W ser­cu Cytaty

Go to Gemtracks Beats
W ser­cu Cytaty: Más quiero ser mala con esperanza de ser bueno que ser bueno con el propósito de ser malo. -Miguel de Cervantes
más-quiero-ser-mala-con-esperanza-de-ser-bueno-ser-bueno-con-el-propósito-de-ser-malo
W ser­cu Cytaty: Me ser­ce płonie Usiądź proszę Me ser­ce mokre Od łez całe Usiądź tu blisko Niech Cię poczuję Twej skóry ciepło Twej skóry dotyk Me ser­ce płonie Bo pat­rzysz na nie Lecz z dali Bo jes­teś Lecz nie ma cię wcale Me ser­ce płonie Małe spękane Od bólu ma ranę Usiądź dziś proszę Boję się że więcej Błęki­tu oczu twoich Więcej nie zobaczę Usiądź proszę me ser­ce płacze  -adams
W ser­cu Cytaty: Muchas veces para ser buenos tenemos que dejar de ser honrados. -Jacinto Benavente
muchas-veces-para-ser-buenos-tenemos-dejar-de-ser-honrados
W ser­cu Cytaty: Ser­deczności mniej Ser­ca lo­dem pokryte Czuć anomalia K.A.Sz.19.12.2015r. -Cris
ser­decznoś-mniej-ser­ca-lo­dem-pokryte-czuć-anomalia-kasz19122015r
W ser­cu Cytaty: El hombre comienza en realidad a ser viejo cuando deja de ser educable. -Arturo Graf
el-hombre-comienza-realidad-a-ser-viejo-cuando-deja-de-ser-educable
W ser­cu Cytaty: Es necesario ser casi un genio para ser un buen marido. -Honoré de Balzac
es-necesario-ser-casi-un-genio-para-ser-un-buen-marido
W ser­cu Cytaty: El hombre es esencialmente un ser social; con mayor razón, se puede decir que es un ser familiar. -Juan Pablo II
el-hombre-es-esencialmente-un-ser-social-con-mayor-razón-se-puede-decir-es-un-ser-familiar
W ser­cu Cytaty: Gdy w ser­cu niesiesz uczu­cie ser­deczności - dob­ro promujesz... Krys­ty­na Sz. 23.02.2015r. -krysta
gdy-w ser­cu-niesiesz-uczu­cie-ser­decznoś-dob­ro-promujesz-krys­ty­na-sz-23022015r
W ser­cu Cytaty: Para ser libres hay que ser esclavos de la ley. -Cicerón
para-ser-libres-hay-ser-esclavos-de-ley
W ser­cu Cytaty: La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser. -Hesíodo
la-educación-ayuda-a-persona-a-aprender-a-ser-lo-es-capaz-de-ser
W ser­cu Cytaty: La juventud quiere ser estimada más que ser instruida. -Johann W. Goethe
la-juventud-quiere-ser-estimada-más-ser-instruida
W ser­cu Cytaty: Es fácil ser bueno; lo difícil es ser justo. -Víctor Hugo
es-fácil-ser-bueno-lo-difícil-es-ser-justo
W ser­cu Cytaty: Ser liberal en España es ser emigrado en potencia. -Mariano José de Larra
W ser­cu Cytaty: Ser­ce wo­bec mnie kierujesz Kiedy żony nie znajdujesz Lecz gdy ona wokół krąży Two­je ser­ce za nią dąży  -KasIna
ser­-wo­bec-mnie-kierujesz-kiedy-żony-nie znajdujesz-lecz-gdy-ona-wokół-krąży-two­-ser­-za ą-dąży 
W ser­cu Cytaty: Nic nie jest bar­dziej ok­rutne od ser­ca z krwi i ciała, gdyż ta­kie ser­ce wie, co człowieko­wi spra­wia ból. -Cornelia Funke
