Właśnie Z Po­zor­nym Cytaty

Właśnie Z Po­zor­nym Cytaty: Dob­rze zor­ga­nizo­wany czas jest naj­lep­szym do­wodem na zor­ga­nizo­wany umysł. -Isaac Pitman


dob­rze-zor­ga­nizo­wany-czas-jest naj­lep­szym-do­wodem-na zor­ga­nizo­wany-umysł
Właśnie Z Po­zor­nym Cytaty: Możność mnie zawetowania Możność, gdyż prozą karmię Biel czer­ni w oczach, su­mienie przesłania Jak Pan wam, kochaj­cie Pa­na z dnia na dzień bardziej Możność zabetonowania Możność, kiedy masz okazję Syn­drom sztokhol­mski z ofiara­mi się nie bratać Kiedy rolę ka­ta przydzielo­no To­bie właśnie Z po­zor­nym przeświad­cze­niem opar­tym na życiu Od zdra­dy po grób, na którym pełno róż Bu­kiet ich jed­nak nie przesłoni całego wstydu Bo każdy pa­mięta, jak wbiłeś bra­tu w ple­cy nóż. -Bruno


Właśnie Z Po­zor­nym Cytaty: Po­mimo w jak trud­nej właśnie jes­teś sy­tuac­ji, po­mimo, jak bar­dzo bo­li Cię dusza - uśmie­chnij się. Choćby nieśmiało i pra­wie niezauważal­nie... Spraw, by in­nym zat­roska­nym ulżyło, choć odrobinę. -Nadzieja21


Właśnie Z Po­zor­nym Cytaty: Każdy człowiek, które­go po­tom­ność naz­wała wiel­kim, każdy człowiek, które­mu po­wiodło się w życiu, osiągnął wiel­kość bądź suk­ces na ty­le właśnie, na ile zdołał sku­pić się na ce­lu i kon­sekwen­tnie dążyć w jed­nym wy­tyczo­nym kierunku. -Orison Swett Marden


Właśnie Z Po­zor­nym Cytaty: Kiedyś porównałeś miłość do gwiazd na niebie, które święcą nies­kończo­nym blas­kiem. Nasza miłość właśnie spadła.. -Riot


kiedyś-porównałeś-miłość-do gwiazd-na niebie-które-święcą-nies­kończo­nym-blas­kiem-nasza miłość-właśnie-spadła
Właśnie Z Po­zor­nym Cytaty: Człowiek up­rzej­my, choć różni się pod względem po­zytyw­nym, zaw­sze zos­ta­je od­trąco­ny przez in­nych. Właśnie za swo­je dob­re ser­ce i życzliwość. 17.06.2011  -watchingmefall


człowiek-up­rzej­my-choć-róż ę-pod-względem-po­zytyw­nym-zaw­sze-zos­­-od­trąco­ny-przez-in­nych-właśnie za swo­-dob­re-ser­
Właśnie Z Po­zor­nym Cytaty: Jes­tem szkla­nym wa­zonem z przeg­niłą wodą po kwiat­kach. O, ja­ki pech, właśnie spadłam i się potłukłam na drob­ne ka­wałeczki i śmier­dzi tą wodą. -kitsh


jes­tem-szkla­nym-wa­zonem-z przeg­łą-wodą-po kwiat­kach-o ja­ki-pech-właśnie-spadłam-i ę-potłukłam-na drob­ne-ka­wałeczki
Właśnie Z Po­zor­nym Cytaty: ma­wia się iż to włas­ny azyl bez żad­nej fur­tki do zewnątrz ani wyjścia ani wejścia od­dzielo­na przezroczystościami odi­zolo­wana od wszel­kiego zła zniek­ształco­nym dźwiękiem raczona niema w wypowiedzi ilek­roć po­daru­jesz pragnienie udaję że liczę ziarenka spuszczo­nym wzrokiem tak po­zor­nej obojętności stu­kasz le­ciut­ko w szybkę by uk­raść ułamek spojrzenia lecz w strachu nie reaguję chwy­tasz mój cały świat uwal­niasz samotnię … potłuczo­ne szkło leżę zmie­sza­na z błotem próbuję złapać oddech… A co jeśli okaże się, że jes­tem rybką…? od­chodząc od te­matu, ale nie sed­na... dopełnienie...   -Papużka


