W stałych Przeb­ra­niach Cytaty

W stałych Przeb­ra­niach Cytaty: Żyje­my w stałych przeb­ra­niach, mas­kach, świecie sym­bo­li. Zaw­sze słowo i czyn znaczą coś więcej niż nasza świado­ma intencja. -Zygmunt Freud


Żyje­my-w stałych-przeb­ra­niach-mas­kach-świecie-sym­bo­li-zaw­sze słowo-i czyn-znaczą-coś-więcej-ż-nasza-świado­-intencja
W stałych Przeb­ra­niach Cytaty: Pol­ly westchnęła. - Wszys­tkie jes­teśmy ko­bieta­mi, ma­jorze. Praw­dzi­wymi ko­bieta­mi. Nie tyl­ko przeb­ra­nymi za ko­biety. I w tej chwi­li wolę nie wkładać spod­ni, bo byłabym ko­bietą przeb­raną za mężczyznę przeb­ra­nego za ko­bietę przeb­raną za mężczyznę, i wte­dy tak by mi się wszys­tko po­mie­szało, że nie wie­działabym na­wet, jak przeklinać. A w tej chwi­li mam ochotę przek­li­nać, sir, i to bardzo. -Terry Pratchett


W stałych Przeb­ra­niach Cytaty: Przy­jacielu mój, nie jes­tem tym na ko­go wyglądam. To co wi­dać jest tyl­ko przeb­ra­niem - mis­ternie ut­kaną szatą chro­niącą mnie przed twoimi py­taniami, a ciebie od mo­jej nieuwagi. -G » Khalil Gibran » Szaleniec


W stałych Przeb­ra­niach Cytaty: O marze­niach: Doświad­cze­nia z przyszłości. -Marcin Kossek


o marze­niach-doświad­cze­nia-z przyszłoś
W stałych Przeb­ra­niach Cytaty: Tyl­ko w marze­niach mój świat jest idealny. -PróbujPatrzećKolorowo


W stałych Przeb­ra­niach Cytaty: O naj­większych zbrod­niach mil­czą kodeksy  -Feliks Chwalibóg


o naj­większych-zbrod­niach-mil­czą-kodeksy 
W stałych Przeb­ra­niach Cytaty: Sobą zamykasz w drga­niach niespokojnych. Soczys­ty portal.   -Papużka


sobą-zamykasz-w-drga­niach-niespokojnych-soczys­ty-portal- 
W stałych Przeb­ra­niach Cytaty: Słońce miast śniegu Nie na sa­niach lecz kombi Mi­kołaj zdążył K.A.Sz. 06.12.2015r  -Cris


słoń-miast-śniegu-nie-na ­niach-lecz-kombi-mi­kołaj-zdążył-kasz-06122015r 
W stałych Przeb­ra­niach Cytaty: na­ciąga­na sys­te­matycznie elas­tyczna skóra przeb­ra­nej rzeczywistości co by zgu­bić rachubę now­sze no­we pogania in­no­wacją z naz­wy za­miast zbliżać oddala gdzie ob­cym bywa z krwi jed­nej człowiek tam zmo­ra ów czasów prze­bieg informacji błys­ka­wicy mgnienie lecz twarzą w twarz co mówią nie wiesz zas­tanów się ludzkości  -Papużka


W stałych Przeb­ra­niach Cytaty: Chce być zno­wu tam W marze­niach mych gdzie Spełnia wszys­tko się  -matijah


chce-być-zno­wu-tam-w-marze­niach-mych-gdzie-spełnia-wszys­tko-ę 
W stałych Przeb­ra­niach Cytaty: Naj­gor­sze uczu­cie, to gdy róża naszych marzeń płonie w og­niach rzeczywistości. -Ryder


naj­gor­sze-uczu­cie-to gdy-róża-naszych-marzeń-płonie-w og­niach-rzeczywistoś
W stałych Przeb­ra­niach Cytaty: Nic tak nie ut­wier­dza człowieka w prze­kona­niach jak ofic­jalne dementi. -Andrzej Majewski


nic-tak-nie ut­wier­dza-człowieka-w prze­kona­niach-jak ofic­jalne-dementi
W stałych Przeb­ra­niach Cytaty: Czym jest cisza w po­wiet­rzu? Jest to spokój w sze­rokich przes­trze­niach powietrznych. -Arystoteles


czym-jest cisza-w po­wiet­rzu-jest-to spokój-w sze­rokich-przes­trze­niach-powietrznych
W stałych Przeb­ra­niach Cytaty: Cza­sem by­wa tak, że miłość uk­ry­ta w marze­niach i ser­cach nig­dy nie uj­rzaw­szy świata trwa lub gi­nie zapomniana. -Ryder


cza­sem-by­wa-tak-że miłość-uk­ry­-w marze­niach-i ser­cach-nig­dy-nie uj­rzaw­szy-świata-trwa-lub-gi­nie-zapomniana
W stałych Przeb­ra­niach Cytaty: ****** *** …w myślach, które biegną szybko… …w marze­niach, które są jak ko­loro­we motyle… …w snach, które są piękne… ZAWSZE… ****** ***  -Bożena BAJA


w-myślach-które-biegną-szybko-w-marze­niach-które-są jak ko­loro­we-motyle-w-snach-które-są piękne-zawsze- 
W stałych Przeb­ra­niach Cytaty: - Na nie­szczęście pan na­wet w marze­niach nie za­pomi­nasz się - od­parła z od­cieniem go­ryczy pa­ni Lat­ter. - Ok­ropni są ludzie zaw­sze logiczni... -Bolesław Prus


 na nie­szczęście-pan-na­wet-w marze­niach-nie za­pomi­nasz ę- od­ła-z od­cieniem-go­ryczy-pa­-lat­ter- ok­ropni
W stałych Przeb­ra­niach Cytaty: Jes­tem? A może mnie nie ma ? Jes­tem tyl­ko w marze­niach - żyję marzeniami. -KICIA1


jes­tem-a-może-mnie-nie  -jes­tem-tyl­ko-w marze­niach- żyję-marzeniami
W stałych Przeb­ra­niach Cytaty: Mądrość nie wy­biera, ona w doświad­cze­niach przychodzi. Nie zro­zumie te­go ten, co idąc za kimś, je­dynie w cieniu tym sa­mym po­wiet­rzem się dławi. -Kedar


mądrość-nie wy­biera-ona-w doświad­cze­niach-przychodzi-nie zro­zumie-te­go-ten-co idąc-za kimś-­dynie-w cieniu-tym-­mym