jest i było, sta­nowi tyl­ko brzask świtania. -Herbert George Wells


przeszłość-to nic-in­ne­go-jak początek-początku-i wszys­tko-co jest i było-sta­nowi-tyl­ko-brzask-świtania
W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Myśle­nie sta­nowi jedną z naj­większych przy­jem­ności rodza­ju ludzkiego. -Bertold Brecht


myś­nie-sta­nowi-jedną-z naj­większych-przy­jem­noś-rodza­ju-ludzkiego
W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: [ blis­kość jed­no­razo­wa, siat­ka plas­ti­kowa ]  wszys­tko zaczy­na się od sa­mot­ności i na niej się kończy. nie ma w tym mo­ral­ności bo sa­mot­ność nie jest mo­ral­na. jest bru­tal­na. jest bez­wstyd­na. nieob­liczal­na.zap­ro­wadza cię do miej­sc, których nie znałaś lub o których zwyczaj­nie nie chciałaś pa­miętać. bo tak właśnie jest, w ob­liczu sa­mot­ności wszys­cy jes­teśmy nadzy. -thrillofit


W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Pra­wość może mieć sens tyl­ko wte­dy, gdy sta­nowi włas­ność zbiorową. Kiedy chce ją so­bie przywłaszczyć ktoś sa­mot­nie, czy­ni z niego ofiarę. Mało, że godną pożałowa­nia, ale jeszcze śmieszną. -Stanisław Dygat


W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Jakże gorzkie jak piołun jest po­wol­ne roz­sta­wanie się z ukocha­nymi is­to­tami. O ileż łat­wiej do­konać jed­ne­go cięcia i po­zos­tać w sa­mot­ności, która jest na­tural­nym sta­nem człowieka. -K » Nikos Kazantzakis » Grek Zorba


W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Naj­trud­niej umiera się w sa­mot­ności, ciem­ności i ciszy... -Andrzej Szczypiorski


W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Pi­sanie jest des­pe­racką próbą wy­dar­cia z sa­mot­ności od­ro­biny god­ności i trochę pieniędzy. -Walter Moers


pi­sanie-jest ­pe­racką-próbą-wy­dar­cia-z ­­noś-od­ro­biny-god­noś-i trochę-pieniędzy
W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: To, co wciąż ro­bimy, sta­nowi o nas. -Arystoteles


to-co wciąż-ro­bimy-sta­nowi-o nas
W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: trud­ność pos­trzeżenia bo­ga sta­nowi o je­go bliskości  -danioł


trud­ność-pos­trzeżenia-bo­ga-sta­nowi-o ­go-bliskoś 
W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: lęk przed bo­giem nie sta­nowi wiary  -danioł


lęk-przed-bo­giem-nie sta­nowi-wiary 
W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: świado­mość niena­wiści sta­nowi prawdę miłości  -danioł


świado­mość-niena­wiś-sta­nowi-prawdę-miłoś 
W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Fo­tog­ra­fia sta­nowi do­kument za­nurze­nia ludzi w czasie. -Krzysztof Kąkolewski


fo­tog­ra­fia-sta­nowi-do­kument-za­nurze­nia-ludzi-w czasie
W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Ko­bieta sta­nowi niebez­pie­czeństwo dla każde­go raju. -Paul Claudel


ko­bieta-sta­nowi-niebez­pie­czeństwo-dla-każde­go-raju
W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Wybór zaw­sze sta­nowi de fac­to re­zyg­nację z cze­goś innego. -Eric Jerome Dickey


wybór-zaw­sze-sta­nowi-de fac­to-re­zyg­nację-z cze­goś-innego
W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Cza­sami je­dynie kon­fron­tacja ze społeczeństwem sta­nowi os­tatnią deskę ratunku... -qches


cza­sami-­dynie-kon­fron­tacja-ze społeczeństwem-sta­nowi-os­tatnią-deskę-ratunku
W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Gra­nica po­między sta­nem przy­tom­ności a niep­rzy­tom­ności nie jest ostra. -Antoni Kępiński


gra­nica-po­między-sta­nem-przy­tom­noś-a niep­rzy­tom­noś-nie jest ostra
W sa­mot­ności Sta­nowi Początek Cytaty: Naj­cięższe kaj­da­ny?-Sa­mot­ności-z powietrza. -Urszula Zybura