Właści­wie Nie zmienia Cha­rak­te­ru Cytaty

Właści­wie Nie zmienia Cha­rak­te­ru Cytaty: Nie­szczęście właści­wie nie zmienia cha­rak­te­ru i nie stwarza w nim no­wych rysów, ale uwy­puk­la je­dynie pre­dys­po­zyc­je z daw­na w nim istniejące. -Stefan Zweig


nie­szczęście-właś­wie-nie zmienia-cha­rak­te­ru-i nie stwarza-w nim-no­wych-rysów-ale-uwy­puk­-­dynie-pre­dys­po­zyc­
Właści­wie Nie zmienia Cha­rak­te­ru Cytaty: Cha­rak­ter można uk­ształto­wać pop­rzez in­tensywną pracę nad zmianą cha­rak­te­ru włas­ne­go pisma. -Maria Szyszkowska


cha­rak­ter-można-uk­ształto­wać-pop­rzez-in­tensywną-pracę-nad-zmianą-cha­rak­te­ru-włas­ne­go-pisma
Właści­wie Nie zmienia Cha­rak­te­ru Cytaty: Za­siejesz myśl, zbie­rzesz działanie. Działanie zaowo­cuje na­wykiem, a ten da plon w pos­ta­ci cha­rak­te­ru. Cha­rak­ter jest ziar­nem, z które­go wy­kiełku­je two­je przeznaczenie. -William Makepeace Thackeray


Właści­wie Nie zmienia Cha­rak­te­ru Cytaty: Zwyczaj­ne kłam­stwo jest nadzwyczaj częstą wadą wśród młodzieży i nies­te­ty po­ważną cho­robą całego świata. Spot­ka­cie ją zarówno u niecy­wili­zowa­nych ple­mion jak i w kul­tu­ral­nych kra­jach. Mówienie praw­dy, a w kon­sekwen­cji wy­niesienie człowieka na po­ziom auto­ryte­tu, zmienią całko­wicie cha­rak­ter człowieka i cha­rak­ter na­rodu. Dla­tego ciąży na nas obo­wiązek by zro­bić wszys­tko co można, aby wpoić chłop­com poczu­cie ho­noru i nau­czyć ich prawdomówności. -Robert Baden-Powell


Właści­wie Nie zmienia Cha­rak­te­ru Cytaty: In­te­ligen­cja i cha­rak­ter – to jest cel praw­dzi­wej edukacji. In­telli­gen­ce plus cha­rac­ter – that is the goal of true edu­cation (ang.)  -Martin Luther King


in­te­ligen­cja-i cha­rak­ter- to jest cel-praw­dzi­wej-edukacji-in­telli­gen­-plus-cha­rac­ter- that-is the-goal-of true
Właści­wie Nie zmienia Cha­rak­te­ru Cytaty: Cha­rak­te­ry z na­tury złe nie zmieniają się. -Menander


cha­rak­te­ry-z na­tury-złe-nie zmieniają-ę
Właści­wie Nie zmienia Cha­rak­te­ru Cytaty: Cha­rak­te­ru wyg­la­dem nie nadrobisz. Wnb  -klemens


cha­rak­te­ru-wyg­­dem-nie nadrobisz-wnb 
Właści­wie Nie zmienia Cha­rak­te­ru Cytaty: Cha­rak­ter człowieka jest je­go przeznaczeniem. -Heraklit z Efezu


cha­rak­ter-człowieka-jest ­go-przeznaczeniem
Właści­wie Nie zmienia Cha­rak­te­ru Cytaty: An­ty­patia rodzi się ze star­cia cha­rak­terów, a nie z wal­ki poglądów. -Honoré de Balzac


an­ty­patia-rodzi ę-ze star­cia-cha­rak­terów-a nie z wal­ki-poglądów
Właści­wie Nie zmienia Cha­rak­te­ru Cytaty: Nic nie odsłania cha­rak­te­ru człowieka le­piej niż przy­goto­wania do samobójstwa. -Michal Viewegh


nic-nie odsłania-cha­rak­te­ru-człowieka-­piej-ż-przy­goto­wania-do samobójstwa
Właści­wie Nie zmienia Cha­rak­te­ru Cytaty: Wiel­kie cha­rak­te­ry, jak la­tar­nie mor­skie, świecą da­leko w ciemności. -Karol Irzykowski


wiel­kie-cha­rak­te­ry-jak ­tar­nie-mor­skie-świecą-da­leko-w ciemnoś
Właści­wie Nie zmienia Cha­rak­te­ru Cytaty: Nic człowieka tak nie cha­rak­te­ryzu­je jak rodzaj za­bawy,której szuka  -Kazimierz Przerwa-Tetmajer


nic-człowieka-tak-nie cha­rak­te­ryzu­-jak rodzaj-za­bawyktórej-szuka 
Właści­wie Nie zmienia Cha­rak­te­ru Cytaty: Nędza łamie ludzkie cha­rak­te­ry - nie sposób spra­wić, by pus­ty wo­rek stał prosto. -Benjamin Franklin


nędza-łamie-ludzkie-cha­rak­te­ry- nie sposób-spra­wić-by pus­ty-wo­rek-stał-prosto
Właści­wie Nie zmienia Cha­rak­te­ru Cytaty: Syn­te­tyczny cha­rak­ter kos­mo­su wykład­nią je­go materii  -Walenty


syn­te­tyczny-cha­rak­ter-kos­mo­su-wykład­ą-­go-materii 
Właści­wie Nie zmienia Cha­rak­te­ru Cytaty: Ta­lent kształci się w ciszy, a cha­rak­ter – w wirze świata. -Johann Wolfgang Goethe


Właści­wie Nie zmienia Cha­rak­te­ru Cytaty: Cha­rak­ter - zja­wis­ko rzadziej spo­tyka­ne niż bohaterstwo. -Paul Claudel


cha­rak­ter- zja­wis­ko-rzadziej-spo­tyka­ne-ż-bohaterstwo
Właści­wie Nie zmienia Cha­rak­te­ru Cytaty: Cha­rak­ter człowieka naj­le­piej ok­reśla się przez to, co uz­na­je on za śmieszne. -Johann Wolfgang Goethe


cha­rak­ter-człowieka-naj­­piej-ok­reś ę-przez-to-co uz­na­-on za śmieszne
Właści­wie Nie zmienia Cha­rak­te­ru Cytaty: Są ludzie, którzy swoim cha­rak­te­rem niszczą to, co zbu­dowa­li rozumem. -Dimitrios Kamburoglu


są ludzie-którzy-swoim-cha­rak­te­rem-niszczą-to-co zbu­dowa­li-rozumem