Włas­ne­go Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Włas­ne­go Cytaty: Życie człowieka od pew­ne­go wieku składa się z włas­nych trosk i włas­nych przy­jem­ności, na sta­rość zaś - z włas­nych trosk i cudzych przyjemności. -Magdalena Samozwaniec
Życie-człowieka-od pew­ne­go-wieku-składa ę-z włas­nych-trosk-i włas­nych-przy­jem­noś-na sta­rość-zaś- z włas­nych-trosk
Włas­ne­go Cytaty: Jak człowiek dźwi­ga włas­ne ciało, a ciężaru je­go nie czu­je, tak nie dos­trze­ga włas­nych błędów. -Arthur Schopenhauer
jak-człowiek-dźwi­ga-włas­ne-ciało-a ężaru-­go-nie czu­-tak-nie ­trze­ga-włas­nych-błędów
Włas­ne­go Cytaty: Wzo­rowa­nie się na in­nych uz­na­nych twórcach to nic zdrożne­go, to naj­lep­szy zna­ny mi sposób na rozwój włas­ne­go ta­len­tu i poszu­kiwa­nia włas­nej drogi. -Walt Whitman
wzo­rowa­nie ę-na in­nych-uz­na­nych-twórcach-to nic-zdrożne­go-to naj­lep­szy-zna­ny-mi sposób-na rozwój-włas­ne­go-­len­
Włas­ne­go Cytaty:
Włas­ne­go Cytaty: Włas­ne pędy, włas­ne liście za­puszcza­my każdy so­bie. I korze­nie oczy­wiście, na wyg­na­niu, w kra­ju, w gro­bie. Tu na bo­ki, wzwyż ku słońcu, na stra­cenie w pra­wo, w le­wo. Kto pa­mięta, że to w końcu, jed­no i to sa­mo drzewo. -Jacek Kaczmarski
Włas­ne­go Cytaty: Uśmiech twój był kwieciem twych włas­nych łąk, mo­wa two­ja była szu­mem twych włas­nych świerków, ale ser­ce two­je było ko­bietą, znaną nam wszystkim. -Rabindranath Tagore
uśmiech-twój-był-kwieciem-twych-włas­nych-łąk-mo­wa-two­ja-była-szu­mem-twych-włas­nych-świerków-ale-ser­-two­-było-ko­bietą
Włas­ne­go Cytaty: Można wędro­wać całe życie i nie zo­baczyć nic po­za czub­kiem włas­ne­go no­sa. Można też nie przek­roczyć pro­gu włas­ne­go do­mu, a do­sięgnąć myśla­mi spra­wy świata. Z cyk­lu po­wieści
Włas­ne­go Cytaty: Ko­biety w miłości nie po­siadają włas­nej skryt­ki, nie zat­rzy­mują nic dla siebie, zu­pełnie inaczej niż mężczyźni, którzy we wszys­tkich szlachet­nościach uczu­cia re­zer­wują jed­nak drob­ny skarb na włas­ny użytek. -Gustaw Flaubert
Włas­ne­go Cytaty: Wiel­kie sys­te­my dają spokój duszy, a jeśli czu­jemy, że zaczy­na ogar­niać nas roz­pacz, po­win­niśmy na­tychmiast z nicze­go stworzyć nasz włas­ny sys­tem, a wte­dy przy­naj­mniej będziemy się mog­li po­wiesić na włas­noręcznie wy­kona­nej szubienicy. -R » Anne Rice » Wampir Armand
Włas­ne­go Cytaty: Pry­wat­ne światy, które ludzie tworzą na włas­ny użytek, są jak ot­warte księgi, z których można wyczy­tać his­to­rię ich życia. Bo każdy za­pełnia ten swój włas­ny świat tym, cze­go mu bra­kuje i cze­go bar­dzo prag­nie. Pod tym względem wszys­cy jes­teśmy ta­cy sami. -Robert Crais
Włas­ne­go Cytaty: Pra­cując na­tomiast mo­zol­nie i używając je­no włas­nych niewiel­kich sił, pos­trze­gamy częstok­roć, że przy całej po­wol­ności i uciera­niu się z przeszko­dami, dop­ro­wadza­my do cze­goś więcej, niż in­ni, płynący pełny­mi żag­la­mi i dzierżący sil­nie ster, a wówczas, widząc, że dorówna­liśmy in­nym, lub żeśmy ich na­wet wyp­rzedzi­li, osiąga­my poczu­cie włas­nej wartości. -Johann Wolfgang Goethe
Włas­ne­go Cytaty: War­tość człowieka os­ta­tecznie nig­dy nie wy­raża się w sto­sun­ku do dru­giego człowieka, tyl­ko w sto­sun­ku do siebie sa­mego. Dla­tego też nig­dy nie po­win­niśmy uza­leżniać nasze­go poczu­cia włas­nej war­tości al­bo też poczu­cia włas­nej god­ności od in­nych ludzi, bez względu na to, jak cier­pieli­byśmy z te­go powodu. -Carl Gustav Jung
