Władzę I zgodę Cytaty

Władzę I zgodę Cytaty: Jak trud­no jest godzić jed­nocześnie władzę i zgodę. -Tacyt


jak-trud­no-jest godzić-jed­nocześnie-władzę-i zgodę
Władzę I zgodę Cytaty: Wiado­mości z Krakowa: Po meczu Cra­covii z Wisłą władze mias­ta doszli do wnios­ku, że ra­ce i środ­ki pi­rotechniczne mu­siały zos­tać wniesione z zewnątrz. Czy do tej po­ry władze myślały, że ra­ce rosną na trybunach?  -Tsanyo


Władzę I zgodę Cytaty: Lider to nie jest osoba , która ma władzę nad innymi. Lider to osoba, która sprawia że inni odzyskują władzę nad sobą. -Bartłomiej Guzik


lider-to-nie-jest-osoba-która-władzę-nad-innymi-lider-to-osoba-która-sprawia-że-inni-odzyskują-władzę-nad-sobą
Władzę I zgodę Cytaty: Każda rozpacz może zmienić się w radość, płacz w śmiech, niezgoda w zgodę. -Zofia Kucówna


każda-rozpacz-może-zmienić-ę-w-radość-płacz-w-śmiech-niezgoda-w-zgodę
Władzę I zgodę Cytaty: O wiele łatwiej jest zjednoczyć Europę niż na nowo wprowadzić zgodę między dwie skłócone kobiety. -Ludwik XVI


o-wiele-łatwiej-jest-zjednoczyć-europę-ż-na-nowo-wprowadzić-zgodę-między-dwie-skłócone-kobiety
Władzę I zgodę Cytaty: Cierpliwość wnosi w twoje życie pewną beztroskę i zgodę na to, co niesie los. Bez niej nie ma wewnętrznego spokoju. -Richard Carlson


cierpliwość-wnosi-w-twoje-życie-pewną-beztroskę-i-zgodę-na-to-co-niesie-los-bez-niej-nie-wewnętrznego-spokoju
Władzę I zgodę Cytaty: Głupo­ta ma też pra­wo do swo­body sek­sual­nej - nie piep­rzcie jej ciągle bez py­tania o zgodę!  -aforystokrata


głupo­- też-pra­wo-do swo­body-sek­sual­nej- nie piep­rzcie-jej-ągle-bez-py­tania-o zgodę 
Władzę I zgodę Cytaty: Tak nap­rawdę to naj­bar­dziej bra­kuje mi naszych kłótni. Tych które kończyły się po­całun­kiem na zgodę... -stokrotka123


tak-nap­rawdę-to naj­bar­dziej-bra­kuje-mi naszych-kłótni-tych-które-kończyły ę-po­całun­kiem-na zgodę
Władzę I zgodę Cytaty: marzę o tobie czy mogę? proszę wy­raź zgodę pozwól mi myśleć o sobie świet­nie to robię kwiat­ki mam w głowie gdy tak myślę tyl­ko o tobie  -topaz


marzę-o tobie-czy-mogę-proszę-wy­raź-zgodę-pozwól-mi myść-o sobie-świet­nie-to robię-kwiat­ki-mam-w głowie-gdy-tak-myślę-tyl­ko
Władzę I zgodę Cytaty: Bóg jest dobry, skoro młodym dał urok, wdzięk, zdrowie, przekorę, bunt, nadzieję, optymizm i radość, nam wyrozumiałość, tolerancję i zgodę na ich czasem głupią, lecz konieczną niezależność. -Zofia Kucówna


Władzę I zgodę Cytaty: Każdy despota czujnie dźwiga awą władzę. -Anonim


każdy-despota-czujnie-dźwiga-awą-władzę
Władzę I zgodę Cytaty: Rzadko kto walczy o władzę nad sobą. -Urszula Zybura


rzadko-kto-walczy-o-władzę-nad-sobą
Władzę I zgodę Cytaty: Kto kontroluje przeszłość, ten ma władzę nad przyszłością. -George Orwell


kto-kontroluje-przeszłość-ten-władzę-nad-przyszłośą
Władzę I zgodę Cytaty: Ten, kto ma władzę, nie mu­si ni­kogo za nic przepraszać. -Niccolò Machiavelli


Władzę I zgodę Cytaty: Państwo stanowi pierwszą ideologiczną władzę nad człowiekiem. -Fryderyk Engels


państwo-stanowi-pierwszą-ideologiczną-władzę-nad-człowiekiem
Władzę I zgodę Cytaty: Kobietę ubóstwiamy za to, że sprawuje władzę nad naszym marzeniem o ideale. -Iwan Bunin


kobietę-ubóstwiamy-za-to-że-sprawuje-władzę-nad-naszym-marzeniem-o-ideale
Władzę I zgodę Cytaty: Sumienie sprawuje władzę z równą surowością jak autorytety zewnętrzne. -Erich Fromm


sumienie-sprawuje-władzę-z-równą-surowośą-jak-autorytety-zewnętrzne
Władzę I zgodę Cytaty: Jak się ko­goś kocha, to trze­ba o niego wal­czyć. Na­wet jak sta­wia opór. Trze­ba scho­wać dumę do kie­sze­ni i wy­ciągnąć dłoń na zgodę. /usłyszane  -impolite


jak ę-ko­goś-kocha-to trze­ba-o niego-wal­czyć-na­wet jak sta­wia-opór-trze­ba scho­wać-dumę-do kie­sze­-i wy­ągnąć