Właśnie Z Po­zor­nym Cytaty: -Znasz ją?- spy­tał je­den z nich zaz­dros­nym szep­tem. A Ty właśnie wte­dy uśmie­chnęłaś się do mnie, więc od­po­wie­działem: -Znam ją le­piej niż włas­ne serce... -Nicholas Sparks


znasz-ją-spy­ł-­den-z nich-zaz­dros­nym-szep­tem-a ty właśnie-wte­dy-uśmie­chnęłaś ę-do mnie-więc-od­po­wie­działem-znam
Właśnie Z Po­zor­nym Cytaty: To właśnie głupo­ta rodzi państwa, na niej po­legają rządy, urzędy, re­ligie, sej­my, sądy i w ogóle całe życie ludzkie, które jest niczym in­nym jak tyl­ko jakąś ig­raszką głupoty. -Erazm z Rotterdamu


Właśnie Z Po­zor­nym Cytaty: Przyk­ro mi widząc tą ra­dość małego chłop­ca, który bieg­nie do ma­my ze zer­wa­nym kwiatkiem. Gdy nag­le po­tyka się.. ten mały cud miłości, która tak właśnie uczy sma­ku łez. -Smurf007


Właśnie Z Po­zor­nym Cytaty: Par­tia to zor­ga­nizo­wana opinia. -Benjamin Disraeli


Właśnie Z Po­zor­nym Cytaty: Je­zus Chrys­tus Miłosier­nym i Dob­rym Pas­terzem JEST ! I właśnie dla­tego - Pas­terzem i ogólnie - jest THE BEST !  -Jacob


je­zus-chrys­tus-miłosier­nym-i dob­rym-pas­terzem-jest-i-właśnie-dla­tego- pas­terzem-i ogólnie- jest the-best- 
Właśnie Z Po­zor­nym Cytaty: Nie py­taj mnie jak wygląda szczęście,bo dla każde­go szczęście jest czymś in­nym.Mo­je miało błękit­ne oczy,burzę blond loków, a ubierało się w koszulę w kratkę.Nies­te­ty szczęście by­wa ulot­ne...i mo­je właśnie odeszło. -anja


Właśnie Z Po­zor­nym Cytaty: Pierwszoplanowość Zor­ga­nizo­wać święta Da­ry od serca K.A.Sz. 17.12.2015r. -Cris


pierwszoplanowość-zor­ga­nizo­wać-świę-da­ry-od serca-kasz-17122015r
Właśnie Z Po­zor­nym Cytaty: Ja­kim spo­sobem prze­konać się, czy się nie jest po pros­tu obłud­nym ka­boty­nem? Właśnie to naj­gor­sze, że ta­kiego spo­sobu nie ma. -S » Jerome David Salinger » Buszujący w zbożu


ja­kim-spo­sobem-prze­konać-ę-czy ę-nie jest po pros­-obłud­nym-ka­boty­nem-właśnie-to naj­gor­sze-że ­kiego-spo­sobu-nie 
Właśnie Z Po­zor­nym Cytaty: sie­dzisz na stacji ko­lej­ny po­ciąg odjechał po­jadę następnym następny właśnie ruszył trwa to już długo sam nie wiesz czy to miesiące czy lata czekasz na ten właściwy który sam nie wiesz ale czekasz być może w końcu nadjedzie może pojechałbyś o tym co właśnie staje wiatr by cię trochę orzeźwił może na in­nej stacji na in­nym peronie cze­ka cier­pli­wie twój pociąg no ruszaj bo tu­taj może docze­kasz się os­tatniego wagonu z tabliczką ko­niec trasy *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Właśnie Z Po­zor­nym Cytaty: rządy bankierów w de­mok­ra­tycznych kra­jach -  po­zor­na wolność  -Maverick123


rządy-bankierów-w-de­mok­ra­tycznych-kra­jach- -po­zor­na-wolność