W wyob­raźni Cytaty

W wyob­raźni Cytaty: Ero­tyka to zaw­sze twór wyob­raźni, jed­nak wyob­raźni zain­spi­rowa­nej jakąś cielesnością. -Janusz Leon Wiśniewski


ero­tyka-to zaw­sze-twór-wyob­raź-jed­nak-wyob­raź-zain­spi­rowa­nej-jakąś-cielesnośą
W wyob­raźni Cytaty: Kto wyob­raźnią wo­juje, w wyob­raźni ginie. -Stanisław Lem


kto-wyob­raźą-wo­juje-w wyob­raź-ginie
W wyob­raźni Cytaty:


w wyob­raź-nie  og­ra­niczeń-dla-te­go-możemy-so­bie-wyob­rażać-co chce­my-i kiedy-chce­my-~pa­weł-rychlica 
W wyob­raźni Cytaty: Wyob­raźnia bez wie­dzy może stworzyć rzeczy piękne. Wie­dza bez wyob­raźni naj­wyżej doskonałe. -Albert Einstein


wyob­raźnia-bez-wie­dzy-może-stworzyć-rzeczy-piękne-wie­dza bez-wyob­raź-naj­wyżej-doskonałe
W wyob­raźni Cytaty: Niet­rudno wyob­ra­zić so­bie wszys­tkie przedziw­ne skut­ki, ja­kie pot­ra­fią wy­wołać mo­ce wyob­raźni i niezachwianej uf­ności, zwłaszcza kiedy ok­reślają sto­sunek między leczącym a leczo­nym. Uz­dro­wienia przy­pisy­wane wpływo­wi pew­nych re­lik­wii są w is­to­cie za­led­wie dziełem in­spi­rowa­nej ni­mi wyob­raźni i uf­nej wiary. Znachorzy i fi­lozo­fowie wiedzą dob­rze, że gdy­by kos­teczki świętych za­mienić na zu­pełnie in­ne, cho­ry zaz­na jed­na­kowo dob­roczyn­nych działań, póki wie­rzyć będzie, iż chodzi o naj­praw­dziw­szą relikwię. -Pietro Pomponazzi


W wyob­raźni Cytaty: Miłość to triumf wyob­raźni nad inteligencją. -Henry Louis Mencken


miłość-to triumf-wyob­raź-nad-inteligencją
W wyob­raźni Cytaty: Bra­ku wyob­raźni nie zastąpi dos­ko­nała technika. -Mieczysław Jastrun


W wyob­raźni Cytaty: Coś, co rodzi się z wyob­raźni, może od­mienić rzeczy­wis­tość. Ta z ko­lei szyb­ko sta­je się sta­tyczna i zmienia się do­piero pod wpływem no­wych wyob­rażeń. Is­tnieje więc nieus­tająca za­leżność między fik­cją a rzeczywistością. -Nagisa Oshima


W wyob­raźni Cytaty: Naj­ważniej­sze dla ak­to­ra to zais­tnieć w wyob­raźni reżysera. -Krzysztof Kieślowski


naj­ważniej­sze-dla-ak­to­ra-to zais­tnieć-w wyob­raź-reżysera
W wyob­raźni Cytaty: ` Jes­teś tyl­ko wyt­wo­rem mo­jej cho­rej wyob­raźni . -bluecaffe


` jes­teś-tyl­ko-wyt­wo­rem-mo­jej-cho­rej-wyob­raź
W wyob­raźni Cytaty: Kiedy się wyczer­pu­je siła wyob­raźni, człowiek poczy­na kochać swój dom. -Hagiwara Sakutaro


kiedy ę-wyczer­pu­-ła-wyob­raź-człowiek-poczy­na-kochać-swój-dom
W wyob­raźni Cytaty: Żeby coś wy­naleźć, wys­tar­czy od­ro­bina wyob­raźni i ster­ta złomu. -Thomas Alva Edison


Żeby-coś-wy­naleźć-wys­tar­czy-od­ro­bina-wyob­raź-i ster­-złomu
W wyob­raźni Cytaty: Bo­gate wnętrze ma ten, kto nie pot­ra­fi odróżnić wyt­worów włas­nej wyob­raźni od siebie samego. -aforystokrata


bo­gate-wnętrze- ten-kto-nie pot­ra­fi-odróżć-wyt­worów-włas­nej-wyob­raź-od siebie-samego
W wyob­raźni Cytaty: Ale mu­si wreszcie przes­tać przeżywać swo­je życie w wyob­raźni i przy­woływać wspom­nienia. To dro­ga donikąd. -Cecelia Ahern


ale-mu­-wreszcie-przes­ć-przeżywać-swo­-życie-w wyob­raź-i przy­woływać-wspom­nienia-to dro­ga-donikąd
W wyob­raźni Cytaty:


człowieku-naj­ważniej­sze-jest to co chcesz-osiągnąć-w życiu-posłuchaj ę-swo­jego-ro­zumu-i swo­jej-wyob­raź~pa­weł
W wyob­raźni Cytaty: Ta­ka już ro­la marzeń. Niektóre się spełniają, niektóre są czys­tym wyt­wo­rem naszej wyob­raźni, a jeszcze in­ne nie mają rac­ji bytu. * z mo­jego mob­lo, 18.09.2012r. -watchingmefall


ta­ka-już-ro­-marzeń-niektóre ę-spełniają-niektóre-są czys­tym-wyt­wo­rem-naszej-wyob­raź-a jeszcze-in­ne-nie mają-rac­ji-bytu
W wyob­raźni Cytaty: Nie ma żad­ne­go kon­taktu świata wyob­raźni ze światem rzeczy­wis­tym, między słowa­mi wier­sza a naszym życiem nie zachodzi związek przyczy­ny i skutku. -Paul Auster


nie- żad­ne­go-kon­taktu-świata-wyob­raź-ze światem-rzeczy­wis­tym-między-słowa­mi-wier­sza-a naszym-życiem-nie zachodzi-związek
W wyob­raźni Cytaty: Człowiek w moim wieku mniej sam siebie ak­ceptu­je i właści­wie to bar­dziej jest skłon­ny sprze­dawać swo­je wyt­wo­ry wyob­raźni, a twarz cho­wać w cieniu pod chmurą kapelusza. -Czesław Niemen