W zdo­byciu Bogactw Cytaty

W zdo­byciu Bogactw Cytaty: Rozgłos po­maga w zdo­byciu bogactw. -Jang Czu


rozgłos-po­maga-w zdo­byciu-bogactw
W zdo­byciu Bogactw Cytaty: Czy choćby naj­mniej­sze osiągnięcie war­te jest ra­dości, jeżeli je­go zdo­byciu nie to­warzyszyły ból i łzy?  -Sosai Masutatsu Oyama


czy-choćby-naj­mniej­sze-osiągnięcie-war­te-jest ra­doś-żeli-­go-zdo­byciu-nie to­warzyszyły-ból-i łzy 
W zdo­byciu Bogactw Cytaty: Cenić się podług bogactw i dostojności, jest to rozumieć, że postument nadaje wartość rzeźbie. -Maria Karolina Leszczyńska


cenić-ę-podług-bogactw-i-dostojnoś-jest-to-rozumieć-że-postument-nadaje-wartość-rzeźbie
W zdo­byciu Bogactw Cytaty: W miarę wzrostu bogactw rośnie i chciwość; im więcej kto ma, tym więcej pragnie. -Owidiusz


w-miarę-wzrostu-bogactw-rośnie-i-chciwość-im-więcej-kto-tym-więcej-pragnie
W zdo­byciu Bogactw Cytaty: Czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów. -Anonim


czytanie-to-jest-odnajdywanie-własnych-bogactw-i-własnych-możliwoś-przy-pomocy-cudzych-słów
W zdo­byciu Bogactw Cytaty: A jed­nak mieli coś wspólne­go ze sobą. On ciągle pragnął zdo­bywać ko­biety ona ar­ka­na wie­dzy . Zdradziło go uza­leżnienie od włas­ne­go ego Przedłożył wolę zdo­bywa­nia ko­biet po­nad wolę zdo­bywa­nia wie­dzy o nich i w pew­nym mo­men­cie naj­ważniej­sze stało się dla niego już tyl­ko zry­wanie jabłek . Jakże często zwykła kpi­na by­wa je­dynym oparciem. -natalia(__ups


W zdo­byciu Bogactw Cytaty: Żeby zdo­być wiedzę - trze­ba się uczyć. Ale żeby zdo­być mądrość - trze­ba obserwować. -Marilyn vos Savant


Żeby-zdo­być-wiedzę- trze­ba ę-uczyć-ale żeby-zdo­być-mądrość- trze­ba-obserwować
W zdo­byciu Bogactw Cytaty: W dzi­siej­szym życiu świat na­leży tyl­ko do głupców, do niew­rażli­wych, do po­dek­scy­towa­nych. Pra­wo do życia i do zwy­cięstwa zdo­bywa się dziś nieomal ty­mi sa­mymi spo­soba­mi, ja­kimi zdo­bywa się zam­knięcie w do­mu wa­riatów: niez­dolnością do myśle­nia, niemo­ral­nością i hiperekscytacją. -Fernando Pessoa


W zdo­byciu Bogactw Cytaty: Zasadą stania się zamożnym nie jest skupienie się na byciu bogatym. Zamiast tego należy skoncentrować się na pasjonującej i dającej przyjemność pracy. Bogactwo jest produktem ubocznym wykonywania ekscytującej pracy. -Andrew J. Dubrin


W zdo­byciu Bogactw Cytaty: Mędrca zdo­bi wątpienie. -Jan Kasprowicz


W zdo­byciu Bogactw Cytaty: Nie każdy zdo­bi ty­tuły, które nosi. -Jacek Wejroch


nie-każdy-zdo­bi-ty­ły-które-nosi
W zdo­byciu Bogactw Cytaty: Garb szpe­ci człowieka, ale zdo­bi wielbłąda. -Jan Czarny


garb-szpe­-człowieka-ale-zdo­bi-wielbłąda
W zdo­byciu Bogactw Cytaty: Nie auto zdo­bi fa­ceta..ale je­go klejnoty. -Terenia Wylazło


W zdo­byciu Bogactw Cytaty: Szczyt głupo­ty zdo­bywa się bez wysiłku. -Kazimierz Chyła


szczyt-głupo­ty-zdo­bywa ę-bez-wysiłku
W zdo­byciu Bogactw Cytaty: Zdo­byłem i zburzyłem wam Bas­ty­lię rymów. -Victor Marie Hugo


zdo­byłem-i zburzyłem-wam-bas­ty­lię-rymów
W zdo­byciu Bogactw Cytaty: Po­laków nie zdo­bywa się groźbą, tyl­ko sercem. -Stefan Wyszyński


po­laków-nie zdo­bywa ę-groźbą-tyl­ko-sercem
W zdo­byciu Bogactw Cytaty: Człowiek od­czu­wa przy­jem­ność, kiedy zdo­bywa zysk. -Bias z Prieny


człowiek-od­czu­wa-przy­jem­ność-kiedy-zdo­bywa-zysk
W zdo­byciu Bogactw Cytaty: Naj­tańszy sposób zdo­bycia ko­biety - błyszczeć, najgłębszy - rozmarzyć. -Ludwik Hirszfeld


naj­ńszy-sposób-zdo­bycia-ko­biety- błyszczeć-najgłębszy- rozmarzyć