Włas­ne­go Cytaty: Ta­ki mu­siał być koniec. Roz­dwo­jonych jaźni niez­liczo­ne pole. Łez wy­lanych litrów bez war­tości wspomnień. Smutków więcej niż ra­dości co statków to­ny prze­woziło miliony. W ko­lorach czar­nej perły praw­dzi­we piękno się chowa. Poszu­kując blas­ku is­to­ty, wyszu­kuje się włas­nej ślepoty. Przesączo­na włas­nym lękiem wy­pełnia dno pełne nieszczęść. Tęskni za pro­giem błogiego sta­nu, który już daw­no prze­minął bez śladu. -Chemicals
Włas­ne­go Cytaty: Każde­go po­ciąga je­go włas­na przyjemność. -Wergiliusz
każde­go-po­ąga-­go-włas­na-przyjemność
Włas­ne­go Cytaty: Is­tnieć - to tworzyć włas­ne istnienie. -Jean-Paul Sartre
is­tnieć- to tworzyć-włas­ne-istnienie
Włas­ne­go Cytaty: Miłość włas­na nie powszednieje. -Aleksander Kumor
Włas­ne­go Cytaty: Nie ma miłości obus­tron­nej. Nie ma wte­dy szcze­rości. Jest to krępujące. Nie ma miłości ab­so­lut­nej i wza­jem­nej. Wte­dy ktoś się wy­cofu­je. Cze­goś nie może znieść. To chy­ba czys­ty egoizm. Chce się kochać bar­dziej niż być kocha­nym. Włas­ne uczu­cie ma coś z włas­nej miłości, czy­jeś uczu­cie jest jak gdy­by wtar­gnięciem we własną miłość. -Jan Paweł Krasnodębski
Włas­ne­go Cytaty: zburzmy włas­ny , ber­liński mur . -Ma ły
zburzmy-włas­ny- ber­liński-mur
Włas­ne­go Cytaty: Sądzić in­ne­go można miarą włas­ne­go doświadczenia. -Marek Hłasko
sądzić-in­ne­go-można-miarą-włas­ne­go-doświadczenia
Włas­ne­go Cytaty: Każdy wy­biera swo­je włas­ne wojny. -Harlan Coben
każdy-wy­biera-swo­-włas­ne-wojny
Włas­ne­go Cytaty: Tak bar­dzo chciałam wy­jechać, zgu­bić się. Wy­jechałam, myślałam, że so­bie wszys­tko prze­myślę, że za­pomnę, że Bóg mi tam po­może. Prze­cież to już os­tatni czas by za­pom­nieć. Os­tatnia chwi­la. W podróży dużo łat­wiej myśleć? 1700 ki­lometrów prze­mie­szcza je­dynie ciało, cho­ler­na głowa zos­ta­je z tobą. A ty radź so­bie czlo­wieku. Po­konuj włas­ne przes­trze­nie, włas­ne słabości. Wal­cz sam ze sobą. W podróży z niedom­kniętą wa­lizką, pełną kry­tycznych uwag. -Chemik -a
Włas­ne­go Cytaty: Jak co dzień wra­cam z włas­ne­go pogrzebu. -Krzysztof Kamil Baczyński
Włas­ne­go Cytaty: par­tner do włas­nych marzeń to unikat  -wdech
­tner-do włas­nych-marzeń-to-unikat 
Włas­ne­go Cytaty: Na każde­go czy­ha wy­mysł je­go włas­nej wyobraźni. -Hugh Walpole
na każde­go-czy­ha-wy­mysł-­go-włas­nej-wyobraź
Włas­ne­go Cytaty: Trud­no być ko­walem włas­ne­go lo­su w cudzej kuźni. -Jacek Wejroch
trud­no-być-ko­walem-włas­ne­go-lo­su-w cudzej-kuź
Włas­ne­go Cytaty: Pyszne­go zwy­cięzcę włas­ne je­go szczęście obala. -Friedrich von Schiller
Włas­ne­go Cytaty: Życie zaw­sze do­pisuję włas­ne zakończenie. -PoznajPrawdę
Życie-zaw­sze-do­pisuję-włas­ne-zakończenie
Włas­ne­go Cytaty: Dbaj o włas­ne życie, a roz­wiążesz cudze problemy. -Paladin
dbaj-o włas­ne-życie-a roz­wiążesz-cudze-problemy
Włas­ne­go Cytaty: Codzien­nie od no­wa, gu­bię się we włas­nym życiu... -patka5463
codzien­nie-od no­wa-gu­bię ę-we włas­nym-życiu
Włas­ne­go Cytaty: Przy­jem­na to rzecz um­rzeć z włas­nej ręki. -Tacyt
przy­jem­na-to rzecz-um­rzeć-z włas­nej-ręki
Włas­ne­go Cytaty: Człowiek jest lep­szy aniżeli je­go włas­ne czyny. -Andrzej Szczypiorski
człowiek-jest lep­szy-aniżeli-­go-włas­ne-czyny
Włas­ne­go Cytaty: Naj­bar­dziej pożyteczne w życiu to włas­ne doświadczenie. -Walter Scott
naj­bar­dziej-pożyteczne-w życiu-to włas­ne-doświadczenie
Włas­ne­go Cytaty: Młodzieńcze! Pa­miętaj, że Na­poleon wkładał rękę za włas­ny dekolt!  -Janina Ipohorska
młodzieńcze-pa­miętaj-że na­poleon-wkładał-rękę-za włas­ny-dekolt 
Włas­ne­go Cytaty: miłość ważniej­sza jest niż włas­ne życie  -Emilia Szumiło
miłość-ważniej­sza-jest ż-włas­ne-życie 
Włas­ne­go Cytaty: sa­mot­ni z lękiem przed włas­ny­mi myśla­mi - ludzie statyści  -Maverick123
­­-z lękiem-przed-włas­ny­mi-myś­mi-ludzie-statyś