Właści­wy Cytaty

Właści­wy Cytaty: Soc­ja­lizm jest to us­trój niewol­niczy i możemy so­bie wyb­rać właści­ciela. Je­den właści­ciel na­każe nam re­ligię, a dru­gi za­każe nam religii. -Janusz Korwin-Mikke


soc­ja­lizm-jest to us­trój-niewol­niczy-i możemy-so­bie-wyb­rać-właś­ciela-je­den właś­ciel-na­każe-nam-re­ligię-a dru­gi
Właści­wy Cytaty:


Właści­wy Cytaty: Korzys­taj z właści­wej chwili. -Pittakos


korzys­taj-z właś­wej-chwili
Właści­wy Cytaty: Nie ma właści­wie końca dla wynalazków. -Edgar Allan Poe


Właści­wy Cytaty: Każdy z właści­cieli ko­ta wie, że nie po­siada ko­ta na własność. -Ellen Perry Berkeley


każdy-z właś­cieli-ko­-wie-że nie po­siada-ko­-na własność
Właści­wy Cytaty: Właści­wy czyn jest sko­kiem człowieka po­za samotność. -Yannis Ritsos


właś­wy-czyn-jest sko­kiem-człowieka-po­za-samotność
Właści­wy Cytaty: Bóg czy­ni wszys­tko we właści­wym czasie. -Edyta Stein


bóg-czy­-wszys­tko-we właś­wym-czasie
Właści­wy Cytaty: myśl samodzielnie a ukaże piękno świat właści­wy obraz   -Cykam


myśl-samodzielnie-a-ukaże-piękno-świat-właś­wy-obraz- 
Właści­wy Cytaty: Właści­we jest ludzkiej na­turze niena­widzić te­go, ko­go się skrzywdziło. -Tacyt


właś­we-jest ludzkiej-na­turze-niena­widzić-te­go-ko­go ę-skrzywdziło
Właści­wy Cytaty: Miło jest być dow­cipnym we właści­wym czasie. -Horacy


miło-jest być-dow­cipnym-we właś­wym-czasie
Właści­wy Cytaty: Trud­no uchwy­cić właści­wy czas, lecz łat­wo go przegapić. -Sy-Ma Cien


trud­no-uchwy­ć-właś­wy-czas-lecz-łat­wo-go przegapić
Właści­wy Cytaty: Ge­nial­ni mężczyźni właści­wie nie po­win­ni się żenić. -Luise Rinser


ge­nial­-mężczyź-właś­wie-nie po­win­ ę-żenić
Właści­wy Cytaty: Przy­jaźń: to jest właści­wie ocze­kiwa­nie niemożliwego. -Stefan Napierski


przy­jaźń-to jest właś­wie-ocze­kiwa­nie-niemożliwego
Właści­wy Cytaty: Właści­wie myślę, że bar­dziej za nią tęsknię niż ją kochałem. -C » Jonathan Carroll » Kraina Chichów


Właści­wy Cytaty: Mun­di est prop­ria virtus. Cno­ta jest właści­wością świata. -Cyceron


mun­di-prop­ria-virtus-cno­-jest właś­wośą-świata
Właści­wy Cytaty: Ja­ka właści­wie jest różni­ca między aniel­ski­mi łza­mi, a aniołami z łez?  -Jostein Gaarder


ja­ka-właś­wie-jest róż­ca-między-aniel­ski­mi-łza­mi-a aniołami-z łez 
Właści­wy Cytaty: Uwierz mi wiem co to znaczy cier­pieć z miłości. Właści­wie to z jej braku... -opuszczona


uwierz-mi wiem-co to znaczy-cier­pieć-z miłoś-właś­wie to z jej-braku
Właści­wy Cytaty: Dzi­siaj za­daję so­bie py­tanie. Czym właści­wie jest miłość?  -Aleksandra_Czarna


dzi­siaj-za­daję-so­bie-py­tanie-czym-właś­wie-jest miłość