W war­tościach Cytaty

W war­tościach Cytaty: Oczekiwanie Bezsensowne.. Nie war­te żad­ne­go zacho­du i wscho­du słońca.. Każde­go uśmie­chu, czy łzy.. Choć bez­cenne, nie war­te nic.. Ja tęsknię, on nie wraca.. Spi­rale. Widzę je, kiedy za­mykam oczy. Wspom­nienia kręcą się dookoła. Wy­mie­sza­ne daw­ne la­ta, jak i os­tatnie miesiące.. Myślicielka. Tak, to z całą pew­nością ja. Z sza­rej rzeczy­wis­tości, macham swo­jemu szczęśli­wemu od­bi­ciu, które jest w lep­szym miej­scu. 26.05.2011  -watchingmefall


W war­tościach Cytaty: mówi się ty­le o to­leran­cji,a mało kto zda­je so­bie sprawę ze to­leran­cja z łaci­ny to zno­sić nie ak­cepto­wać wszys­tko .upa­dek war­tości pat­riotyz­mu ,war­tości na­rodo­wych i naszej re­ligi jaką jest bez wątpienia chrześci­jaństwo źle nam wróży,a bez wątpienia idea Mul­ti kul­tu­ral­na pot­wier­dza ta re­gułę zderze­nia kul­tur nig­dy nie wróżyło nic dobrego  -Falco peregrinus


W war­tościach Cytaty: Make love, not war. -Anonim


W war­tościach Cytaty: War­to być przyzwoitym. -Władysław Bartoszewski


W war­tościach Cytaty: Dąż do te­go, co war­te dążenia. -Solon


dąż-do te­go-co war­te-dążenia
W war­tościach Cytaty: W mu­zyce za­war­te jest życie... .............................................................................................................   -MarzycielS


W war­tościach Cytaty: Uderzając w strunę wy­doby­wa się dźwięk Uderzając w ser­ce wy­doby­wa się uczucie Żyjąc mu­zyką zagląda­my w wnętrze Zaglądając w wnętrze słyszy­my muzykę Każda chwi­la ma je­den odcień A każdy od­cień za­war­ty jest w chwili Pa­mięć choć za­wod­na zos­ta­wia ślad Z naj­piękniej­szych chwil Czy­tając poezję kar­mi­my umysł Lecz słuchając mu­zyki kar­mi­my duszę War­to żyć mu­zyką w każdej chwili Która zni­ka jed­nocześnie zos­tając w pamięci  -Mitria


W war­tościach Cytaty: Jeśli jest wspa­niała, nie będzie łat­wa, jeśli jest łat­wa, nie będzie wspa­niała, Jeśli jest te­go war­ta, nie pod­dasz się, jeśli się pod­dasz, nie jes­teś jej wart. Praw­da jest ta­ka, że każda oso­ba cię skrzyw­dzi, dla­tego mu­sisz zna­leźć taką która jest war­ta cierpienia. -czarnycharakter_xd


W war­tościach Cytaty: Us­ta głupiego są je­go zgubą, a war­gi - pułapką na je­go życie. -Blaisə


us­-głupiego-są ­go-zgubą-a war­gi- pułapką-na ­go-życie
W war­tościach Cytaty:


war­tośą-słowa-jest ­go-dotrzymanie 
W war­tościach Cytaty: Ty­le jes­teśmy war­ci, ile ma­my długu. -Walenty


ty­-jes­teśmy-war­-ile-­my-długu
W war­tościach Cytaty: Tyl­ko niemożli­we jest war­te wysiłku. -Jeanette Winterson


tyl­ko-niemożli­we-jest war­te-wysiłku
W war­tościach Cytaty: Po możli­we nie war­to wy­ciągać ręki. -Włodzimierz Pietrzak


W war­tościach Cytaty: Cóż war­te pra­wa bez obyczajów?  -Horacy


cóż-war­te-pra­wa-bez-obyczajów 
W war­tościach Cytaty: Przyszłość dziec­ka war­ta jest każde­go poświęcenia. -PoznajPrawdę


przyszłość-dziec­ka-war­-jest każde­go-poświęcenia
W war­tościach Cytaty: Bo piękna śmierć war­ta nieraz całego życia. -Wiesław Myśliwski


bo piękna-śmierć-war­-nieraz-całego-życia
W war­tościach Cytaty: Słowa są ty­le war­te, ile pop­rzedzo­ne ni­mi czy­ny. -Papużka


słowa-są ty­-war­te-ile-pop­rzedzo­ne-­mi-czy­ny
W war­tościach Cytaty: Po­derżnąłbym świat... Może war­to... Brzytwą Ockhama... -François-Michel Delacroix