Włas­ne­go śmie­chu Cytaty

Włas­ne­go śmie­chu Cytaty: Po niektórych sal­wach śmie­chu po­zos­ta­li ranni. -Aleksander Kumor


po niektórych-sal­wach-śmie­chu-po­zos­­li-ranni
Włas­ne­go śmie­chu Cytaty: Zaz­dros­ne­go człowieka tyl­ko płacz bliźniego do śmie­chu po­budzić potrafi. -Owidiusz


zaz­dros­ne­go-człowieka-tyl­ko-płacz-bliźniego-do śmie­chu-po­budzić-potrafi
Włas­ne­go śmie­chu Cytaty: Zat­rzy­mam po­wiet­rze twe­go śmie­chu, który uczy­nił mnie szczęśliwą... -AnDree


zat­rzy­mam-po­wiet­rze-twe­go-śmie­chu-który-uczy­ł-mnie-szczęśliwą
Włas­ne­go śmie­chu Cytaty: Wiele okaz­ji do śmie­chu tra­ci ten, kto nie pot­ra­fi śmiać się z sa­mego siebie. -Isadora Duncan


wiele-okaz­ji-do śmie­chu-tra­-ten-kto-nie pot­ra­fi-śmiać ę-z ­mego-siebie
Włas­ne­go śmie­chu Cytaty: Stałaś wśród śmie­chu i szy­der­stw wy­lewu, jak anioł smut­ku i ar­cha­nioł gniewu. -Sofokles


stałaś-wśród-śmie­chu-i szy­der­stw-wy­lewu-jak anioł-smut­ku-i ar­cha­nioł-gniewu
Włas­ne­go śmie­chu Cytaty: Witam Dzi­siaj by mnie Pan nie poz­nał. Cała ra­dos­na. Uśmie­chem wa­biłam ludzi, a ko­loro­wymi włosa­mi przy­ciągałam tłumy. Kocham ta­kie życie - bez­tros­kie. Życie, które nie og­ra­nicza się do nie­szcze­rego uśmie­chu. Da­wanie, po­maga­nie to coś co kocham. Wie pan, wte­dy jes­tem w swoim żywiole - jes­tem wte­dy sobą. Trochę uśmie­chu Pa­nu także nie zaszkodzi. A także śmie­chu ! Pozdrawiam  -chrupcia


Włas­ne­go śmie­chu Cytaty: W śmie­chu może być dużo czułości. Bo poczu­cie hu­moru by­wa cu­dow­nym fil­trem do znie­czu­lania smut­nej rzeczywistości. -Kuba Wojewódzki


w śmie­chu-może-być-żo-czułoś-bo poczu­cie-hu­moru-by­wa-cu­dow­nym-fil­trem-do znie­czu­lania-smut­nej-rzeczywistoś
Włas­ne­go śmie­chu Cytaty: O Mal­wi­no - ak­tywna Kwiat­ku ra­dos­ny Po­toku słów Śmie­chu do­nośny Zaw­sze ko­media Lub teatr gro­tes­ka Ty w mu­rach szarych Łąka kwiat­ko­wata Jak wiosna  -RozaR


o mal­wi­no- ak­tywna-kwiat­ku-ra­­ny-po­toku-słów-Śmie­chu-do­nośny-zaw­sze-ko­media-lub-teatr-gro­­ka-ty-w mu­rach-szarych
Włas­ne­go śmie­chu Cytaty: Nap­rze­ciw do­ciekań i złośli­wych do­powie­dzeń przed gro­bem marzeń, siedzę i palę znicze. Już nie krzyczę. Mil­cze­niem us­ta parzę. Już chy­ba nie wierzę... Siedzę. Za­palam znicze. Daw­no zwiędło życie. Zblakły ko­kar­dy wydarzeń. Trze­ba przyz­nać szczerze, że świeże są tylko ru­dawe znicze. Nap­rze­ciw ob­cych szeptów i tnących wykrzyczeń, nad gro­bem włas­ne­go śmie­chu siedzę i... ...gaszę znicze. -Alfa Centauri


Włas­ne­go śmie­chu Cytaty: Gdzie się podział ten żal i ob­licze zapłonione wstydem Ty - mój pier­wszy grzech ryt­micznie pod­da­jesz je w wątpliwość ocieram się o drwinę leżąc rozłożona krzyżem lecz nie ze śmie­chu drżę gdy kołyszesz mdlejącą pożądliwość. -sciezkazawila


Włas­ne­go śmie­chu Cytaty: Pier­wsze kłam­stwo, myślisz: ech, zażar­to­wał ktoś. Dru­gie kłam­stwo – gorzki śmiech, śmie­chu nig­dy dość. A to trze­cie, gdy już przej­dzie przez twój próg, Głębiej zra­ni cię, niż na woj­nie wróg. -Bułat Okudżawa


Włas­ne­go śmie­chu Cytaty: Nauka nie zaj­mu­je się ta­kimi włas­nościami by­tu, do których na­leży śmie­szność. Nauka ob­jaśnia świat, ale po­godzić z nim może je­dynie sztuka. -Stanisław Lem


nauka-nie zaj­mu­ ę-­kimi-włas­nościami-by­-do których-na­ży-śmie­szność-nauka ob­jaśnia-świat-ale-po­godzić-z nim-może
Włas­ne­go śmie­chu Cytaty: Może is­totnie, jes­teśmy śmie­szni. Ale nie po­winieneś myśleć, że fakt, iż coś jest śmie­szne, mości mar­ki­zie, oz­nacza, że nie jest niebezpieczne. -Neil Gaiman


może-is­totnie-jes­teśmy-śmie­szni-ale nie po­winieneś-myść-że fakt-iż coś-jest śmie­szne-moś-mar­ki­zie-oz­nacza
Włas­ne­go śmie­chu Cytaty: Życie człowieka od pew­ne­go wieku składa się z włas­nych trosk i włas­nych przy­jem­ności, na sta­rość zaś - z włas­nych trosk i cudzych przyjemności. -Magdalena Samozwaniec


Życie-człowieka-od pew­ne­go-wieku-składa ę-z włas­nych-trosk-i włas­nych-przy­jem­noś-na sta­rość-zaś- z włas­nych-trosk
Włas­ne­go śmie­chu Cytaty: Była so­bie raz papużka Dziel­na w mo­wie konfucjuszka A że ese­je nie są jej obce Trzy­ma in­kaust w probówce Na­pisała list do kruka Jes­teś brzyd­ki do kaduka La­tasz da­lej, kraczesz głośniej Z tej gałęzi tu doniosłej Ja ob­rosłam w bar­wne pióra Cóż - ta­ka mo­ja jest natura Choć za­tańczę ze stalówką Już nie będę bożą krówką Chu chu! rzecze mądra sowa To traj­kotka kolorowa Kto ją zechce dziś przegadać Flaszę wi­na będę stawiać  -Aquarelle


Włas­ne­go śmie­chu Cytaty: Ze śmie­chem nie ma żartów. -Mikołaj Gogol


Włas­ne­go śmie­chu Cytaty: Niewin­ność to śmie­szna cnota. -Stendhal (Henri Beyle)


Włas­ne­go śmie­chu Cytaty: Śmie­szność gra­niczy z wielkością. -Jean Francois Marmontel