nic-nie jest bar­dziej-ok­rutne-od ser­ca-z krwi-i ciała-gdyż-­kie-ser­-wie-co człowieko­wi-spra­wia-ból
W ser­cu Cytaty: Ser­ce z uszka­mi - chciałabym ta­kie mieć. I by in­ni je mieli. Bo to ser­ce, które wszys­tko słyszy, na­wet to, co w duszy gra, a to szan­sa, by kochać uważnie. -Marta Fox
ser­-z uszka­mi- chciałabym-­kie-mieć-i by in­- mieli-bo to ser­-które-wszys­tko-słyszy-na­wet-to-co w duszy-gra-a to szan­
W ser­cu Cytaty: Ob­le­piony w zda­nia jes­tem cały W myśli cudze z echa wydarte Wśród wiel­kich li­ter ja człowiek mały Od­daję im ser­ce, bo ser­ca są warte. -PanBarnaba
ob­­piony-w zda­nia-jes­tem-cały-w-myśli-cudze-z echa-wydarte-wśród-wiel­kich-li­ter-ja człowiek-ły-od­daję-im ser­-bo ser­ca
W ser­cu Cytaty: His­to­ria ko­biety roz­poczy­na się wte­dy do­piero, kiedy położy ser­ce, nap­rawdę ser­ce, cho­ciażby prze­lot­nie, na dłoni męskiej. -Marie Jehanne Wielopolska
his­to­ria-ko­biety-roz­poczy­na ę-wte­dy-do­piero-kiedy-położy-ser­-nap­rawdę-ser­-cho­ciażby-prze­lot­nie-na dłoni-męskiej
W ser­cu Cytaty: Ser­cem nie można służyć za pieniądze, ser­cem służy się za dar­mo, bezinteresownie. -Stefan Wyszyński
ser­cem-nie można-służyć-za pieniądze-ser­cem-służy ę-za dar­mo-bezinteresownie
W ser­cu Cytaty: Jed­ne­go ser­ca! tak mało, Jed­ne­go ser­ca trze­ba mi na ziemi, Co by przy moim miłością zadrżało. -Adam Asnyk
jed­ne­go-ser­ca-tak-ło-jed­ne­go-ser­ca-trze­ba-mi na ziemi-co-by przy-moim-miłośą-zadrżało
W ser­cu Cytaty: Ten dzień nie za­powiadał się tak bym roz­pa­lał ser­ce miłością tą którą dażę te is­to­ty dwie które pragnę kochać całym ser­cem swym. -Ramizes
ten-dzień-nie za­powiadał ę-tak-bym-roz­pa­ł-ser­-miłośą-tą-którą-dażę-te is­to­ty-dwie-które-pragnę-kochać-całym-ser­cem
W ser­cu Cytaty: Las mujeres han sido hechas para ser amadas, no para ser comprendidas. -Oscar Wilde
las-mujeres-han-sido-hechas-para-ser-amadas-no-para-ser-comprendidas
W ser­cu Cytaty: Ser­ce bijąc dla ko­goś opo­wiada o miłości. Ser­ce bijąc za Oj­czyznę o wolności. -IKON
ser­-bijąc-dla-ko­goś-opo­wiada-o miłoś-ser­-bijąc-za oj­czyznę-o wolnoś
W ser­cu Cytaty: Miłość jest jak na­sion­ko leśne, z wiat­rem szyb­ko le­ci, ale gdy drze­wem w ser­cu wy­rośnie, to tyl­ko chy­ba ra­zem z ser­cem wyr­wać je można. -Henryk Sienkiewicz
miłość-jest jak na­sion­ko-śne-z wiat­rem-szyb­ko-­-ale-gdy-drze­wem-w ser­cu-wy­rośnie-to tyl­ko-chy­ba-ra­zem-z ser­cem
W ser­cu Cytaty: Mężczyźni, jeśli za każdym ra­zem ra­nicie nas, nad­gry­zając nasze ser­ce, to nie dziw­cie się po­tem, że ser­ca nie mamy. -Nicole
mężczyź-śli-za każdym-ra­zem-ra­nicie-nas-nad­gry­zając-nasze-ser­-to nie dziw­cie ę-po­tem-że ser­ca-nie mamy
W ser­cu Cytaty: Ser bueno solamente consigo mismo es ser bueno para nada. -Voltaire
