W to w co ma wie­rzyć Cytaty

Go to Gemtracks Beats
W to w co ma wie­rzyć Cytaty: Łat­wiej jest wie­rzyć w życie wie­czne niż nie wie­rzyć. Tak sa­mo jest z wiarą w boga. -Mateusz Piecki Schizoidalny
Łat­wiej-jest wie­rzyć-w życie-wie­czne-ż-nie wie­rzyć-tak ­mo-jest z wiarą-w boga
W to w co ma wie­rzyć Cytaty: Jeśli już mam wie­rzyć w coś, cze­go nie wi­dać, to wo­lałbym wie­rzyć w cu­da niż w bakterie. -Karl Kraus
jeśli-już-mam-wie­rzyć-w coś-cze­go-nie wi­dać-to wo­łbym-wie­rzyć-w cu­da-ż-w bakterie
W to w co ma wie­rzyć Cytaty: Jeżeli już ma się wie­rzyć w coś, cze­go nie wi­dać, to wo­lałbym wie­rzyć w cu­da niż w bakterie. -Karl Kraus
jeżeli-już- ę-wie­rzyć-w coś-cze­go-nie wi­dać-to wo­łbym-wie­rzyć-w cu­da-ż-w bakterie
W to w co ma wie­rzyć Cytaty: Wolę wie­rzyć, że ludzie noszą maski niż w to, że na prawdę ta­cy są. (na pod­sta­wie słów Stephe­na Kin­ga 'zrzu­cić mas­ki i pie*rzyć!')  -thrillofit
wolę-wie­rzyć-że ludzie-noszą-maski-ż-w to-że na prawdę-­cy-są-na-pod­sta­wie-słów-stephe­na-kin­ga-'zrzu­ć-mas­ki
W to w co ma wie­rzyć Cytaty: Wie­dzieć chciał książę, wszys­tko o wszystkim, Zmieścić to pragnął w swoim pojęciu. Gdy już tej wie­dzy był bar­dzo bliski, Wie­rzyć przes­ta­no w baj­ki o księciu. -Mundek
wie­dzieć-chciał-książę-wszys­tko-o wszystkim-zmieść-to pragnął-w swoim-pojęciu-gdy-już-tej wie­dzy-był-bar­dzo-bliski-wie­rzyć
W to w co ma wie­rzyć Cytaty: Czas przy­nosi radę. Na­leży ocze­kiwać jej cier­pli­wie. By­wa, że trze­ba za­wie­rzyć chwili. -Friedrich von Schiller
czas-przy­nosi-radę-na­ży ocze­kiwać-jej-cier­pli­wie-by­wa że trze­ba-za­wie­rzyć-chwili
W to w co ma wie­rzyć Cytaty: Mi­ty re­ligij­ne ze względów za­sad­niczych nie mają dla mnie znacze­nia, choćby dla­tego, że mi­ty różnych re­ligii przeczą so­bie wza­jem­nie. Jest prze­cież czys­tym przy­pad­kiem, że urodziłem się tu­taj, w Euro­pie, a nie w Az­ji, a od te­go prze­cież nie po­win­no za­leżeć, co jest prawdą, a więc i to, w co mam wie­rzyć. Mogę prze­cież wie­rzyć tyl­ko w to, co jest prawdziwe. -Paul Dirac
W to w co ma wie­rzyć Cytaty:
jes­tem-człowiekiem-który- w so­bie-za­sady-który-wie­rzy-w to w co  wie­rzyć-~pa­weł-rychlica 
W to w co ma wie­rzyć Cytaty: Nie można wie­rzyć żad­ne­mu człowiekowi. -Wergiliusz
nie-można-wie­rzyć-żad­ne­mu-człowiekowi
W to w co ma wie­rzyć Cytaty: Jest ta­kim pe­symistą, że mu­si wie­rzyć w niebo. -Marcel Pagnol
jest-­kim-pe­symistą-że mu­-wie­rzyć-w niebo
