W szan­sach Cytaty

W szan­sach Cytaty: War­tość wal­ki nie tkwi w szan­sach zwy­cięstwa spra­wy, w imię której się ją podjęło, ale w war­tościach tej sprawy. -Henryk Elzenberg


war­tość-wal­ki-nie tkwi-w szan­sach-zwy­ęstwa-spra­wy-w imię-której ę-ją podjęło-ale-w war­tościach-tej sprawy
W szan­sach Cytaty: Ucze­ni wy­liczy­li, że jest tyl­ko jed­na szan­sa na bi­lion, by zais­tniało coś tak całko­wicie ab­surdal­ne­go. Jed­nak ma­gowie ob­liczy­li, że szan­se jed­na na bi­lion spraw­dzają się w dziewięciu przy­pad­kach na dziesięć. -Terry Pratchett


W szan­sach Cytaty: Py­tamy: Jak duże jest praw­do­podo­bieństwo, by coś mogło pow­stać z nicze­go? Lub, oczy­wiście, od­wrot­nie: Jak duże są szan­se, by coś mogło is­tnieć od zaw­sze? I bez względu na wszys­tko: czy da się ob­liczyć, ja­kie były szan­se, aby ma­teria kos­miczna nag­le pew­ne­go dnia prze­budziła się świado­ma swe­go włas­ne­go istnienia?  -Jostein Gaarder


W szan­sach Cytaty: Jeśli nie da­jesz szan­sy so­bie to kto ma Ci ją dać ?  -Chemicals


jeśli-nie da­jesz-szan­sy-so­bie-to kto- ci ją dać- 
W szan­sach Cytaty: Nie masz żad­nej szan­sy, ale ją wykorzystaj. -Arthur Schopenhauer


nie-masz-żad­nej-szan­sy-ale-ją wykorzystaj
W szan­sach Cytaty:


każda-mi­jająca-chwi­-to szan­-by coś-w życiu-od­mienić-~pa­weł-rychlica
W szan­sach Cytaty: Is­tnieją trzy spo­soby od­działywa­nia na człowieka: szan­taż, wódka, groźba zabójstwa. -Władimir Władimirowicz Putin


is­tnieją-trzy-spo­soby-od­działywa­nia-na człowieka-szan­ż-wódka-groźba-zabójstwa
W szan­sach Cytaty: Kiedy ja myślę o przyszłych cza­sach, o tych po ro­ku dwu­tysięcznym i da­lej, to nie po­doba mi się to, co widzę. Ja mam przy­jaciela. Bru­no ma na imię. On mówi tak: Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej. I ja widzę, że tak będzie w przyszłych cza­sach. Już te­raz tak zaczy­na być. Już się widzi te­go początki. Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej. -Edward Stachura


W szan­sach Cytaty: Wys­tar­czy, że da­na jest nam szan­sa, byśmy mog­li stać się tym, czym chcemy. -Jose Ortega y Gasset


wys­tar­czy-że da­na-jest nam-szan­-byśmy-mog­li-stać ę-tym-czym-chcemy
W szan­sach Cytaty: Gdy Bóg da­je Ci drugą szan­se sztuką jest z niej skorzys­tać, i zmienić coś w swoim życiu. -Ryder


gdy-bóg-da­-ci drugą-szan­se-sztuką-jest z niej-skorzys­ć-i zmienić-coś-w swoim-życiu
W szan­sach Cytaty: Oso­ba nie zdająca so­bie spra­wy z szan­sy po­rażki może być ki­jem wep­chniętym w szprychy ro­weru historii. -P » Terry Pratchett » Równoumagicznienie


oso­ba-nie zdająca-so­bie-spra­wy-z szan­sy-po­rażki-może-być-ki­jem-wep­chniętym-w szprychy-ro­weru-historii
W szan­sach Cytaty: I tyl­ko nie wiem czy aby naprawdę Jes­teś war­ta Ko­lej­nej szan­sy ..................... Niech czas zdecyduje  -samothnick


i tyl­ko-nie wiem-czy-aby naprawdę-jes­teś-war­-ko­lej­nej-szan­sy-niech-czas-zdecyduje 
W szan­sach Cytaty: Wszak w cza­sach chaosu zwykł żądać lud stosów. -Jacek Kaczmarski


wszak-w cza­sach-chaosu-zwykł-żądać-lud-stosów
W szan­sach Cytaty: Ludzie ubożsi ma­terial­nie mają większe szan­se na po­siada­nie bo­gate­go wnętrza. -qches


ludzie-uboż-­terial­nie-mają-większe-szan­se-na po­siada­nie-bo­gate­go-wnętrza
W szan­sach Cytaty: Każda niewy­korzys­ta­na szan­sa, to szuf­ladka doświad­czeń , której nie ot­worzy­liśmy. Naj­częściej ze strachu przed zawartością. -bloodymery


każda-niewy­korzys­­na-szan­-to szuf­ladka-doświad­czeń- której nie ot­worzy­liśmy-naj­częściej-ze strachu-przed-zawartośą
W szan­sach Cytaty: Mąż na wcza­sach: niezi­den­ty­fiko­wany obiekt latający. -Tadeusz Gicgier


mąż-na wcza­sach-niezi­den­ty­fiko­wany-obiekt-latający
W szan­sach Cytaty: dlacze­go w naszych cza­sach por­tfel mu­si zastąpić naszą osobowość?  -wenaa01


dlacze­go-w naszych-cza­sach-por­tfel-mu­-zastąpić-naszą-osobowość 
W szan­sach Cytaty: Bóg w tych cza­sach nie słucha mod­litwy uciśnionych. -Bolesław Prus


bóg-w tych-cza­sach-nie słucha-mod­litwy-uciśnionych