ser-bueno-solamente-consigo-mismo-es-ser-bueno-para-nada
W ser­cu Cytaty: I po­jawił się hu­ragan...Zer­wał mo­je Ser­ce w po­wiet­rze i por­wał da­leko. Nag­le...Za­miast codzien­ne­go chłodu is­tnienia, Ser­ce top­niało w objęciach miłośći... -kamilka_509
i po­jawił ę-hu­raganzer­wał-mo­-ser­-w po­wiet­rze-i por­wał-da­leko-nag­za­miast-codzien­ne­go-chłodu-is­tnienia-ser­
W ser­cu Cytaty: Kiedy się ma złama­ne ser­ce bo­li wszędzie. Nie mam pojęcia, który ka­wałek mo­jego ser­ca jest na­ruszo­ny. To tak jak z ta­lerza­mi - wiele ma­leńkich szcze­linek tworzy jed­no og­romne pęknięcie. -Mian Mian
W ser­cu Cytaty: Nie zat­rzy­muj­my niep­rzy­jaźni względem ko­gokol­wiek w naszych ser­cach, bo gdy w ser­cu zbie­rze się dużo niena­wiści, ono niszczeje. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
nie-zat­rzy­muj­my-niep­rzy­jaź-względem-ko­gokol­wiek-w naszych-ser­cach-bo gdy-w ser­cu-zbie­rze ę-żo-niena­wiś-ono-niszczeje
W ser­cu Cytaty: Ziar­no miłości zasieję, W Twoim ser­cu niepewnym, Będziemy je pielęgnować, Dzięki naszym dłonią splecionym. W moim ser­cu wy­rosła Miłość, Którą za­siałeś by mógł powstać, Ogród miłości Nas samych. -Angel Des Penseurs
W ser­cu Cytaty: Si murmurar la verdad aun puede ser la justicia de los débiles, la calumnia no puede ser otra cosa que la venganza de los cobardes -Jacinto Benavente
si-murmurar-verdad-aun-puede-ser-justicia-de-los-débiles-calumnia-no-puede-ser-otra-cosa-venganza-de-los-cobardes
W ser­cu Cytaty: kiedyś tak bar­dzo chciałeś poz­nać me ser­ce ciało i duszę... ser­ce raz złamałeś, ciało dos­tałeś, a duszy... już nie chciałeś. -wesolutka214
kiedyś-tak-bar­dzo-chciałeś-poz­nać-me ser­-ciało-i duszę-ser­ raz-złamałeś-ciało-­łeś-a duszy-już nie chciałeś
W ser­cu Cytaty: Quien en nombre de la libertad renuncia a ser el que tiene que ser, es un suicida en pie. La libertad, como la vida, sólo la merece quien sabe conquistarla todos los días. -Johann W. Goethe
quien-nombre-de-libertad-renuncia-a-ser-el-tiene-ser-es-un-suicida-pie-la-libertad-como-vida-sólo-merece-quien-sabe-conquistarla-todos-los
W ser­cu Cytaty: Myślała, ze pęknie jej ser­ce, gdy wy­powie­działa te słowa, że się nie pod­niesie... Nie zro­biła te­go od ra­zu. Że nie ma dla ko­go już żyć... Te­raz wie, że ma. Że za­pom­ni, jak to jest się uśmie­chać... Uśmie­cha się nadal. Że zwątpi w to, co rodzi­ce wpa­jali jej od lat... A ona da­lej tak sa­mo moc­no wie­rzy w dru­giego człowieka. A ser­ce? ...ser­ce jej pękło. -Majka08
W ser­cu Cytaty: Nuestro pueblo primero tiene que ser liberado de la confusión desesperada del internacionalismo y ser educado deliberada y sistemáticamente en un nacionalismo fanático. Hay un solo derecho en el mundo, y este derecho está en la propia fuerza de uno. -Adolf Hitler