W to w co ma wie­rzyć Cytaty: Są rzeczy, w które trze­ba wie­rzyć, by je zobaczyć. -Saavedra Miguel de Cervantes
W to w co ma wie­rzyć Cytaty: Czyż to jest w mo­cy ludzkiej wie­rzyć al­bo nie wierzyć?  -Ernest Renan
czyż-to jest w mo­cy-ludzkiej-wie­rzyć-al­bo-nie wierzyć 
W to w co ma wie­rzyć Cytaty: Wie­rzyć to znaczy ufać, kiedy cudów nie ma. -Jan Twardowski
wie­rzyć-to znaczy-ufać-kiedy-cudów-nie 
W to w co ma wie­rzyć Cytaty: Łat­wiej wie­rzyć w postęp niż w siebie. -Jan Cybis
Łat­wiej-wie­rzyć-w postęp-ż-w siebie
W to w co ma wie­rzyć Cytaty: Na­leży wie­rzyć w cośkol­wiek, choćby we własną niewiarę. -Alfred Aleksander Konar
na­ży-wie­rzyć-w cośkol­wiek-choćby-we własną-niewiarę
W to w co ma wie­rzyć Cytaty: Bo Ty jes­tes tym wszys­tkim w co wie­rzyc chce  -Ramizes
bo ty jes­-tym-wszys­tkim-w co wie­rzyc-chce 
W to w co ma wie­rzyć Cytaty: Bo gdy Ci źle mu­sisz wie­rzyć, że jut­ro będzie lepiej. -AnDree
bo gdy-ci ź-mu­sisz-wie­rzyć-że jut­ro-będzie-lepiej
W to w co ma wie­rzyć Cytaty: Człowiek, który nie wie­rzy w siebie, gotów uwie­rzyć we wszystko. -Władysław Grzeszczyk
człowiek-który-nie wie­rzy-w siebie-gotów-uwie­rzyć-we wszystko
W to w co ma wie­rzyć Cytaty: Wie­rzyć - to znaczy na­wet nie py­tać, jak długo jeszcze ma­my iść po ciemku. -Jan Twardowski
wie­rzyć- to znaczy-na­wet-nie py­ć-jak długo-jeszcze-­my-iść-po ciemku
W to w co ma wie­rzyć Cytaty: Śmierć koszto­wać, każde­mu wie­rzyć, nadzieję stra­cić - są to os­tatnie rzeczy. -Jan Żabczyc
Śmierć-koszto­wać-każde­mu-wie­rzyć-nadzieję-stra­ć- są to os­tatnie-rzeczy
W to w co ma wie­rzyć Cytaty: Nie można uwie­rzyć w Pa­na Bo­ga tyl­ko od wie­dzy, że to nam dob­rze zrobi. -Stanisław Lem
nie-można-uwie­rzyć-w pa­na-bo­ga-tyl­ko-od wie­dzy-że to nam-dob­rze-zrobi
W to w co ma wie­rzyć Cytaty: Na­leży wie­rzyć je­dynie te­mu, cośmy dos­ko­nale poz­na­li i w co nie można wątpić. -René Descartes (Kartezjusz)
na­ży-wie­rzyć-­dynie-te­mu-cośmy-­ko­nale-poz­na­li-i w co nie można-wątpić
W to w co ma wie­rzyć Cytaty: Ludzie, którzy przes­tają wie­rzyć w Bo­ga, lub bos­kość, na­dal jed­nak wierzą w diabła. Zło jest zaw­sze możli­we. A bos­kość jest od­wie­cznie trud­na do pojęcia. -Luanne Rice
ludzie-którzy-przes­tają-wie­rzyć-w bo­ga-lub-bos­kość-na­dal-jed­nak-wierzą-w diabła-zło jest zaw­sze-możli­we-a bos­kość
W to w co ma wie­rzyć Cytaty: Naród, który nie wie­rzy w wiel­kość i nie chce ludzi wiel­kich, kończy się. Trze­ba wie­rzyć w swą wiel­kość i pragnąć jej. -Stefan Wyszyński
naród-który-nie wie­rzy-w wiel­kość-i nie chce-ludzi-wiel­kich-kończy-ę-trze­ba wie­rzyć-w swą-wiel­kość-i pragnąć-jej
W to w co ma wie­rzyć Cytaty: Są ludzie niedoj­rza­li by kochać... Są ludzie niedoj­rza­li by być kochanymi… Są ludzie, którzy w wie­rze oba wy­miary miłości odnajdują… I są ta­cy, co w miłość wie­rzyć przestali…  -Papillondenuit
W to w co ma wie­rzyć Cytaty: •
piep­rzyć-miłość-nie-piep­rzyć osobę-która-spra­wia-że myślisz-w ten-sposób 
W to w co ma wie­rzyć Cytaty: Żeby być dob­rym człowiekiem, wys­tar­czy kochać, a nie wie­rzyć w boga. -Mateusz Piecki Schizoidalny
Żeby-być-dob­rym-człowiekiem-wys­tar­czy-kochać-a nie wie­rzyć-w boga
W to w co ma wie­rzyć Cytaty: Naj­le­piej jest łgarzom po­wie­rzyć ta­jem­nicę, bo choć ją wyp­lotą, to im nikt nie uwierzy. -Alojzy Żółkowski
naj­­piej-jest łgarzom-po­wie­rzyć-­jem­nicę-bo choć-ją wyp­lotą-to im nikt-nie uwierzy
W to w co ma wie­rzyć Cytaty: Kiedy ludzie przes­tają wie­rzyć w bo­ga, on umiera. Jeśli ma wielu wyz­nawców, sta­je się silniejszy. -P » Terry Pratchett » Mort
kiedy-ludzie-przes­tają-wie­rzyć-w bo­ga-on umiera-jeśli  wielu-wyz­nawców-sta­ ę-silniejszy
W to w co ma wie­rzyć Cytaty: By uwie­rzyć w dob­ro, mu­sisz naj­pierw uwie­rzyć w zło. -Bruno
by uwie­rzyć-w dob­ro-mu­sisz-naj­pierw-uwie­rzyć-w zło
W to w co ma wie­rzyć Cytaty: Miłość, małżeństwo, wszys­tkie te niezachwiane war­tości, w które ka­zano mi wie­rzyć, runęły jak do­mek z kart. -Ysabelle Lacamp
miłość-łżeństwo-wszys­tkie-te niezachwiane-war­toś-w które-ka­zano-mi wie­rzyć-runęły-jak do­mek-z kart
W to w co ma wie­rzyć Cytaty: Two­je marze­nie przes­ta­je is­tnieć, kiedy przes­ta­jesz wie­rzyć w je­go ziszczenie. -NightHuntress
two­-marze­nie-przes­­-is­tnieć-kiedy-przes­­jesz-wie­rzyć-w ­go-ziszczenie
W to w co ma wie­rzyć Cytaty: Nie mu­simy wie­rzyć w Bo­ga, ale nie wol­no nam tra­cić nadziei. -Michal Viewegh
nie-mu­simy-wie­rzyć-w bo­ga-ale-nie wol­no-nam-tra­ć-nadziei
W to w co ma wie­rzyć Cytaty: Ludzie pot­rze­bują wiary w bogów, choćby dla­tego, że tak trud­no jest wie­rzyć w ludzi. Bo­gowie są niezbędni. -Terry Pratchett
ludzie-pot­rze­bują-wiary-w bogów-choćby-dla­tego-że tak-trud­no-jest wie­rzyć-w ludzi-bo­gowie są niezbędni
W to w co ma wie­rzyć Cytaty: Życie ludzi nie różni się aż tak bar­dzo – cho­ciaż jes­teśmy skłon­ni wie­rzyć w swoją niepowtarzalność. -Charles Bukowski
Życie-ludzi-nie róż ę-aż tak-bar­dzo- cho­ciaż-jes­teśmy-skłon­-wie­rzyć-w swoją-niepowtarzalność